• Spory sądowe
 • Prawo rolne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Windykacja należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo autorskie i internetowe
 • Prawa własności przemysłowej

Obszary naszej działalności i zakres usług

Dzięki zespołowi kancelarii złożonemu z prawników o wszechstronnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, możemy zaoferować kompleksowe doradztwo prawne w ramach następujących obszarów:

 

Postępowania sądowe i administracyjne

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą obecnie blisko tysiąc postępowań sądowych, arbitrażowych, egzekucyjnych i administracyjnych. Zasadniczą część prowadzonych przez nas spraw stanowią sprawy cywilne, w tym te rozpoznawane przez sądy gospodarcze.

Istotna część powierzonych nam spraw to procesy windykacyjne, a także postępowania związane z uzyskaniem odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów oraz z podziałem majątków, a także takie, których celem jest ustalenie czy istnieje stosunek prawny. Znaczny odsetek prowadzonych przez nas sporów wynika z konfliktów między reprezentowanymi przez nas spółdzielniami mieszkaniowymi a ich członkami. 

Prowadzimy także liczne postępowania związane z prawem pracy, nieuczciwej konkurencji, autorskim i karnym (w tym karnym gospodarczym) oraz z wypadkami komunikacyjnymi.

W ramach tej specjalizacji naszym Klientom możemy zaoferować:

 • możliwie szybkie i skuteczne rozwiązywanie sporów sądowych
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także reprezentacja Klienta przed innymi organami, takimi jak organy egzekucyjne i skarbowe
 • polubowne rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (mediacja, arbitraż) i negocjacji
 • pomoc na każdym etapie sporu: od przygotowania pism upominawczych, aż po egzekucję wyroków
 • udział w postępowaniach koncesyjnych i o udzielenie zezwoleń.

Kontakt

 

Prawo handlowe i gospodarcze

Nasi prawnicy świadczą usługi doradztwa korporacyjnego dla podmiotów krajowych i zagranicznych związane z każdym obszarem funkcjonowania spółki. W tym zakresie praktyki oferujemy między innymi:

 • pomoc w zakładaniu nowych spółek, w tym przygotowanie i analizę aktów założycielskich, statutów oraz innych dokumentów korporacyjnych
 • obsługę zagadnień związanych z emisją papierów wartościowych
 • obsługę przekształceń podmiotów gospodarczych
 • doradztwo w zakresie likwidacji spółek oraz doradztwo zarządom spółek postawionych w stan likwidacji.

W ramach tej specjalizacji oferujemy także obsługę krajowych i międzynarodowych kontraktów handlowych. Do zakresu naszych usług w tym zakresie należy:

 • przygotowywanie projektów umów zabezpieczających interesy Klientów oraz zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami
 • opiniowanie projektów umów przedstawionych przez Klienta oraz identyfikacja wynikających z nich potencjalnych zagrożeń dla interesów Klienta i wskazanie najlepszych możliwych rozwiązań i zapisów umownych
 • doradztwo na etapie wykonywania umów oraz pomoc w dochodzeniu roszczeń z nich wynikających.

Kontakt

 

Obsługa przekształceń podmiotów gospodarczych

Jednym z najstarszych obszarów naszej praktyki jest doradztwo w zakresie różnego typu przekształceń podmiotów gospodarczych. W ramach tej specjalizacji oferujemy:

 • obsługę procesów transformacyjnych (fuzji i przejęć) spółek kapitałowych (w tym także przekształceń spółek publicznych) oraz procesów tworzenia struktur holdingowych
 • przeprowadzenie kompleksowego audytu prawnego (due diligence) i doradztwo prawne w związku z planowanymi procesami komercjalizacji, prywatyzacji lub konsolidacji przedsiębiorstw i spółek oraz sporządzenie po audycie pełnego raportu, obrazującego stan prawny przedsiębiorstwa
 • obsługę przekształceń przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
 • kompleksową obsługę procesów przekształceń, uwzględniającą przygotowanie dokumentacji, reprezentację Klienta przed odpowiednimi organami i bieżące doradztwo prawne.

Przykłady naszych doświadczeń

Kontakt

 

Prawo karne i karno-skarbowe

Naszym Klientom oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, prawa karno-skarbowego oraz prawa o wykroczeniach, w tym w szczególności:

 • występowanie w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy w sprawach dotyczących przestępstw lub wykroczeń
 • reprezentację osób poszkodowanych w sprawach karnych i o wykroczenia
 • pomoc w sprawach związanych z wypadkami komunikacyjnymi
 • reprezentację Klientów w postępowaniach karno-skarbowych.

Kontakt

  

Prawo cywilne

Nasza pomoc prawna w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, obejmuje:

 • pomoc w ściąganiu należności, w tym w postępowaniu egzekucyjnym, przy współpracy z komornikami w całej Polsce
 • zagadnienia dotyczące obrotu na rynku nieruchomości, w tym przygotowywanie i analiza umów oraz prowadzenie negocjacji
 • pomoc prawna w sprawach o zniesienie współwłasności
 • udział w postępowaniach spadkowych
 • pomoc w sprawach rozwodowych, o separację oraz o podział majątku.

Kontakt

  

Prawo rynków kapitałowych

Praktyka prawa rynków kapitałowych jest obecna w ofercie naszej kancelarii od początku jej istnienia. Na przestrzeni lat zdobyliśmy doświadczenie we wprowadzaniu na rynek kapitałowy spółek z branży energetycznej, budowlanej, mięsno-spożywczej i innych. W ramach tej specjalizacji:

 • przeprowadzamy audyty prawne, w tym audyty prospektów emisyjnych
 • wspomagamy prawnie proces wprowadzania instrumentów finansowych zarówno na rynek regulowany, jak i na alternatywny rynek obrotu giełdowego
 • doradzamy na etapach wejścia spółek na rynek giełdowy, zakładania podmiotów oraz przekształceń spółek
 • wspieramy zarówno prywatne, jak i publiczne podmioty działające na rynku kapitałowym
 • sporządzamy raporty due diligence w celu prawnej oceny stanu spółek, przedsięwzięć oraz majątku, w tym nieruchomości.

Przykłady naszych doświadczeń

Kontakt

  

Prawo nieruchomości

W zakresie prawa nieruchomości oferujemy:

 • pomoc w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz przygotowywanie projektów umów przy współpracy z notariuszami
 • pomoc przy regulowaniu stanów prawnych nieruchomości
 • doradztwo prawne dla cudzoziemców nabywających nieruchomości w Polsce
 • analizę i opiniowanie umów zawieranych z deweloperami, w tym umów przedwstępnych i rezerwacyjnych
 • ocenę stanu prawnego nieruchomości
 • doradztwo w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, użyczenia i leasingu nieruchomości
 • doradztwo w zakresie umów o roboty budowlane
 • doradztwo w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości
 • pomoc w uzyskiwaniu wymaganych prawem pozwoleń związanych z realizacją inwestycji
 • reprezentację w toku postępowań sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami
 • pomoc we wszelkich sprawach dotyczących gruntów warszawskich, zwłaszcza wynikających z Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy – tzw. “Dekretu Bieruta”.

Przykłady naszych doświadczeń

Kontakt

 

Prawo ochrony środowiska

Nasze usługi w ramach tej dziedziny prawa obejmują:

 • pomoc w wydawaniu zaświadczeń i pozwoleń z zakresu prawa odpadowego
 • doradztwo w zakresie prawa wodnego i odprowadzania ścieków
 • sporządzanie opinii z zakresu prawa ochrony przed hałasem i promieniowaniem
 • ocenę zgodności działań przedsiębiorstw z normami przewidzianymi przez prawo ochrony środowiska
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej za naruszenia norm prawa ochrony środowiska
 • reprezentację przed wszystkimi organami administracyjnymi i sądami.

Kontakt

  

Prawo spółdzielcze

W ramach obsługi Klientów w zakresie prawa spółdzielczego możemy zaoferować:

 • udział w posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnych Zgromadzeń oraz ich obsługę prawną, w tym przygotowanie projektów uchwał
 • prowadzenie spraw spółdzielni na każdym szczeblu, w szczególności dotyczących prawa do lokalu, wkładów budowlanych i przekształceń prawa odrębnej własności
 • przygotowywanie i prowadzenie nowych inwestycji podejmowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe
 • pomoc we wszelkich sprawach dotyczących gruntów warszawskich, zwłaszcza wynikających z Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy – tzw. “Dekretu Bieruta”.

Kontakt

 

Prawo budowlane

Naszym Klientom proponujemy następujące usługi w zakresie prawa budowlanego:

 • sporządzanie opinii w zakresie prawa budowlanego na każdym etapie inwestycji
 • audyt prawny nieruchomości przed kupnem pod kątem inwestycji budowlanych
 • poszukiwanie informacji o nieruchomościach we wszelkich ogólnodostępnych bazach danych, takich jak księgi wieczyste, plany zagospodarowania przestrzennego czy ewidencja gruntów
 • pomoc w wydzielaniu odrębnej własności lokalowej
 • reprezentację przed organami administracji publicznej w zakresie udzielania pozwoleń na budowę, nadzoru budowlanego, itp.
 • kontrola prawna trwających prac i inwestycji, w tym organizacja placów budowy zgodnie z obowiązującymi normami
 • doradztwo przy zawiązywaniu nowych wspólnot mieszkaniowych, w tym przygotowywanie statutów i nawiązywanie współpracy z administratorami
 • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu naruszeń prawa budowlanego.

Kontakt

 

Prawo zamówień publicznych

Jednym z obszarów specjalizacji kancelarii jest prawo zamówień publicznych. W ramach tej dziedziny:

 • doradzamy Klientom w przetargach publicznych i fakultatywnych, a także w przetargach nie objętych rygorami prawa zamówień publicznych
 • doradzamy wykonawcom w zakresie interpretacji ogłoszeń przetargowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także w zakresie środków ochrony prawnej
 • doradzamy zamawiającym (ogłaszającym przetarg) w zakresie opracowania dokumentów przetargowych
 • oferujemy pomoc prawną obejmującą nie tylko cały okres postępowania, ale również ewentualne zastępstwo sądowe
 • sporządzamy opinie w zakresie zgodności przetargu z prawem, a w razie stwierdzenia niezgodności doradzamy w kwestii możliwych dalszych kroków prawnych.

 Z zakresie zamówień publicznych korzystamy ze specjalistów, którzy są związani z nami umowami

Kontakt

 

Prawo rolne

Jako jedna z niewielu kancelarii w Warszawie poświęcająca się temu zagadnieniu, oferujemy doradztwo prawne z zakresu prawa rolnego, w tym w szczególności:

 • pomoc w zawieraniu umów kontraktacyjnych
 • pomoc w zawieraniu umów z zakresu rynku paszowego
 • doradztwo w zakresie relacji prawnych z hodowcami zwierząt
 • reprezentację na szczeblu administracyjnym, sądowym i sądowo-administracyjnym, w tym w szczególności przed Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych i Agencją Rynku Rolnego
 • interpretację i wydawanie opinii dotyczących prawa rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej
 • reprezentację przed Inspekcją Weterynaryjną
 • pomoc prawną w związku z nabywaniem, sprzedażą oraz przekształcaniem nieruchomości rolnych, a także w związku ze specyficznymi inwestycjami (np. budową fermy trzody chlewnej)
 • doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień prawnych związanych z branżą rolno-spożywczą, w tym przeprowadzanie audytów możliwości wprowadzenia na rynek produktów spożywczych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa rolnego, przede wszystkim prawa paszowego.

Kontakt

 

Doradztwo podatkowe

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii jest prawo podatkowe. W tamach tego obszaru:

 • doradzamy Klientom w kwestiach podatkowych pojawiających się w toku bieżącej działalności gospodarczej,
 • oferujemy pomoc prawną w zakresie kontaktów z organami podatkowymi oraz w związku z prowadzonymi przez nie czynnościami,
 • doradzamy Klientom w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym,
 • doradzamy w zakresie optymalizacji podatkowej,
 • przygotowujemy analizy skutków podatkowych transakcji fuzji i przejęć,
 • przygotowujemy dokumentację podatkową,
 • oferujemy pomoc prawną z sprawach związanych z przestępstwami i wykroczeniami podatkowymi.

Z zakresie prawa podatkowego korzystamy ze specjalistów, którzy zawarli z nami umowę świadczenia pomocy prawnej.

Kontakt

 

Ochrona danych osobowych

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii jest ochrona danych osobowych. W ramach tego obszaru:

 • doradzamy Klientom w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowujemy dokumentację przetwarzania danych osobowych oraz umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • dokonujemy zgłoszeń zbiorów danych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych oraz ich aktualizacji, przygotowujemy wnioski o wykreślenie zbiorów danych osobowych,
 • oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw związanych z naruszeniami przepisów o ochronie danych osobowych,

Z zakresie ochrony danych osobowych korzystamy ze specjalistów, którzy zawarli z nami umowę świadczenia pomocy prawnej.

Kontakt

 

Prawo autorskie i prawo internetowe

Nasze usługi z dziedziny prawa autorskiego i prawa internetowego to:

 • kontrola materiałów Klienta pod kątem prawa autorskiego, a zwłaszcza bezprawnego przywłaszczenia (plagiatów) i innych naruszeń
 • ochrona prawna materiałów w zakresie prawa autorskiego
 • pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu naruszeń prawa autorskiego
 • reprezentacja i pomoc w negocjowaniu umów z organizacjami zbiorowego zarządzania
 • pomoc we wdrażaniu nowych programów komputerowych i systemów informatycznych
 • projektowanie regulaminów i zasad korzystania z urządzeń teleinformatycznych
 • doradztwo prawne w zakresie dozwolonego użytku osobistego, w tym określenie czy dane działanie przekracza dozwolony użytek osobisty
 • pomoc prawna w zakresie domen internetowych, w tym pomoc w rejestracji domeny jako zarejestrowanego znaku towarowego oraz zapewnienie ochrony prawnej przed naruszeniami ze strony konkurencji.

Kontakt

 

Prawo własności przemysłowej

W obszarze prawa własności przemysłowej naszym Klientom oferujemy:

 • pomoc prawną w zakresie rejestracji chronionych znaków towarowych we współpracy z rzecznikami patentowymi, reprezentującymi Klienta przed urzędem patentowym
 • doradztwo w zakresie uzyskania ochrony na prawa własności przemysłowej, w tym z prawem pierwszeństwa
 • pomoc prawną w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, w tym przygotowywanie wezwań do zaprzestania naruszeń
 • reprezentację w sprawach odszkodowawczych z tytułu naruszeń prawa konkurencji
 • pomoc prawną w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej.

Kontakt

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Praktyka kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje zarówno sprawy z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Nasi prawnicy na bieżąco doradzają Klientom w tym zakresie, a ich pomoc obejmuje między innymi:

 • rozwiązywanie sporów na linii pracodawca – pracownik, w tym reprezentację Klientów w sporach z pracownikami przed właściwymi organami
 • przygotowywanie projektów aktów prawa wewnętrznego przedsiębiorstw oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, w tym umów o pracę
 • pomoc w postępowaniach odszkodowawczych wynikających z naruszeń prawa pracy.

Kontakt

 

Procesy inwestycyjne (budowa budynków inwentarskich dla trzody chlewnej)

Praktyka kancelarii w tym zakresie obejmuje świadczenie pomocy prawnej polegającej m.in. na:

 • współudziale w przygotowaniu biznesplanu inwestycji
 • negocjacjach umów o pozyskanie finansowania
 • doradztwie związanym z nabyciem odpowiedniej nieruchomości
 • inwentaryzacji nabytej nieruchomości oraz dokonaniu zmian w odpowiednich ewidencjach
 • zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych
 • uzyskaniu warunków zabudowy i pozwolenia na budowę
 • uzyskaniu wymaganych decyzji środowiskowych
 • przygotowaniu umów na roboty budowlane oraz umów na dostawę i wyposażenie budynków inwentarskich
 • przygotowaniu umów na montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania
 • przygotowaniu umów na dostawy paszy
 • przygotowaniu umów na dostawy gazu
 • przygotowaniu umów na dostawę agregatów prądotwórczych
 • przygotowaniu umów o dostawę leków i opiekę weterynaryjną
 • przygotowaniu umów dzierżawy gruntów rolnych
 • przygotowaniu umów kupna-sprzedaży loszek, knurów, prosiąt
 • przygotowaniu umów o świadczenie usług księgowych
 • rejestracji numeru REGON
 • rejestracji siedziby stada
 • rejestracji podmiotu jako podatnika VAT.

Kontakt

 

Windykacja należności

Prawnicy naszej kancelarii prowadzą dla Klientów działania prowadzące do odzyskania należności od dłużników.

W ramach windykacji polubownej nasze usługi to:

 • przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji
 • przygotowywanie umów dotyczących ugody
 • doradztwo w zakresie ustalenia możliwości spłaty satysfakcjonującej obydwie strony.

Nasza pomoc w ramach windykacji sądowej obejmuje:

 • pozyskiwanie informacji o dłużnikach z ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS, CEDIG)
 • pełną reprezentację we wszystkich instancjach postępowań nakazowych, upominawczych oraz w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU)
 • sporządzenie pozwu i wszelkich innych pism procesowych
 • uzyskanie wyroku/nakazu zapłaty, wystąpienie o nadanie mu klauzuli wykonalności i zabezpieczenie na majątku dłużnika.

W ramach windykacji komorniczej oferujemy:

 • współpracę z komornikami w całej Polsce
 • reprezentację Klienta przed komornikami
 • bieżącą kontrolę przebiegu egzekucji
 • pomoc we wskazaniu źródeł majątku dłużnika, z których ma być prowadzona egzekucja.

Kontakt

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.