• Spory sądowe
 • Prawo rolne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Windykacja należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo autorskie i internetowe
 • Prawa własności przemysłowej

Czy przyspieszy proces budowlany?

Dnia 16 marca 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo budowlane.

W zamierzeniu twórców nowelizacji ma ona zmierzać do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności poprzez zmniejszenie liczby obiektów budowlanych, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zrezygnowano ponadto z wymogu załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. Z drugiej strony projekt budowlany, zgodnie z nowymi przepisami będzie musiał zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Rozszerzeniu uległ katalog obiektów budowlanych, których budowę wystarczy zgłosić właściwemu organowi zamiast uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. o:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2.

Pozwolenia na budowę nie wymagać będzie również przebudowa obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę, a także budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków czy remont lub przebudowa urządzeń budowlanych. Zwiększono także maksymalną wysokość budynków, których docieplanie nie będzie wymagać pozwolenia na budowę z 12 do 25 metrów.

Nowością jest również pozostawienie inwestorowi wyboru pomiędzy zgłoszeniem a pozwoleniem na budowę w wypadku obiektów wymagających zgłoszenia. Zgodnie ze nowym art. 30 ust. 1a inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca ponadto wydłużył termin rozpoczęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem z 2 do 3 lat.

Zgodnie z nowymi regulacjami inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia, poza art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.