• Spory sądowe
 • Prawo rolne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
 • Prawo handlowe i gospodarcze
 • Prawo cywilne
 • Prawo karne
 • Windykacja należności
 • Prawo budowlane
 • Prawo autorskie i internetowe
 • Prawa własności przemysłowej

Z dniem 16 stycznia 2007 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Przepisy dyrektywy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego oraz określić zakres dopuszczalnego napięcia, które może różnić się w krajach członkowskich nie utrudniając w ten sposób wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

Przepisy powyższej dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r. Nr. 155 poz. 1089). Rozporządzenie określa zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności, procedury oceny zgodności sprzętu elektrycznego, sposób oznakowania sprzętu elektrycznego, wzór znaku CE.

Sprzęt elektryczny może być wprowadzony do obrotu tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zasad bezpieczeństwa nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mieniu, jeżeli jest właściwie zainstalowany, utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz oznakowany w sposób określony.

Zgodnie z rozporządzeniem sprzęt elektryczny oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy zasilanym napięciu od 50 V do 1.000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1.500 V prądu stałego.

Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania m.in do:

 1. wtyczek i gniazd do użytku domowego;
 2. sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania w atmosferze zagrożonej wybuchem;
 3. sprzętu elektrycznego o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;
 4. elektrycznych części dźwigów osobowych i towarowych;
 5. liczników energii elektrycznej;

 

PRAWIDŁOWE OZNACZENIE

Na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na sprzęcie elektrycznym oznakowanie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia. Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości – na jego opakowaniu, w instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to powinno być widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne.

Od 20 kwietnia 2016 r. dyrektywę napięciową zastąpi nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Stan prawny na dzień: 30 marca 2015 r.

Aktualności

III Forum Rolników i Agrobiznesu III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce […]

czytaj dalej
Wesołych Świąt

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.