• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej

Afrykański pomór świń ( ASF -african swine fever) to obecnie jedna z największych bolączek polskich hodowców trzody chlewnej. Zaledwie 9 grudnia 2014 r. Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie 2-tego i 25-tego przypadku ASF w naszym kraju, na terenie województwa podlaskiego. Zarówno UE, jak i polski ustawodawca starają się wyjść temu wyzwaniu naprzeciw.

Prokurent Kancelaria Prawnicza - Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt

Prokurent Kancelaria Prawnicza – Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt. (fot: https://www.flickr.com/photos/mrbill/)

Dnia 9 października 2014 r. Komisja Europejska wydała nową decyzję w sprawie ASF, zmniejszając granice obszaru ochronnego. Nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 11 marca 2004 r. pracuje obecnie Rada Ministrów, jest to ostatni etap przed skierowaniem prac legislacyjnych do Sejmu RP. Projekt został opracowany w obrębie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewiduje szereg rozwiązań celem walki z chorobą, jak np. wprowadzenie programu bioasekuracji, zasady przyznawania środków finansowych hodowcom, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte ASF. Nowe wymagania biosasekuracji ma też wprowadzić nowe rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, uchylające rozporządzenie o tym samym tytule z dnia 23 czerwca 2004 r. Jego projekt znajduje się obecnie w fazie uzgodnień.

Po więcej informacji sięgnij do pdf.

Kategoria: InformacjePrawo
Autor: Piotr Włodawiec
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, aplikacji radcowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa rynków kapitałowych. Ekspert w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, rynku rolnego oraz paszowego.
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.