• Spory sądowe
  • Prawo rolne
  • Prawo ochrony środowiska
  • Prawo spółdzielcze i nieruchomości
  • Prawo handlowe i gospodarcze
  • Prawo cywilne
  • Prawo karne
  • Windykacja należności
  • Prawo budowlane
  • Prawo autorskie i internetowe
  • Prawa własności przemysłowej
III Forum Rolników i Agrobiznesu

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Forum Rolników i Agrobiznesu – Świnie Jak produkować bezpiecznie i stabilnie w dobie intensywnych zmian na rynku wieprzowiny? Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pawilon XV lub udział online. Szczególnie zachęcamy do udziału w wykładzie mec. Piotra Włodawca pt. Kto będzie mógł się rozwijać w Polsce – czy nowe przepisy zablokują […]

czytaj dalej

  Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia Pełnych życzliwości i uśmiechu w gronie najbliższych oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku życzą Partnerzy i Współpracownicy Kancelarii Prawnej Prokurent                

czytaj dalej
Sanepid nakłada kary w czasach pandemii

Tylko do końca kwietnia za nieprzestrzeganie ograniczeń wprowadzonych w związku  z epidemią koronawirusa Sanepid nałożył kary na łączną kwotę blisko 10.000.000 złotych. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że na 11 tysięcy wniosków złożonych przez Policję o zastosowanie kar – wydano dotychczas prawie 2 tysiące decyzji administracyjnych. Administracyjna kara pieniężna nie jest – wbrew obiegowym […]

czytaj dalej
Tarcza antykryzysowa dla spółdzielni

Spółdzielnie mieszkaniowe nie są wyodrębnione w Ustawie (USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 1) (Dziennik Ustaw, poz. 695 z 2020 r) – tak jak chociażby spółdzielnia socjalna – a więc mogą korzystać z pomocy na zasadach ogólnych, jako przedsiębiorcy. Poniżej zostaną omówione benefity […]

czytaj dalej
Obowiązek zakrywania nosa i ust - kogo dotyczy

Obowiązek zakrywania ust i nosa stanowi jeden z obowiązków wprowadzonych w związku z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii. Początkowo rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wskazano bardzo ogólny nakaz w brzmieniu: Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do […]

czytaj dalej
Najem lokalu w czasie epidemii COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym najmu lokali. Zmiany ww. ustawy wprowadzone ustawą  z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z […]

czytaj dalej
Obowiązek ubezpieczenia procesu inwestycyjnego

  Przepisy prawa polskiego nie nakładają na inwestora lub wykonawcę obowiązku ubezpieczenia procesu inwestycyjnego. Zgodnie z art. 652 k.c., jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność określoną na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Niemniej jednak, ryzyko powstania szkody w czasie realizacji inwestycji jest […]

czytaj dalej
Areszt domowy - o dozorze elektronicznym

  Instytucja wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego (SDE) na trwałe i z powodzeniem wpisała się do polskiego porządku prawnego. Do chwili obecnej skorzystało z niego już ponad 75 tys. skazanych, a skuteczność, rozumiana jako wywiązywanie się skazanego z warunków dozoru, sięga 93%. W obliczu epidemii ustawodawca rozszerza możliwość skorzystanie z tej instytucji, a faktycznie zamienić się ona […]

czytaj dalej
Działalność Sądów Powszechnych

W związku z trwającym nadal stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podjęto kolejne kroki w kwestii działalności Sądów. Terminy procesowe i sądowe w sprawach cywilnych, administracyjnych, karnych i egzekucyjnych oraz w sprawach o wykroczenia nadal są zawieszone lub wstrzymane na czas epidemii. Dnia 31 marca 2020 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych […]

czytaj dalej
Mandat w czasie epidemii COVID-19

  Czy przyjmować mandat wystawiony w związku z epidemią COVID-19? Szereg nowych, ciągle rozszerzanych i zmienianych ograniczeń wprowadzonych w związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii wywołało w społeczeństwie poczucie niepewności. Obserwując prowadzone w mediach dyskusje należy zauważyć jedynie hasłową wiedzę społeczeństwa na temat tego, jakie zachowania i w jakim trybie mogą być karane przez […]

czytaj dalej
Incoterms 1

Incoterms (International Commercial Terms) to międzynarodowe reguły handlowe, które zostały opracowane i opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu (International Chamber of Trade – ICC). Incoterms określają podział czynności, kosztów oraz ryzyk dotyczących transakcji handlowych między sprzedającym i kupującym. Reguły Incoterms podzielone zostały na dwie kategorie – reguły odnoszące się do wszystkich środków i gałęzi […]

czytaj dalej
Copyright © 2020 Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.