• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

opis obszarów wsparcia

Wykonywanie zastępstwa procesowego

Zastępstwo procesowe to występowanie w postępowaniu w imieniu strony, którego podstawą jest udzielone przez nią pełnomocnictwo.
Może być ono wykonywane przez radców prawnych oraz adwokatów i obejmuje zastępowanie strony przed sądami i innymi instytucjami. Wyjątkiem jest sprawowanie funkcji obrońcy w sprawach karnych i o przestępstwa skarbowe, które może być wykonywane wyłącznie przez adwokatów. Tzw. przymus adwokacko – radcowski, czyli obowiązkowe zastępstwo przez profesjonalnego pełnomocnika obowiązuje głównie w postępowaniu przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Postępowania karne

Postępowanie karne jest to zespół czynności procesowych, jak również poza-procesowych, dokonywanych w celu ustalenia stanu faktycznego i wydania rozstrzygnięcia w sprawach karnych, czyli takich, w których mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa.
Nasi prawnicy reprezentują zarówno pokrzywdzonych przestępstwami, jak i podejrzanych/oskarżonych o ich popełnienie. Naszym celem przy reprezentacji pokrzywdzonego jest doprowadzenie do wykrycia i stosownego ukarania sprawcy przestępstwa, w tym do naprawienia przez niego poniesionej przez pokrzywdzonego szkody. Reprezentując podejrzanego/oskarżonego zapewniamy mu obronę jego praw w procesie. Celem obrony jest uniewinnienie oskarżonego, w przypadku w którym nie popełnił on zarzucanego mu czynu, lub zapobiegnięcie wymierzenia mu kary, której dolegliwość byłaby wyższa niż stopień szkodliwości popełnionego czynu.

Postępowania karno-skarbowe

Dotyczy przestępstw/wykroczeń polegających na naruszeniu interesów finansowych Państwa; prowadzą je finansowe organy postępowania, przede wszystkim urzędy skarbowe.
Niejasność i wielość przepisów podatkowych powodują szereg pomyłek osób obowiązanych do płacenia podatków. Wykorzystują to organy finansowe, podejmując coraz częściej działania nieadekwatne do skali popełnionych czynów, a nawet mające charakter prewencyjny. Dzieje się tak pomimo, wyrażonych w Kodeksie Karnym Skarbowym zasad, zgodnie z którymi nie jest przestępstwem/wykroczeniem skarbowym czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma, i że nie popełnia go osoba, której nie można przypisać winy w czasie czynu. Zadaniem adwokata w postępowaniu karnym skarbowym jest czuwanie, aby czynności organów były dokonywane zgodne z prawem, a klient nie poniósł odpowiedzialności za niezawinione, podejmowane w dobrej wierze działania.

Postępowanie o podział majątku

Podział majątku może zostać dokonany na dwa sposoby: w drodze umowy albo na podstawie orzeczenia sądowego.
Umowa o podział majątku może zostać zawarta w dowolnej formie, jednakże w przypadku, gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, wymagane jest zachowanie formy aktu notarialnego. Sądowy podział majątku może zostać dokonany w wyroku rozwodowym badź w oddzielnym postępowaniu. W drodze umowy można dokonać podziału całości lub części majątku, natomiast podział sądowy zawsze obejmuje cały majątek. Wniosek o podział majątku wspólnego podlega opłacie w wysokości 1000 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt podziału – 300 zł.

Postępowanie zniesienia współwłasności

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Może ono zostać dokonane w drodze umowy albo na podstawie orzeczenia sądowego.
W postępowaniu sądowym rzecz może zostać podzielona na trzy sposoby: poprzez fizyczny podział rzeczy, przyznanie rzeczy jednemu współwłaścicielowi albo sprzedaż rzeczy. Wniosek o zniesienie współwłasności podlega opłacie w wysokości 1000 zł, a jeżeli zawiera zgodny projekt – 300 zł. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.

Obsługa krajowych i międzynarodowych kontraktów handlowych

W ramach obsługi kontraktów handlowych zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów, uwzględniając konieczność zabezpieczenia interesów Klientów oraz zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami.
Ponadto opiniujemy projekty umów przedstawione przez Klientów, identyfikując możliwe zagrożenia dla interesów Klienta oraz wskazując najlepsze możliwe rozwiązania. Kancelaria ponadto aktywnie doradza Klientom na etapie wykonywania umów, a także pomaga dochodzić roszczeń z nich wynikających.

Obsługa prawna z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy

Prawo pracy obejmuje przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
Zgodnie z artykułem 67 Konstytucji RP obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Prawo to realizowane jest przez wypłacanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Praktyka Kancelarii w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje zarówno sprawy z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Nasi prawnicy na bieżąco doradzają Klientom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, reprezentują Klientów w sporach z pracownikami oraz właściwymi organami, przygotowują projekty aktów prawa wewnętrznego oraz dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w tym umów o pracę.

Wykonywanie kompleksowych analiz prawnych

Wykonywanie kompleksowych analiz prawnych na potrzeby realizacji przedsięwzięć, inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw.
Analizowanie zagadnień prawnych, norm prawnych, przepisów i orzecznictwa, ze szczególnym uwzględnieniem celów dla, których jest sporządzona. Analizowanie zagadnień i problemów z dziedzin prawa oraz ich bezpośredni wpływ na przedsięwzięcia. Dostosowywanie procesów i przedsięwzięć do obowiązujących przepisów prawa, a także wskazywanie potencjalnych zagrożenia i ograniczeń dla przedsięwzięć.

Doradztwo prawne dla potrzeb komercjalizacji, prywatyzacji

Komercjalizacja jest procesem polegającym na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę.
Prywatyzacja jest procesem w ramach którego Skarb Państwa wyzbywa się należącego do niego mienia m.in przez zbycie należących do niego akcji w spółkach, rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez sprzedaż przedsiębiorstwa do Spółki, oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Wprowadzanie spółek na rynek kapitałowy

Polega na wprowadzeniu spółki (spółki akcyjnej) na rynek finansowy, na którym dokonywane są emisje instrumentów finansowych takich jak akcje i obligacje.
Zwykle polega to na sporządzeniu prospektu emisyjnego i dematerializacji instrumentów finansowych. Podstawową funkcją rynku kapitałowego jest pozyskiwanie przez spółkę akcyjną środków finansowych na realizacje inwestycji. W Polce, ze względu na aspekt prawno-formalny organizacji rynku, można wydzielić dwa elementy: rynek niepubliczny i publiczny. W ramach rynku publicznego obecnie funkcjonują dwie spółki organizujące regulowany rynek papierów wartościowych: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (urzędowy rynek giełdowy) oraz Centralna Tabela Ofert S.A. (nieurzędowy rynek pozagiełdowy).

Obsługa procesów transformacyjnych spółek kapitałowych

Polega na zmianie formy prawnej spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub S.A.) w inną spółkę, wyodrębnienie ze spółki innej spółki lub spółek, utworzenie z dwóch lub więcej spółek jednej spółki.
Kwestie te uregulowane zostały w kodeksie spółek handlowych. Transformacja wiąże się z szeregiem czynności związanych w szczególności ze sporządzeniem umowy (statutu) spółki oraz wyceną jej składników. W polskim prawie można wyodrębnić następujące rodzaje transformacji: przekształcenie, łączenie oraz podział, który ma zastosowanie wyłącznie do spółek kapitałowych. Dodatkowo polskie ustawodawstwo przewiduje możliwość transgranicznego łączenia się spółek, tj. łączenie się spółki zagranicznej ze spółką kapitałową.

Regulowanie stanów prawnych nieruchomości

Postępowania związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości najczęściej mają na celu założenie księgi wieczystej w Sądzie Rejonowym.
Postępowania takie to również zmiana treści księgi wieczystej, wynikająca ze zdarzeń prawnych powiązanych z nieruchomością (sprzedaż, podział, dziedziczenie), jak również działania mające na celu uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Konieczność uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym zachodzi wówczas, kiedy informacje zawarte w księdze wieczystej nie są zgodne z rzeczywistością.

Postępowanie koncesyjne i o udzielenie zezwoleń

Wykonywanie w Polsce niektórych rodzajów działalności gospodarczej wymaga wcześniejszego uzyskania przez zainteresowanego przedsiębiorcę zgody w postaci koncesji lub zezwolenia, wydanych przez właściwe organy państwowe.
O tym, jaki rodzaj działalności gospodarczej wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, kto może się o nie ubiegać, a także jak wygląda postępowanie w sprawie uzyskania, zmiany treści oraz utraty koncesji lub zezwolenia przez przedsiębiorcę, rozstrzygają przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Postępowanie w zakresie zamówień publicznych

Jednym z obszarów specjalizacji Kancelarii jest dziedzina przetargów publicznych i fakultatywnych.
Naszym klientom pomagamy również w przetargach nie objętych rygorami prawa zamówień publicznych. Doradzamy wykonawcom w zakresie interpretacji ogłoszeń przetargowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, także w zakresie środków ochrony prawnej. Doradzamy również zamawiającym (ogłaszającym przetarg) w zakresie opracowania dokumentów przetargowych. Pomoc prawna obejmuje nie tylko cały okres postępowania, ale również ewentualne zastępstwo sądowe oraz opiniowanie w zakresie zgodności przetargu z prawem, w tym doradzamy w kwestii możliwych kroków prawnych.

Prospekty emisyjne (audyty prawne)

Kontynuując wieloletnią praktykę, sporządzamy dla branży energetycznej, budowlanej, spożywczo-mięsnej i innych audyty prawne, w tym prospekty emisyjne w zakresie części prawnej prospektu.
Wspomagamy prawnie proces wprowadzania instrumentów finansowych zarówno na rynek regulowany, jak i na alternatywny rynek obrotu giełdowego. Doradzamy na etapie wejścia spółek na rynek giełdowy, na etapie zakładania podmiotów oraz na etapie przekształceń spółek. Mamy doświadczenie we wsparciu na rynku kapitałowym zarówno podmiotów prywatnych, jak i publicznych. Sporządzamy również na zlecenie klientów, w tym dla celów inwestycyjnych raporty due diligence, dla prawnej oceny stanu spółek, przedsięwzięć oraz majątku, w tym nieruchomości.

Obsługa prawna procesów fuzji i przekształceń

Zgodnie z regulacją wynikającą z Kodeksu Handlowego spółki prawa handlowego mogą być przedmiotem wielu procesów takich jak przekształcenia, podział oraz fuzje (inkorporacje).
Przekształcenie spółek ma na celu dostosowanie formy prawnej do obecnie panujących relacji rynkowych. Fuzje stanowią narzędzie które może znaczenie wzmocnić pozycję rynkową spółki, ustabilizować kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz umożliwić dotarcie do nowych potencjalnych klientów i rynków zbytu. Kancelaria zajmuje się pełną obsługą prawną powyższych procesów, służąc zarówno przygotowaniem dokumentów, reprezentacją przed odpowiednimi organami, jak i udzielaniem bieżących porad.

Audyty prawne w ramach prac prywatyzacyjnych

Prywatyzacja jest procesem mającym na celu przekazanie majątku znajdującego się w Skarbie Państwa na rzecz podmiotów prywatnych.
W Polsce z uwagi na transformację ustrojową wiele spółek wciąż objętych jest zakresem działań prywatyzacyjnych. Wychodząc na przeciw potrzebom związanym z procesem prywatyzacji Kancelaria w ramach działań audytorskich sporządza pełny raport prawny przedsiębiorstwa. Taki rodzaj audytu dostarcza szczegółową informację dotyczącą stanu prawnego spółek i zapewnia bezpieczne przeprowadzenie procesu prywatyzacyjnego.

Obrót i gospodarowanie nieruchomościami

Kancelaria doradza we wszelkich sprawach związanych z nieruchomościami.
W zakresie tym dokonujemy oceny stanu prawnego nieruchomości, opracowujemy i opiniujemy projekty umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, o roboty budowlane. Ponadto pomagamy w uzyskiwaniu wymaganych prawem pozwoleń związanych z realizacją inwestycji oraz prowadzimy postępowania sądowe i administracyjne związane z nieruchomościami i doradzamy przy ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości.

Obsługa przekształceń przedsiębiorców

Przekształcenie przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą może nastąpić przez przekształcenie w jedną z dwóch spółek kapitałowych tj. w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w jednoosobową spółkę akcyjną.
Procedura przekształcenia polega na wniesieniu prowadzonego przedsiębiorstwa do nowej lub już istniejącej spółki w drodze aportu lub przez sprzedaż przedsiębiorstwa już istniejącej spółce, druga procedura połączona jest z likwidacją jednoosobowego przedsiębiorcy.

Uczestnictwo w procesach negocjacyjnych

Celem działania jest osiągnięcie porozumienia w sytuacji konfliktów interesów czy rozbieżności poglądów.
Z prawnego punktu widzenia wiąże się to z uzyskaniem dla Klienta najkorzystniejszego z możliwych, w danych okolicznościach faktycznych i prawnych, porozumienia. Wyróżnić można trzy sposoby negocjacji: miękki, twardy lub „mieszany” (opracowany w ramach Harwardzkiego Projektu Negocjacyjnego) – twardy co do problemu i miękki co do ludzi. W prawie można zauważyć wzmocnienie sądownictwa polubownego tzn. postępowania mediacyjnego lub postępowania pojednawczego. Postępowania te umożliwiają wynegocjowanie przez strony satysfakcjonującego je porozumienia w ramach postępowania cywilnego.

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.