• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach (art. 4 Ordynacji podatkowej). Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 Ordynacji podatkowej). Kwestie podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014.849 j.t.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1. Ustawy, opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące m.in.: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowalnych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowalnych, użytkownicy wieczyści.

Pamiętać należy, że w przypadku, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (art. 3 ust. 4 komentowanej ustawy). Kwestie związane z solidarnością określa art. 91 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012.749 j.t.) w zw. z art. 366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

W przypadku, gdy mamy np. trzy osoby fizyczne, które są współwłaścicielami nieruchomości, organ podatkowy ma prawo żądać zapłaty podatku (całości lub jego części) od wszystkich podatników (dłużników) łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie organu (wierzyciela) przez któregokolwiek z dłużników (współwłaściciele nieruchomości) zwalnia pozostałych. Jest to tak zwana solidarność dłużników. W sytuacji, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wysyła do wszystkich właścicieli decyzję administracyjną określającą wymiar podatku od nieruchomości do zapłaty. O powstaniu odpowiedzialności solidarnej można mówić z chwilą konkretyzacji zobowiązania oraz doręczania decyzji w formie przewidzianej prawem. W przypadku, gdy organ podatkowy otrzymuje zapłatę podatku od nieruchomości w pełnej wysokości od jednego ze współwłaścicieli, to dla organu, sprawa staje się zamknięta.

Współwłaściciel nieruchomości, który zapłacił podatek w pełnej wysokości może na drodze cywilnoprawnej żądać zwrotu odpowiedniej części od pozostałych współwłaścicieli poprzez wytoczenie powództwa. Opisana wyżej solidarność daje organom podatkowym istotną gwarancję zaspokojenia swoich należności, ponieważ zawsze lepiej jest mieć kilka podmiotów zobowiązanych do zapłaty. W praktyce rzadko zdarza się tak, żeby wszyscy współwłaścicieli mieli trudności z terminowy regulowaniem zobowiązań podatkowych.

Piotr Włodawiec, radca prawny

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.