Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej OK. Rozumiem
 • Litigation
 • Agricultural law
 • Environmental law
 • Cooperatives law
 • Corporate and commercial law
 • Civil law
 • Criminal law
 • Collection of receivables
 • Construction law
 • Copyright and internet law
 • Intellectual property law

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

03
04/2015
Traceablity w sektorze drobiu

System śledzenia w sektorze drobiu praktycznie w całości podlega ogólnym zasadom traceability określonym w rozporządzeniu nr 178/2002/WE, zwanym powszechnie Ogólnym Prawem Żywnościowym. Niemniej jednak unijny ustawodawca uregulował odrębnie zasady śledzenia w przypadku jaj i mięsa drobiowego.

IDENTYFIKACJA DROBIU

Nie istnieje żadna specyficzna regulacja odnośnie znakowania zwierząt należących do różnych gatunków drobiu. W polskim systemie prawnym uregulowano kwestię znakowania zwierząt wyłącznie dla celów hodowlanych pozostawiając określenie sposobu znakowania i identyfikacji ptaków związkom hodowców lub innym podmiotom uprawnionym do tego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ETYKIETOWANIE MIĘSA DROBIOWEGO

Od 1 kwietnia 2015 r. znajdą zastosowanie przepisy wykonawcze do rozporządzenia nr 1169/2011/UE w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Nie będą jednak stosowane w s stosunku do mięsa wprowadzonego do obrotu przed tą datą, aż do wyczerpania zapasów.

Podstawowym obowiązkiem podmiotów działających na rynku spożywczym jest zapewnienie identyfikowalności mięsa, a więc jego powiązania ze zwierzęciem lub grupą zwierząt (w sensie grupy tusz poddawanych łącznie rozbiorowi i stanowiących jedną partię), z których to mięso uzyskano. Dotyczy on wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i dystrybucji mięsa. Ponadto od przedsiębiorców wymaga się przekazywania wraz z mięsem odpowiednich informacji o jego pochodzeniu podmiotom zlokalizowanym na kolejnych etapach produkcji i dystrybucji. Nie jest to żaden wyjątek od zasady „one step forward, one step back”, ale jej uzupełnienie.

Na etykiecie mięsa drobiowego będą się musiały znaleźć następujące wskazania:

 • Miejsce chowu: (odpowiednie państwo UE lub spoza UE)”- należy tu rozumieć nazwę państwa, w którym odbył się ostatni etap chowu wynoszący c.n. 1 miesiąc, a jeżeli wiek zwierzęcia poddawanego ubojowi nie przekracza 1 miesiąca państwo, w którym miał miejsce cały chów od momentu rozpoczęcia tuczu zwierzęcia;
 • Miejsce uboju: (odpowiednie państwo UE lub spoza UE)”- nazwa państwa, w którym poddano zwierzę ubojowi; -kod partii identyfikujący mięso.

W sytuacji, gdy ww. etap 1 miesiąca chowu nie został osiągnięty w żadnym państwie UE lub spoza UE, ustawodawca unijny wprowadził pewne uproszczenia oznaczeń umieszczanych na etykiecie mięsa:

 • Miejsce chowu: kilka państw UE/ kilka państw spoza UE /kilka państw z UE i spoza UE - jeżeli chów odbywał się w kilku państwach lub
 • Miejsce chowu: (wykaz państw z UE lub spoza UE) - w analogicznej sytuacji jak wskazana wyżej.

Jeśli w jednym opakowaniu oferuje się konsumentom kilka kawałków mięsa różnych gatunków, to dla każdego gatunku osobno oznacza się pochodzenie według odpowiednich zasad oraz kod partii. Jeśli w danym opakowaniu znajdują się kawałki mięsa jednego gatunku, ale z różnych partii, należy wskazać kod każdej partii z osobna.

Pewne odstępstwa przewidziano względem mięsa mielonego i drobnego. Można zastosować następujące określenia:

 • Miejsce chowu i uboju: UE - jeśli mięso pochodzi od zwierząt chowanych i poddanych ubojowi w różnych państwach UE;
 • Miejsce chowu i uboju: poza UE - jeśli mięso drobne lub mielone zostało wyprodukowane wyłącznie z mięsa przywiezionego do UE;
 • Miejsce chowu: poza UE, Miejsce uboju: UE - jeśli mięso drobne lub mielone zostało wyprodukowane ze zwierząt sprowadzonych do UE celem dokonania uboju w poddanych ubojowi w jednym lub kilku państwach UE;
 • Miejsce chowu i uboju: UE i poza UE - jeśli mięso drobne lub mielone zostało wyprodukowane z mięsa pochodzącego ze zwierząt chowanych i poddanych ubojowi w jednym lub kilku państwach UE oraz mięsa przywiezionego spoza UE.

ZNAKOWANIE JAJ

Zagadnienia jakości handlowej jaj oraz zasad rządzących ich znakowaniem regulują przepisy rozporządzenia nr 1234/2007/WE w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj oraz jego aktów wykonawczych.

Przewidziano specjalne zasady znakowania jaj w obrocie profesjonalnym. Każde opakowanie transportowe powinno być zaopatrzone w następujące informacje umieszczone na nim przez producenta: nazwę/nazwisko producenta, jego adres, liczba jaj i/lub ich masa, data lub okres zniesienia, data wysyłki. Te same informacje muszą zostać zawarte w dokumentach towarzyszących opakowaniu transportowemu. Ich oryginały posiada zakład pakowania, w którym jaja są pakowane. Z kolei ich kopie przechowywane są przez przedsiębiorstwo, do którego są dostarczane jaja. Gdy odbiorców towaru jest więcej dokumenty towarzyszące mogą zostać zastąpione przy rozdzielaniu w punkcie odbioru jaj odpowiednimi etykietami zawierającymi tożsame informacje. Dostawy odbywają się pomiędzy miejscem produkcji, a punktami odbioru jaj, zakładami pakowania jaj oraz przedsiębiorstwami przemysłu niespożywczego. Każdy zakład ma przydzielony specjalny kod, tak by identyfikacja przedsiębiorców w łańcuchu dostaw przebiegała szybko i efektywnie. Oznaczenia na opakowaniu transportowym nie mogą być zmieniane i pozostają na nim, aż do momentu wyjęcia jaj celem ich klasyfikacji, znakowania i pakowania z przeznaczeniem dla konsumentów finalnych.

W przypadku dostaw transgranicznych pomiędzy różnymi państwami UE wymaga się, by kod producenta został umieszczony na opakowaniu zanim jeszcze opuszczą miejsce produkcji. Przewidziano zwolnienie z tego obowiązku dla producenta, który zawarł umowę dostawy z zakładem pakowania jaj w innym państwie UE, w której zastrzeżono, że jaja będą znakowane zgodnie z odpowiednimi przepisami UE. Zwolnienie to jednak jest obwarowane pewnymi warunkami. Po pierwsze, muszą o nie zawnioskować do władz państwa miejsca produkcji obaj zainteresowani przedsiębiorcy. Po drugie, niezbędna jest uprzednia pisemna zgoda władz państwa, na terenie którego znajduje się zakład pakowania jaj. Po spełnieniu obu warunków i uzyskaniu zwolnienia wystarcza już tylko kopia umowy dostawy dołączona do przesyłki. Umowa dostawy musi być jednak zawarta na c.n. 1 miesiąc.

Z obowiązku znakowania jaj mogą też zostać zwolnieni producenci przekazujący je bezpośrednio przemysłowi spożywczemu, jeśli wystąpią do władz z odpowiednim wnioskiem.

Ustawodawca unijny uwzględnił trudności jakie sprawia znakowanie jaj stłuczek i jaj brudnych. Przewidział więc, że w sytuacjach gdy oznakowanie kodem producenta jest fizycznie niemożliwe, producent jest z tego obowiązku zwolniony. Sam kod producenta stanowi ciąg kodów i liter.

Ponadto wprowadził obowiązki ewidencyjne dla producentów, punktów odbioru i zakładów pakowania jaj. Producenci zostali zobowiązani do prowadzenia ewidencji informacji na temat prowadzonych metod chowu. Obejmuje to następujące informacje, osobno dla każdej metody chowu:

 • datę zasiedlenia kurnika, wiek kur niosek w tym dniu oraz ich liczbę;
 • datę uboju oraz liczbę kur ubitych;
 • dzienną produkcję jaj;
 • liczbę lub masę jaj sprzedanych lub dostarczonych w inny sposób każdego dnia;
 • nazwy i adresy kupujących.

Ewidencja obejmuje także informacje na temat sposobów żywienia. W tym przypadku producenci gromadzą dane na temat ilości oraz rodzaju paszy dostarczanej lub mieszanej na miejscu, dat dostaw paszy. Jeśli producent stosuje różne metody chowu w ramach jednego gospodarstwa, powyższe informacje ewidencjonuje z podziałem na poszczególne kurniki.

Z kolei punkty odbioru jaj prowadzą ewidencje sprzedaży i dostaw uwzględniające, z podziałem na metody chowu i dni, następujące informacje:

 • ilość odebranych jaj, w podziale na poszczególnych producentów, z podaniem nazwy, adresu i kodu producenta oraz daty lub okresu zniesienia;
 • ilości niesklasyfikowanych jaj dostarczonych do odpowiednich zakładów pakowania, w podziale na poszczególnych producentów, z podaniem nazwy, adresu i kodu zakładu pakowania oraz daty lub okresu zniesienia;

Punkty odbioru jaj mogą zastąpić ewidencję sprzedaży i dostaw rejestrem faktur i specyfikacji wysyłkowych, o ile zawiera on powyższe informacje.

Odpowiednią ewidencję towarową prowadzą także zakłady pakowania jaj. Ewidencjonują one oddzielnie, z podziałem na metody chowu i dni, następujące informacje:

 • ilość jaj niesklasyfikowanych, które otrzymują, w podziale na poszczególnych producentów, z podaniem nazwy, adresu i kodu producenta oraz daty lub okresu zniesienia;
 • po sklasyfikowaniu jaj, ilość według klasy jakości i klasy wagowej (czyli klas jakości „A” i „B” oraz klas wagowych od „S” do „XL”);
 • ilość otrzymanych jaj sklasyfikowanych, pochodzących z innych zakładów pakowania, wraz z kodami tych zakładów pakowania oraz datą minimalnej trwałości;
 • ilość jaj niesklasyfikowanych, dostarczonych do innych zakładów pakowania, w podziale na poszczególnych producentów, wraz z kodami tych zakładów pakowania i datą lub okresem zniesienia;
 • liczba i/lub masa dostarczonych jaj, według klasy jakości i klasy wagowej, data zapakowania dla jaj klasy B lub data minimalnej trwałości dla jaj klasy A, i w podziale na kupujących, wraz z nazwą i adresem kupca.

Zakłady pakowania są obowiązane do cotygodniowej aktualizacji prowadzonych ewidencji. Jeśli w dodatku stosują oznaczenia sposobu żywienia kur niosek, to muszą założyć osobną ewidencję dla tego typu informacji. Podobnie jak punkty odbioru mogą zastąpić ewidencję dostaw i sprzedaży rejestrem faktur i specyfikacji.

Dane we wszystkich omówionych wyżej ewidencjach prowadzonych przez producentów, punkty odbioru oraz zakłady pakowania, są przechowywanie przez minimum 12 miesięcy od ich utworzenia.

09
10/2013
Jordan Sikorski

Legal adviser trainee

Jordan Sikorski has cooperated with Prokurent since 2012. Previously he gained experience at the Warsaw District Court, a large Warsaw law firm and a firm of advocates. He handles civil, commercial and employment law matters.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and is currently a legal adviser trainee at the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers.

Sikorski
2011 – enrolled as legal adviser trainee, Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
2011 – M.A., Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Experience

2012 – Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
January–March 2012 Law Office of Advocate Robert Młodzieniak
October 2011 WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.
March–April 2011 Warsaw District Court

Recent experience
 • Legal services for businesses
 • Drafting and providing legal advice on contracts
 • Drafting pleadings in civil, commercial and employment litigation
 • Drafting applications for amendments to the commercial register
 • Drafting corporate resolutions
 • Drafting legal opinions
 • Representing clients before the state courts.

 

03
04/2015
Unijny system traceability w sektorze wołowiny

Sektor wołowiny był pierwszym obszarem unijnego prawa żywnościowego, w którym wprowadzono możliwość śledzenia. Był to bezpośredni skutek pamiętnego kryzysu związanego z encefalopatią gąbczastą bydła w latach 90-tych ubiegłego wieku (kryzys ten był motorem powstania systemu bezpieczeństwa żywności w UE).

Pomimo wprowadzenia zasad ogólnych traceability, względem wołowiny wciąż obowiązuje regulacja sektorowa. Stanowi ją rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1760/2000 (WE) z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204, 11.8.2000, p.1).

Wspomniane zasady ogólne systemu śledzenia w UE wymieniają etykietowanie jako jeden z narzędzi identyfikacji. Rozporządzenie nr 1760/2000 konstytuuje ramy kompleksowego systemu łączącego w sobie rejestrację i identyfikację bydła oraz zasady etykietowania mięsa wołowego i jego przetworów w jednym akcie prawnym.

SYSTEM REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI BYDŁA

Na szczeblu UE określono „szkielet” systemu, którego doprecyzowanie stanowi już zadanie Państw Członkowskich. Składa się z czterech podstawowych elementów:

 • środków identyfikacji umożliwiających indywidualną identyfikację zwierząt (kolczyki w obu uszach);
 • krajowej komputerowej bazy danych;
 • paszportów zwierząt;
 • indywidualnych rejestrów zwierząt prowadzonych dla każdego gospodarstwa.

Unia wymaga wyposażenia każdego zwierzęcia w dwa kolczyki zaopatrzone w ten sam niepowtarzalny kod identyfikujący konkretne zwierzę, kraj jego pochodzenia oraz gospodarstwo, w którym się urodziło. Termin na ich umieszczenie na zwierzęciu co do zasady nie może przekroczyć 20 dni od dnia narodzin zwierzęcia. W wyjątkowych wypadkach może ono nastąpić do 60 dni od tej daty.

Od 18 lipca 2019 r. państwa członkowskie UE są zobowiązane wprowadzić identyfikatory elektroniczne. Względem zwierząt przeznaczonych do handlu w Unii nie przewiduje się żadnych odstępstw. Identyfikator elektroniczny ma się stać środkiem oficjalnym i zarazem jednym z dwóch obowiązkowych środków identyfikacji. Mogą przybrać formę kolczyka elektronicznego, kapsułki ceramicznej (bolus) oraz wszczepianego transpondera.

Drugim elementem systemu jest komputerowa baza danych kreowana przez każde państwo członkowskie z osobna. Jest tożsama z bazą danych tworzoną dla celów monitorowania problemów zdrowotnych u zwierząt. Musi zawierać szczegółowe dane dotyczące konkretnego zwierzęcia (niepowtarzalny kod identyfikacyjny, numery identyfikacyjne wszystkich gospodarstw, w których przebywało, numer identyfikacyjny gospodarstwa, w którym się urodziło, itp.) oraz każdego gospodarstwa na terenie UE. Docelowo poszczególne państwa będą mogły wymieniać dane elektroniczne między komputerowymi bazami danych, gdy system będzie w pełni uruchomiony.

Jeśli dane państwo członkowskie nie prowadzi wymiany danych elektronicznych z innymi członkami UE musi zapewnić każdemu zwierzęciu przeznaczonemu do handlu wewnątrz UE paszport. Zawiera on informacje tożsama z tymi umieszczonymi w komputerowej bazie danych danego państwa. Przemieszczanie danego zwierzęcia na terytorium UE może odbywać się tylko wraz z paszportem.

Ostatnim elementem systemu są aktualne rejestry prowadzone przez posiadaczy zwierząt dla każdego gospodarstwa. Obowiązek ten nie dotyczy tylko przewoźników. Prowadzenie rejestru nie jest obligatoryjne dla posiadaczy, którzy mają dostęp do ww. bazy danych i umieścili tam wszystkie aktualne informacje uwzględnione w rejestrze. Właściwe organy państw członkowskich ustalają formę w jakiej ma być on prowadzony- książkowej lub danych komputerowych. Zgromadzone w nim dane muszą być przechowywane minimum przez 3 lata. Wszystko razem służy temu, by posiadacz mógł udostępnić właściwe dane na każde wezwanie odpowiedniego organu.

Prócz prowadzenia rejestru posiadacz musi informować odpowiednie władze o wszelkich przemieszczeniach zwierząt, urodzeniach, śmierci i uboju. Należy koniecznie podać datę zdarzenia. Zgłoszenie winno być dokonane najpóźniej w ciągu 7 dni od danego zdarzenia.

Szczegółowe wymogi dotyczące rejestracji i identyfikacji bydła są rozproszone w wielu aktach prawnych wydanych celem uszczegółowienia przepisów rozporządzenia nr 1760/2000. Bezcelowe jest omawianie ich wszystkich w ramach niniejszego opracowania.

Państwa członkowskie uzyskały jednak pewien margines swobody w tworzeniu systemu rejestracji i identyfikacji bydła. Jak wykorzystał go polski ustawodawca?

W Polsce system rejestracji i identyfikacji bydła jest częścią większego systemu zwanego systemem IRZ- identyfikacji i rejestracji zwierząt. Obejmuje komputerową bazę danych, znaki identyfikacyjne zwierząt, dokumenty identyfikacyjne zwierząt oraz księgi rejestracji stada prowadzonej przez posiadaczy zwierząt. Całym system koordynuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rejestracji i zgłoszenia wszelkich danych dokonuje się w powiatowym biurze ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstwa. Tutaj także posiadacz składa wnioski o przydzielenie puli numerów dla bydła (celem uzyskania kolczyków) oraz ich duplikatów, czy o wydanie paszportu lub tymczasowego dokumentu identyfikacyjnego dla cieląt. System IRZ nadzorują organy Inspekcji Weterynaryjnej.

ETYKIETOWANIE MIĘSA WOŁOWEGO I JEGO PRZETWORÓW

Wspomniane rozporządzenie nr 1760/2000 ustanawia też obowiązkowy system znakowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego. Materię tę regulują dodatkowo akty prawne uszczegóławiające przepisy ww. rozporządzenia.

Ustawodawca unijny wprowadził dwa systemy znakowania mięsa wołowego: obowiązkowy i dobrowolny. Etykieta musi obligatoryjnie wskazywać numer lub kod identyfikacyjny zapewniający istnienie powiązania między mięsem, a zwierzęciem lub zwierzętami. Ponadto należy określić: państwo UE lub państwo spoza UE, w którym zwierzę się urodziło; wszystkie państwa UE i spoza UE, w których odbywał się chów zwierzęcia; państwo UE lub spoza UE, w którym dokonano uboju. Rozporządzenie przewiduje obowiązek umieszczania odpowiednich napisów na etykiecie:

 • Ubój w (nazwa Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego) (numer zatwierdzenia)”- wskazanie numeru zatwierdzenia rzeźni oraz państwa, w którym się ona znajduje;
 • Podzielone w (nazwa Państwa Członkowskiego lub państwa trzeciego) (numer zatwierdzenia)”- wskazanie numeru zatwierdzenia masarni, w której dokonano podziału mięsa na tusze lub grupy tusz oraz nazwę państwa gdzie jest zlokalizowana;
 • Pochodzenie: (nazwa Państwa Członkowskiego/ nazwa państwa trzeciego)”- wskazanie państwa UE w przypadku zwierząt urodzonych, utrzymywanych i poddanych ubojowi w tym samym państwie UE/ spoza UE.

Inne nieco reguły obowiązują w etykietowaniu mięsa mielonego wołowego wyprodukowanego w jednym państwie z mięsa wołowego pochodzącego z innego państwa. W takim wypadu na etykiecie obowiązkowo zamieszcza się informację: „wyprodukowano w (nazwa państwa UE i spoza UE, gdzie dokonano produkcji)” oraz „pochodzenie: (nazwa państwa pochodzenia mięsa)”.

Jeśli mięso zostało przywiezione spoza UE i nie wszystkie informacje są dostępne na etykiecie umieszcza się informację: „pochodzenie: spoza UE” oraz „Ubój w: (nazwa państwa spoza UE”).

Ustawodawca unijny nie wprowadził zamkniętego katalogu informacji, które przedsiębiorcy mogą podać w ramach etykietowania dobrowolnego. Informacje te muszą jednak dać się zweryfikować przez odpowiednie organy. Mogą to być w szczególności informacje przewidziane przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Określają to odrębne przepisy.

Szczegółowe przepisy unijne upraszczają wskazanie pochodzenia mięsa wołowego dla zwierząt, których chów na terenie danego państwa nie przekroczył 30 dni. Wystarczy wtedy wskazać tylko państwo urodzenia oraz państwo uboju danego zwierzęcia.

Odrębne przepisy regulują także zasady etykietowania mięsa wołowego drobnego, paczkowanego oraz niepaczkowanego mięsa wołowego rozebranego. Tym razem ustawodawca unijny zdecydował się wprowadzić na poziomie UE sankcję główną, pozostawiając członkom UE swobodę uregulowania pozostałych sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia nr 1760/2000. Za opatrzenie wołowiny etykietą niezgodną z wymaganiami obowiązkowego systemu znakowania lub niezgodną z wytycznymi dla systemu dobrowolnego grozi zawsze sankcja wycofania mięsa z obrotu, do momentu aż etykiety zostaną poprawione tak by spełniać ww. wymagania.

Obok sankcji głównej polski ustawodawca wprowadził w art. 26 ust.1 pkt.2 c) ustawy z dnia o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr poz.) karę pieniężną za wprowadzenie do obrotu produktów niespełniających wymagań rozporządzenia nr 1760/2000 w zakresie obowiązkowego znakowania wołowiny. Wysokość tej sankcji może sięgnąć od 200 zł do 5 000 zł.

09
10/2013
Marcin Iwanowski

Advocate

Marcin Iwanowski has cooperated with Prokurent since 2011. He handles matters involving criminal law, civil law and cooperatives law. He advises on administrative proceedings, particularly with respect to the construction process. He represents clients before courts and administrative authorities. He actively participates in the work of non-governmental organizations.

He is a law graduate of Stefan Cardinal Wyszyński University in Warsaw and Universidad CEU Cardenal Herrera in Valencia. He held a 3-year advocacy training at the Warsaw Advocate Bar concluded by passing the final exam in 2014. He is fluent in Spanish and English.

Education
2014 – admission to the practice of law as an advocate, Warsaw Bar Council
2010 – enrolled as advocate trainee, Warsaw Regional Bar Council
2010 – M.A., Faculty of Law and Administration, Stefan Cardinal Wyszyński University, Warsaw
2010 – law studies at Universidad CEU Cardenal Herrera, Valencia
Experience

2011– Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
2010-2011 – Biurokrata.com, legal adviser
2009 Law Department, PZU S.A.
2006 Legal Bureau, Polish Parliament

Recent experience
 • Ongoing legal advice for companies in industries such as food and construction and for residential cooperatives and homeowners’ associations
 • Representing clients before courts and administrative authorities, including representation of the accused and private complainants in criminal proceedings
 • Active participation in the work of non-governmental organizations promoting legal culture and values of tradition, family and property.

 

03
04/2015
Zasady dopuszczania wyrobów budowlanych

Sytuacja prawna wyrobów budowlanych w świetle Rozporządzenia 305/2011.

Wstęp

W dniu 1 lipca 2014 r. minął równo rok od wejścia w życie (za wyjątkiem szczątkowych regulacji, które w życie weszły 24 kwietnia 2011 r.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, dalej zwane Rozporządzeniem CPR.

Wspólne Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego są bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich UE (art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu UE). Rozporządzenia te mają ponadto pierwszeństwo w ich stosowaniu przed ustawami prawa krajowego.

Od wejścia w życie tego aktu prawnego na terenie całej Unii Europejskiej dla wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi obowiązują takie same zasady legalnego wprowadzania ww. wyrobów do obrotu. Należy podkreślić, że zasady te, dotyczą jednak tylko i wyłącznie wyrobów objętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi tj. normami zharmonizowanymi albo europejskimi dokumentami oceny . Wyroby budowlane nie objęte bezpośrednio Rozporządzeniem CPR (zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi) podlegają dopuszczeniu do obrotu zgodnie z regulacjami krajów członkowskich UE.

W pierwszej części niniejszego artykułu opisano zasady dopuszczenia zgodnie z Rozporządzeniem CPR, w drugiej zgodnie z polskimi regulacjami krajowymi.

I. Dopuszczenie zgodnie z Rozporządzeniem CPR

Jak wskazano we wstępie, wyroby budowlane podlegające dopuszczeniu zgodnie z Rozporządzeniem CPR to wyłącznie wyroby objęte normami zharmonizowanymi lub europejskimi dokumentami oceny.

Normą zharmonizowaną, jest norma przyjęta przez jeden z europejskich organów normalizacyjnych określonych w dyrektywie 98/34/WE (CEN, CENELEC lub ETSI) w oparciu o wniosek wydany przez Komisję Europejską zgodnie z art. 6 ww. dyrektywy. Natomiast europejski dokument oceny jest to dokument przyjęty przez organizację Jednostek Oceny Technicznej (JOT) , na podstawie którego wydawane są europejskie oceny techniczne.

Rozporządzenie CPR stawia dwa podstawowe warunki producentom chcącym wprowadzić do obrotu wyroby budowlane objęte zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi na terenie Unii Europejskiej. Producenci obowiązani są do sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych oraz oznakowania wyrobu budowlanego znakiem „CE”.

Podstawą do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem „CE” jest prawidłowo sporządzona deklaracja właściwości użytkowych. Deklaracja ta stanowi jedyną dopuszczalną prawnie formę przedstawienia właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk określonych w zharmonizowanej specyfikacji technicznej. Sporządzając deklarację właściwości użytkowych, producent przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi. Z deklaracją właściwości użytkowych łączy się domniemanie prawne, że deklaracja ta została sporządzona w sposób prawidłowy oraz jest dokładna i wiarygodna, w związku z czym stanowić może podstawę do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem „CE”.

Wyrób budowlany opatrzony znakiem „CE” jest dopuszczony do obrotu.

Treść oraz forma deklaracji właściwości użytkowych została określona w załączniku nr III do Rozporządzenia CPR. Jego pierwotne brzmienie zakładało bardziej restrykcyjną formę Deklaracji. Ponadto wiele jej elementów pozostawiono bez wyjaśnień, co dodatkowo utrudniało prawidłowe jej stosowanie wraz z wejściem w życie Rozporządzenia CPR. W oparciu o upoważnienie określone w art. 61 Rozporządzenia CPR Komisja, w dniu 21 lutego 2014 r. , dokonała zmian w treści załącznika III, upraszczając oraz uelastyczniając treść deklaracji. Wraz z ww. zmianami dodana została pełna instrukcja opisująca każdy z elementów Deklaracji właściwości użytkowej i ułatwiająca jej prawidłowe sporządzenie.

Powyższa poprawka konieczna była również z uwagi na trudny do spełnienia obowiązek wskazania nr serii (typu lub partii) produktu. Spełnienie tego obowiązku było szczególnie utrudnione wobec dystrybutorów lub importerów, którzy nie są uprawnieni do dokonywania żadnych zmian w treści deklaracji właściwości użytkowych, w tym do uzupełniania jej elementów.

Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia CPR pojawił się problem udostępniania deklaracji właściwości użytkowych w formie elektronicznej, poprzez jej publikację na stronie internetowej producenta, co stanowi odstępstwo od obowiązku przekazywania deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej lub elektronicznej wraz ze sprzedawanym wyrobem. Możliwość publikowania deklaracji na stronie internetowej producenta wynikała z treści art. 7 ust. 3 Rozporządzenia CPR, lecz uzależniona została od wydania przez Komisję odpowiednich aktów delegowanych. Stosowna regulacja została uchwalona 30 października 2013 r. i weszła w życie 30 maja 2014 r. Zgodnie z jej treścią, przekazanie deklaracji właściwości użytkowych poprzez jej udostępnienie na stronie internetowej odpowiedzialnego podmiotu gospodarczego (producenta, dystrybutora, importera lub upoważnionego przedstawiciela) jest dozwolone, o ile spełniony zostanie szereg obowiązków producenta, m.in. zapewnienie niezmienności treści deklaracji, stałego dostępu do niej poprzez Internet oraz przekazania instrukcji dotyczącej dostępu do strony internetowej. Ostatni z wymogów określany jest jako obowiązek jednoznacznego przedstawienia sposobu uzyskania dostępu do deklaracji właściwości użytkowych. Z powyższego zapisu - co może sugerować jego dosłowne angielskie brzmienie - nie wynika uprawnienie do ograniczania dostępu do deklaracji właściwości użytkowych pod warunkiem dokonania odpowiednich rejestracji w serwisie internetowym obowiązanego podmiotu (np. hasło, login).

Jak opisano w wyjaśnieniach Komisji, na podstawie ww. aktu prawnego Komisja nie może narzucić obowiązku otwartego dostępu do deklaracji właściwości użytkowych. Podmioty gospodarcze zgodnie z art. 7 Rozporządzenia CPR są zobowiązane do dostarczenia deklaracji tylko faktycznym nabywcom wyrobów budowlanych, a publikacja dla szerszego grona odbiorców nie stanowi działania wbrew prawu . Co ważne, producenci mają obowiązek zapewnić powiązanie każdej deklaracji właściwości użytkowych z konkretnym wyrobem budowlanym poprzez prawidłowe oznaczenie deklaracji niepowtarzalnym kodem identyfikacyjnym typu wyrobu.

Jak wyżej wskazano, prawidłowo sporządzona deklaracja właściwości użytkowych stanowi podstawę do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem „CE”. Należy pamiętać, że dopiero oznakowany wyrób budowlany wraz z dostarczoną deklaracją właściwości użytkowych (w formie papierowej lub elektronicznej) stanowi wyrób budowlany prawidłowo dopuszczony do obrotu.

Brak któregokolwiek z ww. elementów np. sprzedaż wyrobu z prawidłowo sporządzoną deklaracją właściwości użytkowych, ale bez oznakowania znakiem „CE” stanowi wadliwe dopuszczenie do obrotu (pomimo wykonania wszystkich wymaganych prawem badań).

Producent, który nie dochowuje powyższych obowiązków powinien zostać wezwany przez właściwe organy państwowe do usunięcia braków. W wypadku kontynuowania przez Producenta takich działań niedozwolonych (tj. niezgodnych z Rozporządzeniem CPR), państwo członkowskie, w którym dochodzi do naruszenia, powinno podjąć wszelkie środki mające na celu ograniczenie lub zakazanie udostępniania takiego wyrobu budowlanego oraz zapewnienie jego wycofanie z obrotu.

II. Dopuszczenie wyrobów budowlanych nieobjętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznym.

Pozostałe wyroby budowlane tj. wyroby nieobjęte zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi, podlegają dopuszczeniu zgodnie z regulacjami poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Polskie zasady dopuszczenia do obrotu wyrobu budowlanego określono w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. nr 883), dalej zwaną ustawą o wyrobach budowlanych. Wyroby te są dopuszczone do obrotu w Polsce o ile spełniają wymagania podstawowe oraz:

 1. zostały oznaczone znakiem budowlanym „B” lub
 2. zostały legalnie wprowadzone do obrotu w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju członkowskim EFTA, ale w takim wypadku należy do wyrobu budowlanego dołączyć informację o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu oraz instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania.

Pierwsza ze wskazanych dróg dopuszczenia do obrotu, tj. poprzez oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym „B” stanowi rozwiązanie opierające się na polskich przepisach oraz normach technicznych. Oznakowanie znakiem budowlanym „B” dozwolone jest o ile producent (lub jego upoważniony przedstawiciel) dokonał oceny zgodności (art. 7 ustawy o wyrobach budowlanych) i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu.

Krajowa deklaracja zgodności sporządzana jest w oparciu o wzór ustanowiony w Rozporządzeniu wydanym przez Ministra Infrastruktury .

Schemat postępowania w wypadku dopuszczenia wyrobów budowlanych nieobjętych zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi jest podobny jak w wypadku wyrobów nimi objętych. Jednakże, w odróżnieniu do regulacji wynikających z Rozporządzenia CPR, producent nie ma obowiązku przekazywania wraz z wyrobem budowlanym krajowej deklaracji zgodności. Jedynym elementem stanowiącym o prawidłowym dopuszczeniu jest znak budowlany „B” trwale naniesiony na wyrobie budowlanym, etykiecie na nim przymocowanej, opakowaniu lub dokumencie handlowym, o ile z przyczyn technicznych nie jest możliwe oznakowanie wyrobu.

Krajowa deklaracja zgodności stanowi dokument pomocniczy w wypadku dokonywanej u producenta kontroli wyrobów budowlanych, nie powinna jednak stanowić podstawy do zakupu lub sprzedaży wyrobu.

Druga ze wskazanych dróg, przewiduje udostępnienie wyrobów budowlanych w oparciu o ich wcześniejsze legalne udostępnienie w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej lub kraju członkowskim EFTA.

Regulacja ta stanowi implementację Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające decyzję nr 3052/95/WE (dalej Rozporządzenie WE 764/2008).

Regulacja ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie działaniom krajowym, które mogłyby doprowadzić do niesprawiedliwego ograniczenia dostępu do rynku przedsiębiorcom zagranicznym. Rozporządzenie WE 764/2008 przewiduje, że Państwa chcąc ograniczyć dostęp do rynku konkretnemu przedsiębiorcy powinny wskazać konkretny wymóg techniczny (np. normę techniczną), którego dany wyrób nie spełnia (art. 6 Rozporządzenia WE 764/2008). Ponadto Państwa członkowskie powinny uznawać wzajemne wyniki badań i certyfikaty w zakresie w jakim odpowiadają one wymogom krajowym (zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 765/2008) .

Należy podkreślić, że regulacja wynikająca z Rozporządzenia WE nr 764/2008, nie zabrania państwom członkowskim Unii Europejskiej uchwalania własnych wymogów jakie musi spełnić wyrób budowlany nieobjęty zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. W związku z powyższym polski ustawodawca wyraźnie wskazał, że wyrób budowlany musi spełniać wszystkie przepisy wynikające z prawa budowlanego, niezależnie od tego, czy zostały dopuszczone do obrotu poprzez oznakowanie znakiem budowlanym „B”, czy w związku z wcześniejszym, legalnym udostępnieniem wyrobu w kraju UE.

Wymóg ten został wyraźnie określony w treści przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych, zgodnie z którym może być dopuszczony do obrotu wyrób budowlany, którego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Procedurę dopuszczeniową w dużym uproszczeniu obrazuje niniejszy wykres.

Autor: Marcin Winter, prawnik z Kancelarii Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów „Prokurent” Spółka Partnerska

Procedura dopuszczenia seryjnie produkowanych wyrobów budowlanych

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie WE 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG, dalej WE 305/2011
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dalej zwana u.w.b.)
09
10/2013
Marcin Winter

Intern / Student

Marcin Winter is an intern at Prokurent. He is a 5th-year student at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and also a student at the Faculty of Theology of Adam Mickiewicz University in Poznań. He is particularly interested in issues of tax law and administrative law, including issues concerning construction materials.

His private fascination is skiing. He is an instructor of downhill skiing, certified by the Association of Skiing Instructors and Coaches of the Polish Skiing Association, as well as an assistant instructor of the Polish Skiing Association.

Education
2013 – began studies at the Faculty of Theology, Adam Mickiewicz University, Poznań
2008 – began studies at the Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Experience

2013 - Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
May - October 2012 - ABES Audyt sp. z o.o.
July 2012 - student internship, Warsaw Regional Court, 12th Criminal Division
August 2010 - Faculty of Management, University of Warsaw
May - August 2008 - Moore Stephens Central Audit sp. z o.o.

03
04/2015
Udział społeczeństwa w przygotowywaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Informacje ogólne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to dokument określający politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium podejmuje rada gminy. Projekt studium sporządza formalnie wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Musi być on zgodny z zasadami określonymi w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy.

Studium zawiera część tekstową i graficzną. Przyjmowane jest uchwałą rady gminy.

W studium określa się w szczególności:

 1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
 2. kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
 3. obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
 4. obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
 5. kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 6. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 7. obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
 8. obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
 9. obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 10. kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
 11. obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
 12. obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
 13. obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 14. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
 15. granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
 16. obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednakże organy związane są ustaleniami studium w związku ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przebieg procedury sporządzenia i uchwalenia studium

Działanie rady gminy:

Podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium.

Działania wójta (burmistrza lub prezydenta miasta):

 1. Ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, z określeniem formy, miejsca i terminu składania wniosków dotyczących studium, nie krótszego niż 21 dni od dnia ogłoszenia.
 2. Zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium.
 3. Sporządzenie projektu studium wraz z rozpatrzeniem wniosków, o których mowa powyżej, z uwzględnieniem ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa, a w przypadku braku tego planu lub niewprowadzenia do niego zadań rządowych, z uwzględnieniem ustaleń programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym.
 4. Uzyskanie opinii o projekcie studium od gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 5. Wystąpienie o uzgodnienie projektu studium z innymi organami.
 6. Wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.
 7. Ogłoszenie o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. Ogłoszenie powinno zawierać termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż 21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium.
 8. Wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz opublikowanie na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowanie w tym czasie dyskusji publicznej nad przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami.
 9. Przedstawienie radzie gminy do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa w pkt 11.

Działanie rady gminy:

Uchwalenie projektu studium przez radę gminy. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.

Działanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta):

Przedstawienie wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

Udział społeczeństwa w procedurze przygotowywania i uchwalania studium

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje kilka form udziału społeczeństwa w procesie przygotowywania studium.

Zgłaszanie wniosków dotyczących studium

Społeczeństwo uprawnione jest do składania wniosków dotyczących przyszłego studium. Są one przykładem obywatelskiej inicjatywy, której przedmiotem są propozycje podjęcia przez organ konkretnych działań. Po stronie organu złożenie wniosku rodzi obowiązek ustosunkowania się do niego. Organ nie jest jednak zobligowany do jego uwzględnienia. Z kolei wnioskodawca nie jest uprawniony do zaskarżenia rozstrzygnięcia wniosku. Przepisy nie przewidują żadnej szczególnej formy rozpatrzenia wniosków. Istotne jest, by organ zajął wobec zgłoszonych wniosków konkretne stanowisko i zakomunikował je wnioskującym (Wyrok WSA w Olsztynie z 22.11.2011, II SA/Ol 641/11). Ustawodawca – w przeciwieństwie do procedury poprzedzającej uchwalenie planu miejscowego - nie wprowadził obowiązku ponawiania czynności planistycznych w przypadku stwierdzenia przez radę gminy konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu studium. Ze względu na wewnętrzny charakter studium wystarczającą gwarancją zapewnienia w procedurze planistycznej czynnika społecznego jest umożliwienie składania wniosków i uwag do projektu studium oraz udział w dyskusji publicznej bez konieczności ponawiania czynności planistycznych. Wprawdzie potrzeby ponowienia czynności planistycznych wykluczyć nie można, jednakże braku takiego ponowienia nie można traktować jako naruszenia trybu postępowania w świetle przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a tym bardziej istotnego naruszenia trybu postępowania (Wyrok WSA w Krakowie z 20.12.2010, II SA/Kr 934/10).

Wnoszenie uwag co do projektu studium

Obywatele uprawnieni są do wnoszenia uwag co do projektu studium. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag co do projektu studium musi mieć charakter merytoryczny a więc rada gminy musi ocenić zasadność wniesionej uwagi czego efektem będzie jej uwzględnienie lub odrzucenie (nieuwzględnienie). Rozstrzygając co do sposobu rozpatrzenia uwag – niezależnie od tego czy nastąpi to w jednym głosowaniu dotyczącym również studium czy też w odrębnej uchwale, podjętej przed uchwałą w sprawie studium – rada musi opowiedzieć się, czy uwagi uwzględnia czy też nie. (Wyrok NSA z 20.04.2010, II OSK 337/10)

Dyskusja publiczna

Forma przeprowadzenia dyskusji publicznej zależy od jego organizatora, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jedynym warunkiem jest, by dyskusja była publiczna, tzn. by każdy zainteresowany mógł się w niej wypowiedzieć. Mogą to być np. otwarte spotkania lub publikowanie wypowiedzi w prasie. Istotą „dyskusji publicznej” jest to, iż podmioty w niej uczestniczące wypowiadają swoje opinie co do rozwiązań przyjętych w projekcie studium. Cechą „dyskusji publicznej” jest zatem zamiar wysondowania opinii (poglądów, stanowiska) określonych grup społecznych (wspólnoty samorządowej lub zainteresowanych środowisk). Dyskusja ta ma charakter opiniodawczy, a więc jej wynik nie jest wiążący dla organów gminy (Wyrok NSA z 20.06.2006, II OSK 277/06).

Podsumowanie

Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidują udział społeczeństwa w procedurze uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego poprzez: składanie wniosków, wnoszenie uwag do projektu studium oraz dyskusję publiczną. Głos społeczeństwa przy sporządzaniu opisywanego dokumentu nie jest jednak wiążący. Istotne jest jedynie, by organ zajął stanowisko co do zgłaszanych wniosków i uwag. Stanowisko organu nie jest zaskarżalne.

09
10/2013
Andrzej Rajchel

Legal Adviser Trainee

Andrzej Rajchel – has worked with Prokurent from 2013. He specializes in economical law, real estate trade law and also in problems connected with the leasing contracts. He has experience in handling corporate companies, consulting in the field of purchase and sale of real estate, movable fixed asstets of large value and also in the fied of law issues connected with the use of leased assets. He has negotiated agreements relating to the above and supported proprietary business processes related to the implementation of the leasing contracts . He also gained experience in due diligence and purchase and sell transactions of real estates and movable fixed asstets of large value. He reprezented the employer during purchase and sell transactions, and reprezented the interest of the employer during court disputes related to the mentioned transactions and to other connected legal relations. He also has experience in the preparation of analyses of the legal risks that may arise in connection with planned transactions and business projects . Within the framework of his professional practice, he also gained experience in legal suppport to processes connected with commercialisation and management of commercial objects. In addition, as an employee of the mortgage banking industry, won a unique for lawyer knowledge and experience in this business area.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of Warsaw University. Since 2009, he is a licensed property manager (licence no. 17332). Currently on a third year of an apprenticeship in legal counsel proffesion in Circuit Chamber of Legal Counsels in Warsaw.

Education
2014 - apprenticeship in legal counsel proffesion in Circuit Chamber of Legal Counsels in Warsaw
2009 - postgraduate studies in Academy of Leon Koźmiński, specialization in Real Estate Management, property manager's license,
2002 - Warsaw University, Faculty of Law and Administration
Experience

2013 – present - Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. p in Warsaw
2009 – 2014 – In-house lawyer in Millennium Leasing sp. z o.o. with its seat in Warsaw.
2007 – 2009 – Coordinator in Legal Collateral Team in Allianz Bank Polska S.A.
2006 - 2007 – Raiffeisen Bank Polska S.A.
2003 – 2006 – GE Money Bank S.A.

Doświadczenie z ostatnich lat
 • Current legal support to employer ( one of the leading companies in the leasing sector ) in the field of corporate, economical, and real estate trade law.
 • Current legal support to employer in the field of court disputes.
 • Representing employers interest in court proceedings connected with economical, administative and civil law. ( court disputes with providers and customers, bill of exchange cases )
 • Current legal support to employer businnes processes ( legal opinions, correspondence with authorities i bussinnes entities)
 • Representing employers interest in administrative proceedings
 • Legal support in the field of public procurement.
 • Negotiations of leasing agreements with customers and purchase agreements with providers.
 • Negotiations of agreements conncected with real estate trasactions ( purchase and sell agreements, leasing agrements, guarantee agreements) and tenancy agreements
 • Legal consulting connected with property management.
 • Leading of counter enforcement proceedings
 • Legal consulting in selected tax issues connected with leasing agreements.
02
04/2015
Zasady ogólne traceability

Traceability to inaczej możliwość śledzenia produktu żywnościowego, paszy lub zwierzęcia w całym łańcuchu żywnościowym- przez wszystkie etapy produkcji i dystrybucji. Wyraża się w zasadzie „krok w tył , krok w przód”. Podmiot działający na rynku spożywczym musi najpierw zrobić „krok w tył”, a więc zapewnić identyfikację podmiotu, który mu dostarczył konkretny produkt. Następnie wymagany jest „krok w przód”, a więc zadbanie o identyfikację przedsiębiorstwa, któremu sam dostarczył ten produkt w dalszej kolejności. Nie wymaga się od przedsiębiorcy by zidentyfikował całą drogę, jaką produkt przeszedł. Porównując to do schodów- interesuje go jedynie stopień bezpośrednio przed nim i bezpośrednio za nim.

Możliwość śledzenia dotyczy obecnie wszystkich produktów żywnościowych, pasz i zwierząt hodowlanych, substancji przeznaczonych do dodania do żywności. Śledzimy więc nie tylko samą żywność, ale także zwierzęta, od których ona pochodzi wraz z tym co zdążyły spożyć w ciągu swojego życia. Taki system został ustanowiony sztandarowym dla całego sektora rozporządzeniem nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r.

Traceability jest instrumentem bezpieczeństwa żywności, za którego realizację ponoszą odpowiedzialność przede wszystkim przedsiębiorcy. Ich obowiązkiem jest współpraca z właściwymi organami kontroli. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że system śledzenia nie angażuje w żaden sposób konsumentów. Nie jest do nich adresowany.

W celu gromadzenia informacji o dostawcach i odbiorcach swoich produktów przedsiębiorcy są zobowiązani stworzyć odpowiednie systemy i procedury identyfikacji. Jest z tym powiązane odpowiednie oznakowanie produktu umożliwiające jego identyfikację w całym łańcuchu żywnościowym. Nie ma tu jednego słusznego systemu. Operatorzy sektora spożywczego sami dokonują wyboru, byleby spełniał on zakreślone przez UE funkcje.

Śledzenie produktów ma dwa oblicza: umożliwia identyfikację, ale też obejmuje sprawne procedury wycofywania produktów z rynku, gdy stwarzają one zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Wycofanie obejmuje zarówno produkty wprowadzone na rynek i krążące w obrocie, jak i te które zdążyły dotrzeć do konsumenta.

W takiej sytuacji przedsiębiorca, który wykrył ryzyko dla ludzkiego zdrowia, informuje konsumentów o przyczynach wycofania. Gdyby to okazało się niewystarczające będzie zobowiązany zorganizować odbiór niebezpiecznych produktów od konsumentów. Swoją rolę odgrywają tu także sprzedawcy detaliczni i dystrybutorzy. Współdziałają z producentami i dostawcami przekazując informacje i poddając produkty kwarantannie.

Jak taki system śledzenia może wyglądać w praktyce? Przede wszystkim odpowiednie oznaczenia/ numery powinny być przydzielane produktom według ich lokalizacji, miejsca w łańcuchu dostaw i poziomu pakowania, np. palet. Nawet palety winny być wyposażone w odpowiedni numer. Tego typu oznakowanie jest powiązane z numerem seryjnym i numerem partii konkretnego produktu. Łącznie tworzą unikalny kod kreskowy (choć w branżach innych niż spożywcza popularne jest trawienie laserowe). Taki kod to swoista mapa, gdzie możemy zobaczyć jaką drogę przebył dany produkt- od sadownika hodującego jabłonie po sklep detaliczny oferujący sok jabłkowy w kartonie. Przepływ produktów musi się wiązać z przepływem informacji, więc niezbędne są odpowiednie oprogramowania komputerowe, bazy danych itp.

Łańcuch to łańcuch- każde ogniwo jest powiązane z drugim i nie może bez niego funkcjonować. Tak samo jest z systemem śledzenia.

Ustawodawca unijny nie uregulował kwestii odpowiedzialności za zapewnienie możliwości śledzenia żywności na poziomie UE. Pozostawił to odpowiednim władzom Państw Członkowskich. Polski ustawodawca w art. 100 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006 Nr 171 poz. 1225 z późn. zmianami), zwana dalej ubżż. wprowadził sankcję karną w postaci grzywny dla przedsiębiorców, którzy nie wykonują czynności w zakresie identyfikacji dostawców lub odbiorców wbrew obowiązkowi zapewnienia możliwości śledzenia przewidzianemu w prawie unijnym. Niewykonywanie obowiązków w zakresie traceability uznał jednocześnie za wykroczenie.

Sankcja administracyjna grozi także przedsiębiorcy (producent, dystrybutor, sprzedawca detaliczny), który nie wycofuje z obrotu artykułu spożywczego szkodliwego dla życia i zdrowia ludzkiego, zafałszowanego lub zepsutego (art. 103 ust. 1 pkt. 3 ubżż). Wykrycie takich nieprawidłowości i identyfikację produktów umożliwia właśnie system traceability. Jeśli dany operator sektora spożywczego nie zareaguje w porę i nie wycofa danego artykułu z obrotu grozi mu nawet kara pieniężna w wysokości pięciokrotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości środka spożywczego. Wymierza ją Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w drodze decyzji.

09
10/2013
Sebastian Dąbrowski

Legal adviser trainee

Sebastian Dąbrowski has cooperated with Prokurent since 2012. He specializes in civil law and commercial law. He previously gained experience working at other law firms, in the commercial divisions of the courts, and at the Podlasie Border Guard in Białystok. 

He is a graduate of the Faculty of Law at the University of Białystok and is currently a legal adviser trainee at the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers.

Education
2011 – enrolled as legal adviser trainee, Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
2011 – M.A., Faculty of Law, University of Białystok
Experience

2012 – Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
2011–2012 Law Office of Legal Adviser Cezary Młodzianowski
February–March 2011 Polish Border Guard, Podlasie Division, Białystok
September–October 2010 Działdowo District Court
April–May 2010 Białystok District Court

Recent experience
 • Legal services for businesses in the area of insurance, transport, agriculture and food law
 • Legal advice, drafting of contracts and pleadings, and representing clients before the courts
 • Establishment and ongoing legal advice for companies and foundations.

 

02
04/2015
System traceability w sektorze wieprzowiny

System śledzenia w sektorze wieprzowiny nie jest tak dobrze rozwinięty, jak omówiony wcześniej system obowiązujący względem bydła i mięsa wołowego. Przede wszystkim podlega zasadom ogólnym traceability dla całego sektora spożywczego. Niemniej jednak ustawodawca UE wprowadził pewne odrębne wymagania odnośnie identyfikacji i rejestracji trzody chlewnej, jak i znakowania mięsa wieprzowego.

SYSTEM IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ŚWIŃ

Minimalne wymagania w tym zakresie wprowadziła dyrektywa Rady nr 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. o identyfikacji i rejestracji świń (zwana dalej dyrektywą). Mają one postać zbioru zasad, których przestrzeganie muszą zapewnić na swoim terytorium jej adresaci (państwa UE). Tworzą one swoisty „szkielet” systemu, którego uzupełnienie w elementy szczegółowe pozostawiono państwom członkowskim UE. Co ważne, dyrektywa nie znajduje zastosowania do dzików wolno żyjących.

Obowiązkowa identyfikacja świń w UE obejmuje prowadzenie przez każde państwo wykazu podmiotów prowadzących hodowlę tych zwierząt na jego terytorium, prowadzenie rejestrów zwierząt w gospodarstwie przez samych hodowców oraz znaki identyfikacyjne dla zwierząt.

Wykaz podmiotów zajmujących się hodowlą określa przede wszystkim hodowców. Zawiera też oznaczenie gospodarstwa narodzin zwierzęcia lub gospodarstwa jego przeznaczenia, w przypadku świń przywożonych z państw spoza UE. Dane podmiotu muszą pozostać w wykazie aż 3 lata od zaprzestania hodowli w danym gospodarstwie. Dopiero wtedy mogą zostać wykreślone. Dyrektywa przewiduje zwolnienia z wpisu do rejestru dla osób fizycznych hodujących jedną świnię na użytek własny lub do własnej konsumpcji. Dotyczy to jednak tylko tych państw, którym zezwoliła na to Komisja Europejska.

Rejestr prowadzony dla każdego gospodarstwa zawiera informacje o przewozie zwierząt (aktualna ilość zwierząt uwzględniająca każde wprowadzenie i wykreślenie z rejestru). Hodowca wpisuje do niego dane dotyczące miejsca pochodzenia i przeznaczenia zwierzęcia oraz daty wszystkich przewozów, a także odnotowuje znaki identyfikacyjne. Na żądanie władz musi udostępnić wszelkie posiadane informacje o zwierzętach, które posiadał, hodował, transportował, wprowadził do obrotu lub ubił. Te same informacje przekazuje w formie dokumentu osobie prowadzącej targowisko lub spęd razem z przekazywanymi w jej ręce świniami. Prowadzący targowisko lub spęd staje się tymczasowym hodowcą tych zwierząt.

Ostatnim elementem systemu są znaki identyfikacyjne, czyli kolczyki lub tatuaż. Wymaga się by każde zwierzę zostało w nie zaopatrzone przed opuszczeniem gospodarstwa, w którym się narodziło. Hodowca jest zobowiązany odnotowywać wszystkie znaki w swoim rejestrze, a to z kolei pomaga powiązać zwierzę z ww. wykazem hodowców. Znaki identyfikacyjne muszą zostać wymienione także we wszystkich dokumentach towarzyszących zwierzętom. Kolczyki lub tatuaże nie mogą być dowolnie zmieniane, ani usuwane bez zezwolenia właściwych władz państwa UE.

Świnie pochodzące spoza UE muszą na wstępie przejść badania weterynaryjne. Są one wymagane także przed jakąkolwiek rejestracją. W ciągu 30 dni od przeprowadzenia badań, a zawsze przed przewozem zwierząt muszą one zostać zaopatrzone w znaki identyfikacyjne zgodne z przepisami unijnymi.

Przy każdej zmianie znaków identyfikacyjnych musi zostać zachowana ciągłość pomiędzy dotychczasowym a nowym znakiem, odnotowana odpowiednio w rejestrze prowadzonym przez hodowcę.

Każda dyrektywa wiąże państwa UE tylko co do celu pozostawiając im swobodę wyboru środków dla jego osiągnięcia. System opisany wyżej stanowi wzór dla krajowych systemów rejestracji i identyfikacji.

W Polsce wykaz hodowców przybrał formę rejestru w systemie informatycznym. Wraz z innymi rejestrami oraz bazami danych stanowi element polskiego „rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych” obejmującego informacje dotyczące wszystkich oznakowanych zwierząt gospodarskich, siedzib ich stad, a w przypadku świń dodatkowo posiadaczy i dostawców. Jego prowadzeniem zajmuje się ARiMR. Zgodnie z przepisami omówionej wyżej dyrektywy dane siedziby stada, zakładów przetwórczych oraz spalarni zwłok zwierząt mogą być usunięte z rejestru dopiero po upływie 3 lat od dnia zaprzestania utrzymywania świń. Każda siedziba stada, rzeźnia, zakład przetwórczy czy spalarnia musi zostać zgłoszona do ARiMR, od której otrzymuje odpowiedni numer identyfikacyjny.

W tym miejscu należy podkreślić, iż system identyfikacji świń w Polsce (i w całej UE) tworzy powiązanie zwierząt z konkretnym gospodarstwem - siedzibą stada, bez nadawania każdemu zwierzęciu z osobna niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Możliwość śledzenia dotyczy więc drogi jaką przebywa zwierzę od siedziby stada narodzin/ przeznaczenia do kolejnych posiadaczy, dostawców, itd. Numer identyfikacyjny zwierzęcia oznacza w tym przypadku numer siedziby stada narodzin lub stada pierwszej rejestracji świni. Numer ten musi umożliwiać ustalenie miejsca pochodzenia zwierzęcia.

Posiadacz świń ma 30 dni na zgłoszenie do ARiMR faktu zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, o ile nie nastąpił w związku z narodzinami nowych zwierząt, czy też ich przywozem z państw UE lub spoza UE. Zgłasza też dokonanie uboju. Podaje przy tym liczbę świń jakie przybyły lub ubyły ze stada. Żadnych obowiązków identyfikacyjnych nie mają natomiast osoby zajmujące się transportem. „Mapa” jaka powstaje w wyniku umieszczenia odpowiednich informacji w księdze rejestracji świń (polska wersja rejestru prowadzonego przez hodowców) obejmuje miejsca docelowe, do których zwierzęta są transportowane. Spalarnie i zakłady przetwórcze są zobowiązane dokonać zgłoszenia unieszkodliwienia zwłok świni w ciągu 7 dni od tego wydarzenia.

Znak identyfikacyjny świni stanowi tatuaż z numerem identyfikacyjnym na grzbiecie lub w obu małżowinach usznych zwierzęcia bądź kolczyk z takim numerem zakładany na lewą małżowinę świni.

Posiadacze świń sami nabywają kolczyki dla swoich zwierząt od uprawnionych dostawców, a następnie zgłaszają fakt oznakowania do ARiMR. Nie są związani żadnym ścisłym terminem- muszą oznakować zwierzę przed opuszczeniem przez nie siedziby stada. Tak samo postępują wobec zwierząt wwiezionych do RP z terytorium innego państwa. Nowa identyfikacja nie jest konieczna, gdy miejscem przeznaczenia świni jest rzeźnia w Polsce a ubój nastąpi w ciągu 30 dni od wykonania granicznego badania weterynaryjnego. W takim przypadku nie dokonuje się też zgłoszenia do ARiMR faktu wwozu zwierzęcia do Polski. W pozostałych przypadkach nowy posiadacz ma na to 7 dni od zdarzenia. Jest to odrębne zgłoszenie w stosunku do zgłoszenia zmian liczebności stada.

Nadzór nad identyfikacją i rejestracją świń prowadzą organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Za niezgłoszenie świń do ARiMR celem rejestracji siedziby stada, za niezgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świni w ciągu 7 dni, nieoznakowanie świni zgodnie z unijnymi i polskimi przepisami, niezgłoszenie wwozu zwierzęcia do ARiMR w ciągu 7 dni, wprowadzenie do obrotu a nawet nabycie nieoznakowanych świń grozi w polskim prawie kara grzywny. Wymierza się ją na podstawie przepisów kodeku postępowania w sprawach o wykroczenia.

ETYKIETOWANIE MIĘSA WIEPRZOWEGO

Dotychczas znakowanie mięsa wieprzowego nie podlegało żadnemu specjalnemu reżimowi prawnemu. Etykiety musiały odpowiadać ogólnym wymogom określonym w przepisach prawa UE i prawa polskiego. Obecnie te wymogi określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1169/2011/UE z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności oraz zmiany niektórych innych aktów prawnych UE. Jego przepisy weszły w życie z dniem 13 grudnia 2014 r.

Kolejne zmiany zaczną obowiązywać już od 1 kwietnia 2015 r. Z tym dniem zaczną być stosowane przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia (UE) nr 1169/2011/UE.

Rozporządzenie nr 1169/2011/UE wprowadziło wymóg umieszczania na etykiecie mięsa świeżego, schłodzonego oraz mięsa zamrożonego informacji o kraju lub miejscu jego pochodzenia. Rozporządzenie wykonawcze dookreśla zasady realizacji tego obowiązku.

Ze względu na brak obowiązku odnotowywania faktu narodzenia świni i nadawania jej indywidualnego numeru identyfikacyjnego niemożliwe było wprowadzenie systemu znakowania podobnego temu obowiązującemu w sektorze wołowiny.

Na etykiecie mięsa wieprzowego musi się przede wszystkim znaleźć kod partii identyfikujący konkretny kawałek mięsa/jego opakowanie, które trafia do rąk konsumentów. Podmioty odpowiedzialne za pakowanie lub etykietowanie mięsa muszą zapewnić powiązanie tego kodu z odpowiednią partią lub partiami mięsa, z których pochodzi mięso w opakowaniu lub partii oznaczonej etykietą. Partia nie może przy tym przekraczać jednodniowej produkcji w jednym przedsiębiorstwie.

Przepisy unijne przewidują jakie oznaczenia powinny się znaleźć na etykiecie mięsa wieprzowego w poszczególnych przypadkach:

 • Miejsce chowu: (nazwa państwa UE lub państwa spoza UE)”:
  - jeżeli wiek zwierzęcia poddawanego ubojowi przekracza 6 miesięcy, państwo UE lub państwo spoza UE, w którym miał miejsce ostatni etap chowu wynoszący co najmniej cztery miesiące,
  - jeżeli wiek zwierzęcia poddawanego ubojowi nie przekracza 6 miesięcy, a masa ciała żywego zwierzęcia wynosi co najmniej 80 kg, państwo UE lub państwo spoza UE, w którym miał miejsce etap chowu po uzyskaniu przez zwierzę masy 30 kg,
  -jeżeli wiek zwierzęcia poddawanego ubojowi nie przekracza 6 miesięcy, a masa żywego zwierzęcia wynosi mniej niż 80 kg, państwo UE lub państwo spoza UE, w którym miał miejsce cały chów;
 • Miejsce uboju: (nazwa państwa UE lub państwa spoza UE)”- wskazuje się konkretne państwo, w którym nastąpił ubój zwierzęcia;
 • Pochodzenie: (nazwa państwa UE lub państwa spoza UE)”- jeśli narodziny, chów i ubój zwierzęcia miały miejsce na terytorium tego samego państwa.

Uproszczonych oznaczeń wskazujących tylko na obszar UE lub spoza UE, bez podawania nazw konkretnych państw, używa się gdy nie zostały spełnione wymogi określone a pkt. a). Ponadto w przypadku, gdy w danym opakowaniu znajdują się kawałki mięsa ze zwierząt różnych gatunków dla każdego należy wskazać osobno miejsce chowu i uboju oraz kod identyfikujący partię. Dla kawałków mięsa pochodzących od świni, ale z różnych partii mięsa należy wskazać osobno kod identyfikujący wszystkie partie, z których te kawałki pochodzą. Nic nie stoi na przeszkodzie by przedsiębiorca zamieścił na etykiecie dane dodatkowe w stosunku do tych podanych wyżej. Muszą one jednak być z nimi zgodne oraz odpowiadać przepisom rozporządzenia nr 1169/2011/UE. Za naruszenie przepisów dotyczących etykietowania wieprzowiny polski ustawodawca wprowadził jedynie karę pieniężną w wysokości do 5-krotnej wartości brutto zakwestionowanej ilości mięsa.

09
10/2013
Artur Okoń

Legal adviser

Artur Okoń has cooperated with Prokurent since 2005. He handles cases involving civil and commercial law and corporate registrations (National Court Register). He is experienced in preparing prospectuses for securities issues.

He holds degrees in law and international relations from the University of Warsaw. He was admitted to practice as a legal adviser in 2014 and is a member of the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers.

Education
2014 – admitted to practice as a legal adviser, Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
2010 - enrolled as legal adviser trainee, Warsaw District Chamber of Legal Advisers
2007 - M.A., Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
2006 - Studies in International Relations (IPS)
Professional experience
 • 2006 - 2014 Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
 • 2005 - 2006 law firm M. Kmieciak, G. Choina, J. Rostafiński Kancelaria Prawnicza Prokurent s.c.
Recent experience
 • Ongoing cooperation with the partners at the law firm in providing legal services to businesses, such as Aereco Wentylacja sp. z o.o, Brand New Heaven sp. z o.o., Junimex Development sp. z o.o. and Unikkon Integral sp. z o.o., involving ongoing legal and organizational advice, drafting corporate documents, contracts and internal regulations, and, when appointed by the partners in the law firm, representing the firm’s clients before courts and administrative authorities.
 • Preparation and cooperation with the partners at the law firm in the process of establishment and entry in the National Court Register of commercial companies, foundations and associations, including drafting of corporate documents, contracts, and applications for registration and amendments to the National Court Register, for such entities as Aereco Wentylacja sp. z o.o, Brand New Heaven sp. z o.o., Junimex Development sp. z o.o. and Unikkon Integral sp. z o.o., the Polish Ventilation Association, the Modern Buildings Association, the Polish Nationwide Association of Window Manufacturers, the Belarusian Home in Warsaw Foundation and the Karta ’97 Foundation.
 • Participation in procedures for admission of securities (shares) to public trading—drafting prospectus, e.g. for Pani Teresa Medica S.A.
 • Cooperation with the partners in the law firm in conducting judicial and administrative proceedings for individual and corporate clients.
Publications (in Polish):

06/2013 | Intertemporal principles and regulations in civil law. Basic issues | Temidium. Prawo i Praktyka
The aim of this subjective article is to explore the issue connected with the regulations and rules of transitional law. The article takes into consideration judicial decisions of both the Supreme Court and Constitutional Tribunal.

08/2012 | Article 435 § 1 of the Civil Code in the light of court decisions | Temidium. Prawo i Praktyka
The article presents practical aspects of responsibility of a person who runs on his own account an enterprise or a business set in motion by natural forces. The subjective article, in the light of judicial decisions, including judicial decisions of the Supreme Court, explains the interpretation of art. 435§1 C.C. and indicates its practical application.

02
04/2015
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR), 2014-2020, jest krajowym programem operacyjnym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Zgodnie z Umową Partnerstwa alokacja środków EFRR na PO IR wynosi 8 614,1 mln EUR (tj. około 36 mld zł). Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest drugim co do wielkości budżetu programem realizowanym na lata 2014 -2020. Najistotniejszym założeniem programu jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) prowadzonych samodzielnie przez przedsiębiorców lub we współpracy z innymi podmiotami w tym z sektorem nauki , oraz wprowadzanie ich na rynek. Hasłem przewodnim programu jest „wsparcie projektów od pomysłu do rynku” – wsparcie finansowe zostanie przekazane już od tworzenia projektu do wdrażania pomysłu w życie. W PO IR preferowane będą dyscypliny nauki i gospodarki, mające potencjał rozwojowy kraju – w tym także ekoinnowacje – innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony środowiska (dotyczące m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza i wody).

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ, 2014 – 2020

Dziedziny oraz rodzaje projektów wspieranych z niego w latach 2014-2020 zostały określone w samym Programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. W osiach priorytetowych i działaniach, na które się dzieli zostały doprecyzowane obszary i typy przedsięwzięć. Obszary wsparcia określone zostały w ramach 5 osi priorytetowych.

OŚ 1 - WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Projekty B+R przedsiębiorstw

  Wsparcie obejmuje realizację przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) badań, głównie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

  W zakresie finansowania prac B+R przez przedsiębiorstwa odrębnym schematem finansowania mogą być objęte projekty dotyczące realizacji przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum przedsiębiorstw prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. W ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

 • Sektorowe programy B+R

  Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej lub inicjatywy klastrowej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. W ramach programów sektorowych.

 • Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

  Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju i prowadzących prace B+R w obszarze zaawansowanych technologii. Finansowanie obejmuje koszty badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych oraz inne koszty, związane z przygotowaniem wyników prac B+R do wdrożenia oraz oceną potencjału komercyjnego projektu.

Oś II - WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I

 • Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

  Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

 • Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii

  Wsparcie w ramach instrumentu kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) zainteresowanych pozyskaniem technologii w formie patentu lub nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz realizacją inwestycji rozwojowej opartej o implementację pozyskanej technologii. Celem instrumentu jest wykorzystanie formuły otwartych innowacji (open innovation) dla podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, a także stworzenie efektywnego (łączącego kapitał prywatny z publicznym) modelu finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.

 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

  Współfinansowanie obejmuje usługi proinnowacyjne świadczone przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MSP. Usługi te powinny być dostosowane do potrzeb odbiorców oraz w sposób kompleksowy przyczyniać się do powstawania innowacji (od badań do komercjalizacji). Zastosowane mechanizmy wsparcia mają charakter popytowy i są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R+I.

 • Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

  Wsparcie obejmuje projekty o charakterze pilotażowym, które służą testowaniu nowych form wsparcia oraz mają na celu zwiększenie wiedzy i skłonności przedsiębiorstw do podejmowania działalności B+R+I.

Oś III - WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

  • Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

   Wsparcie służy zapełnieniu luki finansowej pomiędzy etapem prowadzenia przez MSP prac B+R a wprowadzeniem nowego produktu na rynek lub rozpoczęciem świadczenia nowej usługi. W ramach wsparcia finansowane mogą być wydatki niezbędne do uruchomienia produkcji nowego produktu lub świadczenia nowej usługi. Wsparcie może być w szczególności przeznaczone na wdrożenie wyników prac B+R uzyskanych w wyniku realizacji projektów współfinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu.

  • Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

   Finansowanie będzie obejmowało następujące typy projektów: 1) programy służące umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, reprezentujących obszary określone w Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, w celu zwiększenia ich dostępu do tradycyjnych oraz perspektywicznych rynków, ukierunkowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym; 2) świadczenie na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji (w tym m.in. coaching, mentoring, wsparcie firm w rozwoju działalności w wiodących zagranicznych IOB, wsparcie przedsiębiorstw w ubieganiu się o realizację zamówień publicznych za granicą, w poszukiwaniu zagranicznych inwestorów kapitałowych i kontrahentów).

OŚ IV - ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

  • Badania naukowe i prace rozwojowe

   Wsparcie obejmuje projekty polegające na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, realizowane przez konsorcja naukowe i naukowo-przemysłowe. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów, zapewnione będzie wsparcie w zakresie komercjalizacji wyników badań. Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia realizowane w ramach procesu inteligentnej specjalizacji na poziomie krajowym lub regionalnym. W przypadku inteligentnych specjalizacji wspólnych dla kilku województw, nacisk położony zostanie na tworzenie konsorcjów o charakterze ponadregionalnym (tzw. regionalne agendy naukowo-badawcze). Koncentracja środków na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale gospodarczo-naukowym w skali kraju i regionów zwiększy efektywność publicznych i prywatnych nakładów na B+R.

  • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki Wsparcie jest kierowane do wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczo rozwojowej, o charakterze ogólnokrajowym i międzynarodowym, znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Celem realizowanych projektów jest również stworzenie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorstw i innych zainteresowanych podmiotów.
  • Międzynarodowe agendy badawcze

   Wspierane są Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), tworzone w Polsce we współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowymi z innych państw. Celem MAB jest realizacja wysokiej jakości badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzonych przez zespoły wybitnych naukowców zagranicznych i polskich. Wsparcie powinno przyczynić się do stworzenia w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych, stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie: 1) identyfikowania programów i tematów badawczych, 2) polityki personalnej oraz zarządzania pracami B+R, 3) komercjalizacji wyników prac B+R.

  • Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R

   Wykwalifikowane kadry sektora B+R są niezbędne dla rozwijania innowacyjnego przemysłu oraz prowadzenia przełomowych badań naukowych i prac rozwojowych o dużym znaczeniu dla gospodarki. Instrument obejmuje realizację projektów polegających m.in. na:

   rozwoju kadr B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego;

   realizowaniu projektów badawczych w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub osób mających przerwę w pracy badawczej;

   rozwoju kadr B+R pod kierunkiem naukowca posiadającego wybitne doświadczenie we współpracy z gospodarką w projektach zespołowych, z udziałem studentów, doktorantów i młodych doktorów, prowadzonych w zakresie rozwoju technologii lub świadczenia usług badawczych dla przedsiębiorstw;

Dofinansowanie dla programu inteligentny rozwój na 2015 rok.

W 2015 roku planowane jest uruchomienie następujących działań programu:

   • 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,
   • 1.2 Sektorowe programy B+R,
   • 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
   • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
   • 3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka,
   • 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,
   • 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe,
   • 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Programu Inteligentny Rozwój na 2015 rok. http://www.poir.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Stan prawny na dzień: 30 marca 2015 r.

09
10/2013
Ewelina Komarowska

Translator

Ewelina Komarowska has cooperated with Prokurent since 2012. Currently, she is a graduate student at the Institute of English Studies of the University of Warsaw. Previously she gained her experience in a language school and at the Scholarship Comission of the University of Warsaw. She teaches English and translates.

Education
2012 - University College of English Language Teacher Education
02
04/2015
Producent rolny - uchwała Sądu Najwyższego

WAŻNA UCHWAŁA SN - SPRAWA Z POWÓDZTWA PRODUCENTA ROLNEGO JEST SPRAWĄ GOSPODARCZĄ

W dniu 26 lutego 2015 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne w kwestii czy powództwo producenta rolnego przeciwko przedsiębiorcy o roszczenie z umowy kontraktacji może być uznane za sprawę gospodarczą powierzoną do rozpoznania sądowi gospodarczemu. Podjął uchwałę, w której na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco wbrew utrwalonej dotąd linii orzeczniczej (sygnatura akt III CZP 108/14).

Powodem w analizowanej sprawie był producent trzody chlewnej, który zawarł z przedsiębiorcą umowę kontraktacji na wyprodukowanie i sprzedaż 300 sztuk tuczników.

W pierwszej kolejności Sąd Najwyższy przypomniał utrwalone w judykaturze kryteria zakwalifikowania danej sprawy jako sprawy gospodarczej. Sprawą gospodarczą jest sprawa cywilna w ujęciu materialnym, pomiędzy przedsiębiorcami, gdy łączący ich stosunek cywilny mieści się w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

By stwierdzić, czy analizowana sprawa spełnia powyższe kryteria SN musiał w pierwszej kolejności ustalić czy rolnik może być uznany za przedsiębiorcę. W tym celu odwołał się do definicji przedsiębiorcy zawartej w art. 43 1 k.c. oraz orzecznictwa. Doszedł do wniosku, że jeśli działalność rolnicza spełnia przesłanki z powyższego przepisu oraz charakteryzuje ją: cel zawodowy lub zarobkowy, działanie we własnym imieniu, ciągłość tego działania i uczestnictwo w obrocie gospodarczym, to jak najbardziej może zostać uznana za działalność gospodarczą.

Sąd stwierdził, że powyższej kwalifikacji w żaden sposób nie zmienia treść art. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. 2004 Nr 173 poz.1807 z późn. zmianami) zwana dalej u.s.d.g. , który stanowi, że przepisów ww. ustawy nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie. Jest to unormowanie obowiązujące jedynie w zakresie stosowania przepisów tejże ustawy i w obszarze prawa publicznego. Działalność rolnicza pozostaje działalnością gospodarczą, a jedynie wyłącza się stosowanie do niej przepisów u.sd.g. Stała działalność powoda w zakresie produkcji trzody chlewnej, w celach zarobkowych, a także zawarta z przedsiębiorcą umowa kontraktacji wiążąca się z wprowadzeniem wytworzonych produktów rolnych na rynek, spełnia wszystkie kryteria działalności gospodarczej.

Następnie SN odniósł się do mocno krytykowanej uchwały siedmiu sędziów SN z dnia 18 marca 1991 roku (III CZP 9/91), gdzie stwierdzono, że sprawa z powództwa kontraktującego przeciw producentowi rolnemu, choć stanowi sprawę gospodarczą, to jednak nie podlega rozpoznaniu przez sądy gospodarcze. Jedną z ważnych przesłanek przyjętego wtedy rozstrzygnięcia był utrudniony dostęp rolników do sądów gospodarczych ze względu na odległości. Czasy się zmieniły i dziś argument ten nie ma żadnego znaczenia.

Gdyby taki był zamiar polskiego ustawodawcy, to wykreślając art. 479 2 § 2 k.p.c. w wyniku nowelizacji z dnia 16 września 2011 roku, zadecydowałby o przekazaniu spraw gospodarczych z udziałem rolników do właściwości sądów powszechnych.

09
10/2013
Edyta Wereszczyńska

Tax adviser

She has cooperated with Prokurent since 2014. She specialises in labour law and tax law. She has experience serving corporations, consulting on employment contracts termination, group redundancies, collective disputes and creating company legal sources as well as representing the interests of senior managerial personnel in contacts with their employers (managerial contracts, negotiations). She has experience optimising the manner of employment and remuneration of employees, auditing in labour law. She has represented employers in court trials with the employees, including protected employees. She has also represented employees and representatives of employees in relations with the employer (trade unions). Edyta Wereszczyńska has also experience developing optimisation of employment in a company. In the course of professional career she has gained experience in the field of legal service of economic entities in tax and commercial law, including representation of clients before administrative courts and tax authorities. For many years she has been a lecturer at Specialist Postgraduate Human resources and payment in law and practice at Kozminski University as well as at courses and training courses on labour law organised by MDDP Business Academy, Infor Training, BDO. She has run training courses both for HR department employees and managerial personel, including closed training courses for corporate clients (e.g. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, PZU Życie S.A., Copernicus Science Centre, TaxCare S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A. and many others). She is the author of many publications on tax law and labour law in „Gazeta Prawna", „Poradnika Gazety Prawnej", „Prawo Przedsiębiorcy”.

She is a graduate of Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk. She was admitted to practice as a tax adviser by National Chamber of Tax Advisers in Warsaw (entry number 11438). Currently she is a PhD student at Legal Doctoral Seminar at KU.

Education
2010 – Legal Doctoral Seminar – Kozminski University
2010 – admitted to practice as a tax adviser, National Chamber of Tax Advisers
2001 – Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk
Experience

2014 - present – Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
2008 – present – lecturer at “Human resources and payment in law and practice” Postgraduate Studies at Kozminski University in Warsaw
2012-14 – Individual Tax and Legal Advisory Office
2008-2011 – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sołtysiński Kawecki & Szlęzak
2003 - 2007 Grupa Wydawnicza Infor S.A. – Gazeta Prawna

Recent experience
 • Provision of legal support for entrepreneurs on labour law, preparation of agreements, termination of employment contracts, group redundancies, collective disputes and creating company legal sources as well as representing the interests of senior managerial personnel in contacts with their employers (managerial contracts, negotiations). She has experience optimising the manner of employment and remuneration of employees, auditing in labour law. She has represented employers in court trials with the employees, including protected employees. She has represented employees and representatives of employees in relations with the employer (trade unions). She has also experience developing optimisation of employment in a company.
 • Representation of employers in judicial proceedings regarding labour law.
 • Advice for employers in dismissal of employees, including group redundancies and voluntary leave programmes, advice on collective disputes.
 • Advice for trade unions on group redundancies and collective disputes.
 • Representation of employers in disputes with senior managerial personnel, advice for managers on conclusion of agreements.
 • Representation of entrepreneurs in judicial proceedings who pursue claims under concluded agreements.
 • Establishment of commercial law companies and representation of them before National Court Register.
 • Legal support on construction contracts and evictions.
 • Negotiation of copyright agreements.
 • Provision of ongoing legal support of business entities, e.g. energy industry, advertising, construction sector and commercial industry. Negotiation of agreements with business partners.
 • Representation of business entities and natural persons in disputes with tax authorities.
02
04/2015
Podatek od nieruchomości - solidarność podatników

Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach (art. 4 Ordynacji podatkowej). Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej (art. 6 Ordynacji podatkowej). Kwestie podatku od nieruchomości określa ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014.849 j.t.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1. Ustawy, opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związanie z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące m.in.: właścicielami nieruchomości lub obiektów budowalnych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowalnych, użytkownicy wieczyści.

Pamiętać należy, że w przypadku, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowią współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach (art. 3 ust. 4 komentowanej ustawy). Kwestie związane z solidarnością określa art. 91 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2012.749 j.t.) w zw. z art. 366 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.).

W przypadku, gdy mamy np. trzy osoby fizyczne, które są współwłaścicielami nieruchomości, organ podatkowy ma prawo żądać zapłaty podatku (całości lub jego części) od wszystkich podatników (dłużników) łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie organu (wierzyciela) przez któregokolwiek z dłużników (współwłaściciele nieruchomości) zwalnia pozostałych. Jest to tak zwana solidarność dłużników. W sytuacji, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) wysyła do wszystkich właścicieli decyzję administracyjną określającą wymiar podatku od nieruchomości do zapłaty. O powstaniu odpowiedzialności solidarnej można mówić z chwilą konkretyzacji zobowiązania oraz doręczania decyzji w formie przewidzianej prawem. W przypadku, gdy organ podatkowy otrzymuje zapłatę podatku od nieruchomości w pełnej wysokości od jednego ze współwłaścicieli, to dla organu, sprawa staje się zamknięta.

Współwłaściciel nieruchomości, który zapłacił podatek w pełnej wysokości może na drodze cywilnoprawnej żądać zwrotu odpowiedniej części od pozostałych współwłaścicieli poprzez wytoczenie powództwa. Opisana wyżej solidarność daje organom podatkowym istotną gwarancję zaspokojenia swoich należności, ponieważ zawsze lepiej jest mieć kilka podmiotów zobowiązanych do zapłaty. W praktyce rzadko zdarza się tak, żeby wszyscy współwłaścicieli mieli trudności z terminowy regulowaniem zobowiązań podatkowych.

Piotr Włodawiec, radca prawny

09
10/2013
Łukasz Gurda

Legal adviser

Łukasz Gurda has cooperated with Prokurent since 2010. He specializes in civil law (substantive and procedural), commercial law and employment law. With the knowledge and experience gained during his three years of work at the tax office, he also handles cases involving tax offences.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of Stefan Cardinal Wyszyński University in Warsaw and is currently a legal adviser trainee at the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers.

Education
2014 – admitted to practice as a legal adviser, Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
2007 – enrolled as legal adviser trainee, Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
2006 – M.A., Faculty of Law and Administration, Stefan Cardinal Wyszyński
Experience

2010 Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
2007 - 2010 Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie (inspektor/starszy inspektor/oskarżyciel skarbowy)
2005 - 2007 Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszki Szydłowskiej

Recent experience
 • Legal services for businesses such as Compacta Polska sp. z o.o., Control Food sp. z o.o., JSR Investments sp. z o.o., Macrologic S.A., Niproar sp. z o.o., On Road Truck Services S.A., Przedsiębiorstwo Budowlane Konstabet, Pekabud sp. z o.o., Response sp. z o.o. and Retilia sp. z o.o., involving ongoing legal and organizational advice and drafting of corporate documents, contracts and internal regulations.
 • Participation in merger and liquidation procedures for companies in the Macrologic S.A. capital group.
 • Services for individuals and other entities pursuing commercial and statutory activity, such as the Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, the School of Applied Informatics and Management (WSISiZ) in Warsaw, and PRB PeKaBud J. Piekut.

 

02
04/2015
Nowelizacja prawa budowlanego

Czy przyspieszy proces budowlany?

Dnia 16 marca 2015 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy prawo budowlane.

W zamierzeniu twórców nowelizacji ma ona zmierzać do usprawnienia procesu budowlanego, w szczególności poprzez zmniejszenie liczby obiektów budowlanych, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zrezygnowano ponadto z wymogu załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. Z drugiej strony projekt budowlany, zgodnie z nowymi przepisami będzie musiał zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Rozszerzeniu uległ katalog obiektów budowlanych, których budowę wystarczy zgłosić właściwemu organowi zamiast uzyskiwania pozwolenia na budowę, m.in. o:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jeden na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, usytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki,
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2.

Pozwolenia na budowę nie wymagać będzie również przebudowa obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę, a także budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków czy remont lub przebudowa urządzeń budowlanych. Zwiększono także maksymalną wysokość budynków, których docieplanie nie będzie wymagać pozwolenia na budowę z 12 do 25 metrów.

Nowością jest również pozostawienie inwestorowi wyboru pomiędzy zgłoszeniem a pozwoleniem na budowę w wypadku obiektów wymagających zgłoszenia. Zgodnie ze nowym art. 30 ust. 1a inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawodawca ponadto wydłużył termin rozpoczęcia robót budowlanych objętych zgłoszeniem z 2 do 3 lat.

Zgodnie z nowymi regulacjami inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia jej ogłoszenia, poza art. 1 pkt 34, który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2016 r.

09
10/2013
Marcin Skonieczny

Legal adviser

Marcin Skonieczny has cooperated with Prokurent since 2009. He specializes in civil law, in particular cooperatives law and civil procedure. He is experienced in providing legal services to businesses, including advice on complex commercial matters. In his legal practice he represents businesses and individuals before the courts.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. He was admitted to practice as a legal adviser in 2011 and is a member of the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers. 

Education
2011 – admitted to practice as a legal adviser, Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
2006 - M.A., Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Professional experience
 • 2010 - date Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska, legal consultant
 • 2009 - 2010 Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska. (cooperation as part of legal adviser traineeship)
 • 2007 - 2008 law firm Kancelaria Radcy Prawnego Bogdana Dzudzewicza
Publications (in Polish):

08/2014 | Break of adequate causal connection | Temidium. Prawo i Praktyka
The article discusses the practical usability of structure of breaking adequate causal connection between a presumed event causing damage and civil law damage. Many examples from judicial decisions illustrate the influence of breaking adequate causal connection on civil law liability.

06/2013 | Intertemporal principles and regulations in civil law. Basic issues | Temidium. Prawo i Praktyka
The aim of this subjective article is to explore the issue connected with the regulations and rules of transitional law. The article takes into consideration judicial decisions of both the Supreme Court and Constitutional Tribunal.

08/2012 | Article 435 § 1 of the Civil Code in the light of court decisions | Temidium. Prawo i Praktyka
The article presents practical aspects of responsibility of a person who runs on his own account an enterprise or a business set in motion by natural forces. The subjective article, in the light of judicial decisions, including judicial decisions of the Supreme Court, explains the interpretation of art. 435§1 C.C. and indicates its practical application.

02
04/2015
Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2006/95/WE

Z dniem 16 stycznia 2007 r. zaczęła obowiązywać Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia

Przepisy dyrektywy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania sprzętu elektrycznego oraz określić zakres dopuszczalnego napięcia, które może różnić się w krajach członkowskich nie utrudniając w ten sposób wymiany handlowej między państwami członkowskimi.

Przepisy powyższej dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2007 r. Nr. 155 poz. 1089). Rozporządzenie określa zasadnicze wymagania dla sprzętu elektrycznego podlegającego ocenie zgodności, procedury oceny zgodności sprzętu elektrycznego, sposób oznakowania sprzętu elektrycznego, wzór znaku CE.

Sprzęt elektryczny może być wprowadzony do obrotu tylko wówczas, gdy po skonstruowaniu go zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w zakresie zasad bezpieczeństwa nie zagraża bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych i mieniu, jeżeli jest właściwie zainstalowany, utrzymywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz oznakowany w sposób określony.

Zgodnie z rozporządzeniem sprzęt elektryczny oznacza każdy sprzęt przeznaczony do użytku przy zasilanym napięciu od 50 V do 1.000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1.500 V prądu stałego.

Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania m.in do:

 1. wtyczek i gniazd do użytku domowego;
 2. sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytkowania w atmosferze zagrożonej wybuchem;
 3. sprzętu elektrycznego o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;
 4. elektrycznych części dźwigów osobowych i towarowych;
 5. liczników energii elektrycznej;

 

PRAWIDŁOWE OZNACZENIE

Na sprzęcie elektrycznym zamieszcza się podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem bezpieczeństwa podczas użytkowania tego sprzętu. W przypadku braku możliwości zamieszczenia informacji na sprzęcie elektrycznym informacje te podaje się w instrukcji obsługi, świadectwie gwarancyjnym lub w dokumentacji dołączonej do sprzętu. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza na sprzęcie elektrycznym oznakowanie CE, potwierdzające zgodność tego sprzętu z przepisami rozporządzenia. Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na sprzęcie elektrycznym, a w przypadku braku takiej możliwości - na jego opakowaniu, w instrukcji obsługi lub świadectwie gwarancyjnym. Oznakowanie to powinno być widoczne, łatwo czytelne i nieusuwalne.

Od 20 kwietnia 2016 r. dyrektywę napięciową zastąpi nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Stan prawny na dzień: 30 marca 2015 r.

09
10/2013
Sławomir Kujawa

Legal adviser

Sławomir Kujawa has cooperated with Prokurent for many years. He specializes in civil law (substantive and procedural), commercial law, intellectual property law and employment law. He is experienced in providing legal services to publishers. In his legal practice he represents businesses and individuals before courts and in various negotiations.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. He was admitted to practice as a legal adviser in 2003 and is a member of the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers. 

Education
2003 - admitted to the practice of law as a legal adviser, Warsaw
1995 - M.A., Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Doświadczenie
 • 2003 - date solo practice as a legal adviser
 • 2003 law firm Dyrda, Szymański, Kondratowicz Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp.k., Warsaw
 • 2000 - 2003 Legal Department of J.W. Construction sp. z o.o., Warsaw
 • 1993 - 2000 law firm Kancelaria Radców Prawnych Janusz Jakubowski i Krzysztof Pluta s.c., Warsaw
Recent experience
 • Legal services for companies such as Bank Handlowy w Warszawie S.A., Business Management Software sp. z o.o., Spółka Handlu Towarami Żelaznymi Krzysztof Brun i Syn sp. z o.o., Wolters Kluwer S.A. and affiliates, as well as individuals, involving legal and organizational advice, mergers and acquisitions, drafting of corporate documents, contracts and internal regulations, and representing the clients before the courts (including the Supreme Court of Poland) and administrative authorities.
 • Representing clients before the state courts, particularly in cases involving copyright, defamation, unfair competition, banking law and employment law. He has led hundreds of cases, including matters with a great amount in dispute and of great significance for the client’s business.

 

02
04/2015
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Sektor maszynowy jest ważną gałęzią przemysłu inżynierskiego i stanowi jeden z przemysłowych filarów gospodarki. W celu zmniejszenia ilości wypadków z udziałem maszyn powodowanych przez ich niewłaściwe projektowanie, nie właściwą konstrukcję i nieprawidłowe użytkowanie - Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę Parlamentu Europejskiej i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (Dz. Urz. UE L 157 z 09.06.2006, str. 24). W ten sposób ujednolicono przepisy dotyczące projektowania, wykonywania maszyn, ich instalowania i konserwację, ze szczególnym naciskiem na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo.

Przepisy dyrektywy zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w drodze rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1228 z późn. zm.).

Dyrektywa wprowadziła zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, procedury zgodności, deklarację zgodności, zasady prawidłowego oznaczania i umieszczania oznakowania CE. Obwiązująca dyrektywa ma zapewnić pewność prawną, która umożliwi wprowadzenie maszyn do obrotu na tych samych zasadach we wszystkich państwach członkowskich, a także umożliwić swobodny przepływ towarów na terytorium Unii Europejskiej.

"Maszyna może być wprowadzona do obrotu lub oddana do użytku, jeżeli spełnia przepisy rozporządzenia i przy prawidłowym zainstalowaniu i konserwacji oraz zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem lub w warunkach, które można przewidzieć, nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób oraz, w przypadkach gdzie ma to zastosowanie, zwierząt domowych, mienia lub w przypadku maszyn do stosowania pestycydów - środowiska."

ZAKRES ZASTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA

Wyżej wymienione Rozporządzenie Ministra Gospodarki określa zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku:

 • Maszyn – przez maszyny należy rozumieć:
  1. zespół wyposażony lub który można wyposażyć w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna jest ruchoma, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,
  2. zespół, o którym mowa w lit. a, bez elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,
  3. zespół, o którym mowa w lit. a i b, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania jedynie po zamontowaniu na środkach transportu lub zainstalowaniu w budynku lub na konstrukcji,
  4. zespoły maszyn, o których mowa w lit. a-c, lub maszyny nieukończone określone w pkt 7, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,
  5. zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły mięśni ludzkich;
 • Wyposażenia wymiennego - urządzenie, które jest montowane przez operatora do oddanych do użytku maszyny lub ciągnika, w celu zmiany ich funkcji lub przypisania im nowej funkcji, jeśli wyposażenie to nie jest narzędziem;
 • Elementów bezpieczeństwa - element, który służy do spełnienia funkcji bezpieczeństwa, jest wprowadzany do obrotu oddzielnie, a jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zagraża bezpieczeństwu osób, oraz nie jest niezbędny do działania maszyny lub można go zastąpić zwykłymi elementami tak, aby maszyna mogła działać; orientacyjny wykaz elementów bezpieczeństwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 • Osprzętu do podnoszenia - element lub wyposażenie niezwiązane z maszyną podnoszącą, w tym również zawiesia i ich elementy, umożliwiające utrzymanie ładunku, umieszczane pomiędzy maszyną a ładunkiem lub na samym ładunku lub mogące stanowić integralną część ładunku, które są wprowadzane do obrotu oddzielnie;
 • Łańcuchów, lin i pasów - łańcuchy, liny i pasy do podnoszenia stanowiące część maszyny podnoszącej lub osprzętu do podnoszenia;
 • Odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu - odłączany element do przenoszenia mocy między maszynami samobieżnymi lub ciągnikami a innymi maszynami przez połączenie ich na pierwszym stałym łożysku; w przypadku gdy urządzenie zostało wprowadzone do obrotu z osłoną, należy je traktować jako jeden wyrób;
 • Maszyn nieukończonych - zespół elementów tworzących maszynę, która nie może być samodzielnie stosowana; jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do innej maszyny lub połączenie z inną maszyną lub maszyną nieukończoną lub wyposażeniem w celu stworzenia maszyny; układ napędowy jest maszyną nieukończoną;

WPROWADZENIE MASZYNY DO OBROTU

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel: 1) zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu; 2) zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna; 3) dostarcza niezbędnych informacji, w szczególności instrukcji; 4) przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności; 5) sporządza deklarację zgodności WE i zapewnia, że została dołączona do maszyny; 6) umieszcza oznakowanie CE, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu.

PRAWIDŁOWE OZNACZENIE MASZYN

Oznaczenie maszyn powinno być widoczne, czytelne, trwałe i powinno zawierać co najmniej: nazwę i adres producenta oraz jego upoważnionego przedstawiciela (jeżeli taki występuje), określenie maszyny, oznakowanie CE, oznaczenie serii lub typu maszyny, numer seryjny (jeżeli taki występuje), rok budowy maszyny, rozumiany jako rok zakończenia procesu produkcji.

Oprócz oznaczeń wyżej wymienionych, na maszynie powinny znaleźć się pełne informacje dotyczące typu maszyny oraz informacje niezbędne do bezpiecznego użytkowania maszyny.

OZNAKOWANIE CE

Oznakowanie CE jest deklaracją producenta, że jego wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących go dyrektyw w tym dyrektywy maszynowej.

Wszystkie inne oznakowania, które mogłyby wprowadzać w błąd, co do oznaczenia lub formy oznakowania CE, lub co do jego jednego i drugiego są zakazane.

ZASADNICZE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZĄCE MASZYN PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn przewiduje dodatkowe wymagania dla maszyn przeznaczonych do kontaktu z artykułami spożywczymi.

Maszyny przeznaczone do kontaktu z artykułami spożywczymi:

 • powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób aby uniknąć ryzyka infekcji,
 • w celu uniknięcia ryzyka infekcji, choroby lub zarażenia należy przestrzegać następujących zasad higieny:
  • części stykające się z żywnością, produktami kosmetycznymi lub farmaceutycznymi oraz przeznaczone do kontaktu z tymi produktami lub artykułami powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących bezpieczeństwa żywności; maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby części te można było oczyścić przed każdym użyciem, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, należy używać części jednorazowego użytku;wszystkie powierzchnie mające kontakt z artykułami spożywczymi albo z produktami kosmetycznymi lub farmaceutycznymi, inne niż powierzchnie części jednorazowego użytku, powinny:być gładkie i pozbawione wszelkich wypukłości czy szczelin, w których mogłyby się gromadzić substancje pochodzenia organicznego; to samo dotyczy ich połączeń,być zaprojektowane i wykonane w sposób ograniczający do minimum występy, krawędzie i wgłębienia w połączeniach,być łatwe do oczyszczenia i zdezynfekowania - części, które należy usunąć, powinno się łatwo demontować, natomiast wszystkie zakrzywione powierzchnie wewnętrzne powinny mieć taki promień krzywizny, który umożliwi ich dokładne oczyszczenie;
  • ciecze, gazy i aerozole pochodzące ze środków spożywczych, produktów kosmetycznych lub farmaceutycznych, jak również płyny stosowane do czyszczenia, dezynfekowania i płukania powinno się łatwo i całkowicie usunąć, a nawet, o ile to możliwe, należy przewidzieć do tego celu specjalny tryb pracy maszyny, zwany "czyszczeniem";
  • budowa maszyny powinna wykluczyć przenikanie substancji, organizmów żywych, szczególnie owadów, gromadzenie się substancji organicznych, głównie w miejscach, których nie można oczyścić;
  • żadne substancje pomocnicze niebezpieczne dla zdrowia, łącznie ze stosowanymi smarami, nie mogą wchodzić w kontakt ze środkami spożywczymi i produktami kosmetycznymi lub farmaceutycznymi; jeżeli jest to konieczne, maszyna powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby można było sprawdzić, czy wymaganie to jest spełniane.

WYNIK KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ

W III kwartale 2014 r. na terenie całego kraju Inspekcja Handlowa przeprowadzała kontrolę maszyn. Skontrolowano następujące maszyny: aeratory, frezarki, glebogryzarki, kompresory, kosiarki, kosy, młotowiertarki, młoty udarowe, odkurzacze do liści, pilarki, podkaszarki, polerki, rozdrabniacze, sekatory do żywopłotów, strugarki, szlifierki, wiertarki, wiertarko-wkrętarki i wyrzynarki.

Ogółem zostało skontrolowanych 112 przedsiębiorców i 473 wyroby. Łączenie zakwestionowano 109 wyrobów (23 % skontrolowanych wyrobów). Wyroby zostały zakwestionowane z uwagi na:

 • brak lub nieprawidłową deklarację zgodności (16,3 % skontrolowanych),
 • niezgodności z zasadniczymi wymaganiami (12,9 % skontrolowanych) – najczęściej przez brak lub nieprawidłowe sporządzenie instrukcji obsługi,
 • nieprawidłowe oznakowanie CE (0,2 % skontrolowanych) – najczęściej oznaczenie niezgodne ze wzorem.

(źródło: Informacja z kontroli maszyn, Warszawa, III kwartał 2014 r. – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów)

Stan prawny na dzień: 30 marca 2015 r.

09
10/2013
Piotr Włodawiec

Legal adviser / Partner

Piotr Włodawiec is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and completed postgraduate studies in capital markets law. He is admitted to practice as a legal adviser.

An expert in civil law, commercial law, employment law and agricultural law, he specializes in ongoing legal services for commercial entities, particularly in agri-food and education. He has extensive experience cooperating with corporate boards and senior management. He represents clients in judicial proceedings and negotiations and before local government appeal boards, particularly in cases concerning review of perpetual usufruct fees.

He also conducts training and lectures on civil and commercial law, and is the author of publications on law and business.

In addition to his legal education, Piotr Włodawiec is also a qualified farmer.

He has been a partner at Prokurent since 2009.

Education
2008 - completed postgraduate program in capital markets law at the University of Warsaw
2007 - admitted to practice as a legal adviser, Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
2002 - M.A., Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Experience
 • 2012 - 2013 Vice chairman of examination commissions 9 and 18 for admission of legal advisers. From 2013, chairman of the Committee for Social Communications and Information at the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
 • 2012 Legal adviser entered in the list of experts at the Centre for Research, Study and Legislation of the National Council of Legal Advisers
 • 2010 - 2013 Delegate to the National Convention of Legal Advisers and member of the permanent Committee for Social Communication and Information at the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers
 • October 2009 Member of the supervisory board of Wipasz S.A.
 • December 2009 Partner at Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska. At the firm he provides legal assistance to Agro-Sokołów sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Treasury Printing Division, and Polska Grupa Drobiarska sp. z o.o., Wipasz SA, Zakłady Mięsne Zakrzewscy Sp. j., Peklimar Sp. z o.o., Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o., Grupa Oscar, Benefit Solution Sp. z o.o.
 • 2005 - 2009 Legal assistance for Provimi–Rolimpex S.A. (now Cargill Poland sp. z o.o.) Responsible for supervision of judicial and execution proceedings.
 • 2003 - 2005 Affiliated with Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., the law firm of Legal Adviser Bogumiła Kowalska “Aval” and Kmieciak Choina Rostafiński Kancelaria Radców Prawnych Prokurent s.c. Responsible for conducting execution proceedings (over 3,500 active proceedings), and for conducting judicial and execution proceedings following issuance of the order declaring the bankruptcy of Clif S.A. which was subsequently set aside by the Supreme Court of Poland. Represented individuals and legal persons before the courts. Responsible for cases involving registration of new entities in the National Court Register.
Expert affiliations
Recent experience
 • Representing individuals and enterprises before the state courts, particularly in matters involving trade in livestock, beef, pork and poultry and collection of receivables.
 • Establishment and legal support for foundations.
 • Legal advice for individuals and other entities with respect to their business activity.
 • Preparing for transactions, particularly with respect to reforming the land and mortgage registers to reflect the actual legal status, updating maps and registers of buildings and other structures. Responsible for overseeing the accuracy of notarial deeds, finalizing transactions, and in-kind contribution of an organized part of an enterprise to a limited-liability company.
 • Opinions on agreements for raising pre-IPO financing.
 • Cooperation in drafting the “Strategy for Reconstruction and Development of Pork Production in Poland through 2030,” under the honorary patronage of the Minister of Agriculture and Rural Development, with the goal of improving the operations of the pork production industry in Poland.
Training
 • Feed law: The Feed Act in the context of the operation of a feed enterprise – training for Wipasz sp. z o.o.
 • Veterinary inspection authorities in the context of the rights and obligations of a feed enterprise – training for Wipasz sp. z o.o.
 • Training for the Sales Department of Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Treasury Printing Division.
 • Legal aspects of complaint services – training for Timex Group Polska sp. z o.o.
 • Employment law – training for Agro-Sokołów sp. z o.o.
 • Constructing business-oriented, precise, secure and user-friendly legal agreements – training prepared and conducted in conjunction with the Łazarski University Institute of Effective Leadership and Management for Macrologic S.A.
 • Legal analysis of the counterparty and conclusion of commercial agreements – training for slaughterhouses.
Publications (in Polish):

2014 | Priority - review of Supreme Court judicial decisions | Magazyn Hodowcy No 1/2014
Supreme Court found that violation of priority stipulated in art. 29 paragraph 1 point 3 of the Act on Management of Agricultural Real Estate of the State Treasury in conclusion of an agricultural property sales agreement, does not result in its invalidity. How should we understand the priority right and what happens when it is violated by Agricultural Property Agency? A legal adviser’s practical guidelines for tenants of agricultural properties.

2014 | Suability of arrangements of Regional Director of Environmental Protection issued in proceedings regarding a decision on environmental conditions for the implementation of a project | Magazyn Hodowcy No 2/2014
A decision on environmental conditions for the implementation of a project is an administrative decision which determines environmental conditions that an Investor is obliged to fulfil in the implementation of the planned project. The article explains what the role of Regional Director of Environmental Protection is and how to properly appeal against his decisions on agreed conditions for the implementation of a project in connection with proceedings regarding issuing a decision on environmental conditions.

2014 | Entrepreneur – read before you pay! | Polskie Mięso No 13
What should you do when you receive a payment demand from an entity which you do not remain in any legal relationship with? First of all, you have to read it carefully. It is possible that it is manipulation. The article warns e.g of entities that impersonate „Monitor Sądowy i Gospodarczy”.

2014 | Guidance on the procedure of obtaining permits for construction or development of a piggery | Polish Pig Breeders and Producers Association „POLSUS”
Do you need a new piggery? The publication which was produced as a part of a training project on procedures of obtaining permits for construction or development of a piggery, sponsored by Pork Promotion Fund. Operations of procedures for obtaining permits for construction or development of a piggery are explained step by step. What is more, useful template applications and declarations can be found in the brochure

09/2014 | Castration (il)legal? The interpretation is relevant | Top Agrar Polska
According to the interpretation by Ministry of Agriculture and Rural Development as well as Main Veterinary Inspectorate, the regulations allow to geld piglets in the first week of life, which is a common practice in Polish piggeries. Defenders of animal rights from „VIVA” Foundation appeal that it is against the law. The author of the article and the Chief Official Veterinarian do not share the opinion of “VIVA” Foundation.

06-08/2014 | Rights and obligations of IJHARS | Polskie Mięso No 12
The article explores the Act of 21 December 2000 which regulates matters of marketable quality of agri-food products as well as organisation and rules of operation of Agricultural and Food Quality Inspection. It presents the powers of inspectors, issues of control protocols, financial penalties and an example of application of the act by the Voivodeship Administrative Court.

04/2014 | The zone could be smaller | Top Agrar Polska
It was in the interest of Poland to determine a zone of a minimal size required by the law. A comment on legal aspects of determination of a protection and surveillance zone in connection with African swine fever (ASF). The viewpoint presented by the legal adviser Piotr Włodawiec is different from the one presented by the Chief Official Veterinarian.

04/2014 | Agency agreement – selected judicial decisions | Temidium. Prawo i Praktyka
The article presents selected issues regarding codex regulations of an agency agreement in the light of recent judicial decisions. The authors pay attention to the relevance of regulations regarding the agency agreement in interpretation of innominate contracts applying in business transactions.

03-06/2014 | Buffer zone – legal possibilities | Polskie mięso Nr 11
On 17 February 2014 the chief official veterinarian informed that near the village of Grzybowszczyzna in Podlasie voivodeship a dead boar was found, in which an ASF virus was identified. Due to the appearance of cases of African swine fever in the meat industry arose the need to resolve doubts regarding adjustment of buffer zones. What are protection and surveillance zones? How and on what legal basis are they determined? What rules apply in these zones?

01/2014  |  The case law on contractual penalties  |  Temidium. Prawo i Praktyka, No. 76
The article examines the regulations and the case law of the Supreme Court of Poland and the lower courts on the Civil Code rules concerning contractual penalties. The authors also discuss practical aspects, including reduction of contractual penalties.

03/2013 | Insurance for a farm | Magazyn Hodowcy
The article explores issues connected with the legal nature of a contract for insurance of farm buildings and livestock. The author analyzes the reasons it is worth insuring farm property and the reasons insurance companies are not interested in insuring livestock.

02/2013 | The institution of notification under the Construction Law | Magazyn Hodowcy
The rule under the Construction Law is that construction work may be commenced only on the basis of a final decision on construction (i.e. a decision against which no further appellate review is available). As with every rule, there are exceptions. The article includes a description of situations in which an investor need not seek a building permit, but it is sufficient to submit notification.

01/2013 | Production and transport of natural fertilizers | Magazyn Hodowcy
The article is devoted to situations in which persons providing legal services currently or in the past to parties to a civil proceeding testify as witnesses in the proceeding.

04/2012 | The ABCs of guarantees | Top Agrar
What to do to avoid losing rights under guarantees for purchased goods and equipment. Specific recommendations from a legal adviser on compliance with deadlines, procedures for seeking repairs, assistance from appraisers and the like.

03/2012 | Professional counsel and judicial verification of the grounds for the claim in a civil proceeding: Selected issues | Temidium. Prawo i Praktyka
The article draws attention to legal issues arising out of failure to adequately state the legal and factual grounds for the claim in a statement of claim prepared by professional counsel.

02/2012 | The harvest is near but there is no contract: What to pay attention to when concluding a contract for harvesting of grain | Magazyn Hodowcy
Legal pointers to help prepare a good and effective contract, for anyone involved in cooperation in harvesting of crops.

12/2011 | About the legal services market | Radca Prawny

11/2011 | Contract: Legal adviser and client | Radca Prawny
What areas should be covered by a good legal services agreement? Apart from the subject of the contract, the fees and payment terms, what else should be included when drafting the document that will serve as the basis for successful cooperation for both parties to the contract?

09/2011 | Practice of the profession: Protection of professional confidentiality of a legal adviser in a civil proceeding | Temidium. Prawo i Praktyka
The article is devoted to situations in which persons providing legal services currently or in the past to parties to a civil proceeding testify as witnesses in the proceeding.

28
02/2015
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Obowiązek opracowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynika bezpośrednio z prawa UE, zwłaszcza rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. Program stanowi instrument, przez który EFROW działa w państwach członkowskich i udziela wsparcia finansowego. Polski PROW 2014-2020 przyjęto w trybie Umowy Partnerstwa z Unią Europejską, zaakceptowanej przez Komisję Europejską w dniu 12 grudnia 2014 r. Jego uzupełnienie stanowi ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, której projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji w ramach Rady Ministrów. Nowa ustawa dookreśli PROW pod względem: zadań i właściwości pomiotów we wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach PROW, podstawowych zasad przyznawania i wypłaty pomocy, zasad doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy oraz podmiotów i zasad funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich (KSOW).

Nowy program zakłada dofinansowanie ok. 200 000 gospodarstw rolnych i powstanie ok. 2 tysięcy grup producenckich. Większość działań nim przewidzianych przypomina te znane z PROW na lata 2007-2013. Niniejsze opracowanie w sposób szczególny dotyczyć będzie działań na rzecz producentów trzody chlewnej i grup producentów.

 

PRODUCENCI TRZODY CHLEWNEJ

 

W ramach działania "transfer wiedzy i działalność informacyjna" przewiduje się program oddolnego pozyskiwania informacji o potrzebach rolników w zakresie organizacji i tematyki szkoleń. Obejmuje ono wspieranie ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Poza tym zakłada promowanie wśród rolników innowacji i dobrych praktyk w zakresie produkcji rolnej poprzez uaktywnienie współpracy ze środowiskiem naukowym i doradczym.

Program zawiera unormowania z dziedziny rozwoju doradztwa rolniczego, w tym do rolników adresowane jest wsparcie dla korzystających z usług doradczych. Specjaliści pracujący w ramach pomiotów świadczących usługi doradcze opracowywać będą 2- lub 3-letnie programy doradcze na potrzeby konkretnego rolnika lub grupy rolników. Mają składać się na nie rozwiązania prowadzące do polepszenia wyników gospodarczych lub modernizacji/ restrukturyzacji danego gospodarstwa. Rolnik może skorzystać z porady rolniczej dwukrotnie w ciągu realizacji PROW 2014-2020.

Pomoc finansowa przewidziana jest także dla producentów przystępujących do systemów jakości. Stanowi ona refundację przyznawaną w okresie 3 lat od przystąpienia do systemu jakości. Pokrywa koszty samego przystąpienia, rocznej składki płaconej przez uczestników systemu oraz wydatki związane z kontrolą zgodności z wymaganiami systemu. Łącznie pomoc takowa nie może przekroczyć 2 000 euro na gospodarstwo w ciągu roku. Wnioskodawca nie może jednak pobierać równocześnie świadczeń ze środków działania "Rolnictwo ekologiczne". Preferowane są gospodarstwa do 5 ha. Wsparcie z PROW dotyczyć będzie także działań promocyjnych wśród konsumentów dla dwóch lub więcej producentów poszukujących odbiorców dla swoich wysoko jakościowych produktów.

Dla prowadzących produkcję prosiąt szczególne znaczenie mają operacje objęte działaniem "Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych". Pomoc jest ukierunkowana na poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw poprzez wspieranie materialnych i niematerialnych inwestycji. Dotyczy to prowadzenia działalności zarobkowej. Dofinansowanie będzie jednak udzielane jedynie tym, którzy dążą do poprawienia swoich wyników ekonomicznych w wyniku zorientowanej rynkowo restrukturyzacji gospodarstwa. Może to dotyczyć zwiększenia efektywności wykorzystywania zasobów wodnych i energii, zwiększenia udziału energii z odnawialnych źródeł oraz redukcji emisji amoniaku i gazów cieplarnianych. Refundacja obejmuje też inwestycje zbiorowe realizowane przez min. 2 rolników. Można ubiegać się o zwrot kosztów zakupu maszyn rolniczych czy ich leasingu, budowy lub modernizacji budynków, instalacji oprogramowania komputerowego, itp. Dokładne określenie kosztów, które mogą być zakwalifikowane do wsparcia nastąpi w przepisach krajowych. Co ważne nie przewiduje się dofinansowania na zakup zwierząt, ani ponowny zakup urządzeń tego samego typu sfinansowanych już w ramach PROW 2007-2013 (np. ponowny zakup ciągnika). Środki z PROW nie mogą też pokryć kosztów prostych inwestycji odtworzeniowych, czy też dodatkowych kosztów jak ubezpieczenia, marże, podatki. Wartość ekonomiczna gospodarstwa ubiegającego się o dofinansowanie nie może być mniejsza niż 10 tysięcy euro, ani większa niż 200 tysięcy euro. Pomocy nie otrzymają też Ci, którzy gospodarują na powierzchni powyżej 300 ha. Maksymalna kwota pomocy dla jednego rolnika na rozwój produkcji prosiąt nie może przekroczyć 900 000 zł na lata 2014-2020. Planowana inwestycja musi obejmować koszty kwalifikowane powyżej 50 tysięcy zł.

W ramach wyżej wspomnianego działania przewidziano też wsparcie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN, a więc obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami przedostającymi się z gleby do wód powierzchniowych i gruntowych. Środki pieniężne z PROW posłużą w tym przypadku na pokrycie kosztów budowy (bądź przebudowy i rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych. Pomoc adresowana jest do rolników prowadzących produkcję zwierzęcą. Wykluczone niestety będą te gospodarstwa, dla których wymagane jest otrzymanie pozwolenia zintegrowanego, czyli powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. W efekcie realizacji inwestycji wymaga się by gospodarstwa były wyposażone w zbiorniki na nawóz naturalny o pojemności odpowiadającej 6-miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w danym gospodarstwie. Maksymalna kwota pomocy przypadająca na jedno gospodarstwo nie może przekroczyć 50 tysięcy zł.

Twórcy PROW 2014-2020 nie zapomnieli o gospodarstwach, które zostały dotknięte przez klęski żywiołowe, katastrofy czy niekorzystne zjawiska klimatyczne. Wsparcie ma na celu odtworzenie zniszczonego potencjały produkcji poprzez pokrycie kosztów budowy, modernizacji budynków, urządzeń, zakupu/ leasingu maszyn i urządzeń (bez wydatków na ubezpieczenie). Środki z PROW z omawianego instrumentu pomocy mogą nawet zostać spożytkowane na zakup zwierząt gospodarskich wchodzących w skład stada podstawowego. Dotyczy to sytuacji utraty zwierząt nie tylko wyniku wcześniej wymienionych zdarzeń, ale i klęsk związanych z chorobami zwierząt. Wsparcie dla jednego gospodarstwa nie może łącznie przekroczyć 300 000 zł przez cały okres realizacji PROW 2014-2020.

 

GRUPY PRODUCENTÓW

 

Nowy PROW 2014-2020 przewiduje osobne działanie obejmujące "tworzenie grup i organizacji producentów w sektorze rolnym i leśnym". Wprowadza odpowiednie restrykcje, gdyż z pomocy mogą skorzystać jedynie nowe grupy producentów rolnych powstałe po dniu 1 stycznia 2014 r. włącznie. Członkami takich grup mogą być jedynie rolnicy będący osobami fizycznymi. Wymaga się, by produkty rolne wyprodukowane przez ich członków były sprzedawane podmiotom spoza danej grupy. Dana grupa winna obejmować wyłącznie producentów jednego produktu lub grupy produktów. Nie można też uzyskać wsparcia jeśli już wcześniej grupa utworzona ze względu na ten sam produkt skorzystała z unijnej pomocy na rozpoczęcie działalności. PROW nie wyróżnia kosztów jakie mogą zostać zakwalifikowane do pokrycia ze środków programu. Sama pomoc stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto danej grupy producentów wypłacaną w pięciu ratach. Nie może ona jednak przekroczyć 100 00 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Dodatkowym warunkiem jest przedstawienie biznesplanu i zadeklarowanie jego realizacji w ciągu 5 lat od uznania/ rejestracji, na które jest przewidziana pomoc z PROW. Taki plan musi przede wszystkim zawierać spójną koncepcję ora etapy rozwoju grupy celem: dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produktów zrzeszonych producentów; wspólnego wprowadzania do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży i dostawy; ustanowienia wspólnych zasad dotyczących informacji o produkcji (zwłaszcza zbiorów i udostępniania) oraz innych zadań jak wprowadzanie innowacji. Biznesplan powinien ponadto uwzględniać opis wyjściowej i docelowej sytuacji grupy, zasobów członków, ich struktury organizacyjnej i wielkości produkcji. Warto też pamiętać o umieszczeniu szczegółowego harmonogramu planowanych działań na rzecz rozwoju grupy. Wymagane jest wskazanie także innych zamierzeń, jak rozwój potencjału ludzkiego przez szkolenia i korzystanie z doradztwa rolniczego.

Grupy producentów rolnych są też preferowanymi beneficjentami pomocy w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Dotyczy ona materialnych i niematerialnych inwestycji odnośnie przetwarzania i wprowadzania do obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych. Zastrzega się, iż produkt powstały w wyniku przetworzenia musi być również produktem rolnym. Do kosztów kwalifikujących się do refundacji zaliczają się koszty budowy/ modernizacji budynków tworzących infrastrukturę zakładu przetwórstwa; koszty zakupu lub leasingu niezbędnych maszyn i urządzeń, aparatury pomiarowej, kontrolnej, sprzętu sterującego procesami produkcji i magazynowania, itp., czy nawet wdrożenia systemów zarządzania jakością. Poziom pomocy wynosi 50 % kosztów poniesionych na realizację inwestycji. W przypadku grup producentów nie może ona przekroczyć kwoty 15 000 000 zł w całym okresie realizacji programu.

Tworzenie grup producentów rolnych to także jedno z czołowych zagadnień objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności. Kursy, szkolenia i warsztaty mają pomóc zarówno planującym utworzyć taką grupę, jak i tym którzy już są zrzeszeni w jej ramach.

Stan prawny na dzień: 1 lutego 2015 r.

09
10/2013
Jan Rostafiński

Advocate / Legal adviser / Partner

Jan Rostafiński is a partner at Prokurent and has been affiliated with the firm continuously since 1998. He specializes in civil, commercial and real estate law, particularly matters concerning housing cooperatives and real estate development and construction.

He has many years of experience providing ongoing legal advice and handling individual legal projects for businesses and residential cooperatives. He is also an active litigator.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and a postgraduate course on EU-funded projects at the University of Finance and Management (WSFiZ) in Warsaw. He is an advocate and legal adviser and also completed a judicial traineeship.

Education
2004 - completed postgraduate studies at the University of Finance and Management in Warsaw – legal consultant on EU-funded projects
1983 - admitted to the practice of law as an advocate
1978 - appointed district court judge
1976 - admitted to the practice of law as a legal adviser
1970 - M.A., Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Professional experience
 • 1998 - date advocate and legal adviser, partner in the law firm now known asMakuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
 • 1983 - 1998 advocate in group practice and solo practice in Warsaw
 • 1978 - 1984 judge delegated to the Polish Ministry of Justice, secretary to the Minister of Justice and head of department at the Minister’s Office
 • 1976 - 1978 practice as legal adviser
 • 1973 - 1976 Assistant to the Chairman of the Chamber of Labour and Social Insurance, Polish Supreme Court
 • 1972 - 1975 judicial traineeship at the Warsaw Province Court
 • 1970 - 1972 work in the organizational department of an industry association
Recent experience
 • Legal services for commercial entities, such as Bank Handlowy w Warszawie S.A., Junimex Development sp. z o.o., A.J. Miniewski sp. j., Pointe Scientific Polska sp. z o.o. and Unikkon Integral sp. z o.o., residential cooperatives, such as SM Bródno and SBM Politechnika, and other entities, such as the Food Crafts Guild, involving ongoing legal and organizational advice, drafting corporate documents, contracts and internal regulations, and representing the clients before courts and administrative authorities.
 • Representing individuals and businesses before the state courts, particularly in cases involving the Cooperatives Law, real estate transactions and other real estate issues (e.g. reprivatization issues related to the “Bierut Decree” of 1945), construction law and the real estate development process. He has led hundreds of cases, including matters with a great amount in dispute and of great significance for the client’s business.

 

28
02/2015
Prawa Pacjenta / Prawo Medyczne

Prawa pacjenta a dokumentacja medyczna

Kwestie związane z prawami pacjentów reguluje obecnie ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późn. zmianami).

Ustawa zawiera następujący katalog praw pacjenta:

 • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej:
  Z tym prawem powiązane jest dodatkowo prawo do żądania od prowadzących lekarza/ położnej/ pielęgniarki by skonsultowali się w naszej sprawie z innym przedstawicielem tego samego zawodu. Odmowa zasięgnięcia opinii może nastąpić tylko w uzasadnionych wypadkach. W zakresie prawa do świadczeń zdrowotnych mieści się prawo do ich udzielania z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki.
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia:
  Mieści się nim uprawnienie do uzyskania informacji o rozpoznaniu, diagnostyce, leczeniu i rokowaniach. Pacjent może też wyrazić zgodę by takie informacje zostały przekazane innej osobie przez niego wskazanej. Z drugiej strony pacjent może żądać, by lekarz nie przedstawiał mu ww. informacji. Do udzielania tego typu informacji obowiązane są też pielęgniarki i położne w zakresie zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych:
  Zgłoszenie takie może być dokonane przede wszystkim osobom wykonującym zawód medyczny, ale i Prezesowi Urzędu Rejestracji, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Prawo do tajemnicy informacji z nim związanych:
  Dotyczy to obowiązku osób udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentowi nieudzielania takich informacji, zwłaszcza o jego stanie zdrowia. Ustawa przewiduje kilka wyjątków od tej reguły, np. kiedy pacjent sam wyrazi na to zgodę. Tajemnica trwa także po śmierci zainteresowanego.
 • Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych:
  Po zasięgnięciu informacji wymienionych w pkt. b) pacjent może swobodnie podjąć decyzję, czy godzi się na proponowane mu świadczenia. Zgoda lub sprzeciw w tej kwestii nie wymaga specjalnej formy- może być ustna, ale też objawiać się każdym zachowaniem pacjenta wyrażającym jego wolę (np. skinienie głowy). Wyjątkiem są sytuacje podwyższonego ryzyka dla zdrowia pacjenta, wtedy zgoda musi być wyrażona w formie pisemnej.
 • Prawo do poszanowania intymności i godności:
  Obejmuje ono prawo do umierania w spokoju i godności. Pacjent ma wtedy prawo do świadczeń łagodzących ból i inne cierpienia. Przy udzielaniu świadczeń może być obecna osoba bliska, chyba że było by to przeciwwskazane ze względu na zdrowie pacjenta lub innych osób. Także krąg przedstawicieli zawodów medycznych winien być zawężony do osoby dokonującej ww. świadczeń.
 • Prawo do dokumentacji medycznej:
  Omówione niżej.
 • Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza:
  By stać się przedmiotem zaskarżenia opinia lub orzeczenie musi mieć wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta przewidziane przepisami prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej przy Rzeczniku Praw Pacjenta w ciągu 30 dni od otrzymania opinii/ orzeczenia, za pośrednictwem Rzecznika. Swoje stanowisko trzeba pisemnie uzasadnić, zwłaszcza podać przepis, z którego wynikają prawa lub obowiązki pacjenta.

 

PRAWA PACJENTÓW PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

 • Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego:
  Pacjenci mogą swobodnie decydować o utrzymywaniu kontaktów osobistych, telefonicznych i korespondencyjnych z innymi osobami. Ponadto w ramach tego prawa mieści się prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń pielęgnacyjnych. W obu wypadkach pacjent poniesie koszty związane z realizacją swoich praw, jeśli ta realizacja obciążyła podmiot wykonujący działalność leczniczą dodatkowymi kosztami.
 • Prawo do opieki duszpasterskiej:
  Pacjent ma prawo do kontaktu z duchownym swojego wyznania, szczególnie w stanie pogorszenia zdrowia.
 • Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie:
  Koszty takiego przechowywania ponosi sam podmiot wykonujący świadczenia zdrowotne stacjonarnie i całodobowo.str. 3

 

PRAWO DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

Temu prawu warto poświęcić osobne miejsce. Każdy z nas ma prawo uzyskać dostęp do swojej dokumentacji medycznej, która zawiera przede wszystkim informacje o naszym stanie zdrowia i udzielonych dotąd świadczeniach oraz oczywiście podmiocie, który ich udzielił. Już od 1 sierpnia 2017 r. będzie prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej.

W dokumentacji medycznej osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych są obowiązane odnotować takie informacje, jak żądanie zasięgnięcia opinii innego lekarza/ pielęgniarki/ położnej, zwołania konsylium lekarskiego, odmowa osoby udzielającej świadczeń pacjentowi w stanie terminalnym obecności osoby bliskiej.

Zasady uzyskiwania dokumentacji medycznej są ściśle określone w ww. ustawie. Można żądać całej zgromadzonej dotąd dokumentacji indywidualnej zewnętrznej (przeznaczonej dla pacjenta, w odróżnieniu od zewnętrznej przeznaczonej dla podmiotu udzielającego świadczeń) zgromadzonej w różnych podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych. Zawiera ona w szczególności: skierowania do szpitala/ innego podmiotu, skierowania na badanie diagnostyczne lub konsultację, zaświadczenia, orzeczenia, opinii lekarskiej, karty przebiegu ciąży i karty informacyjnej z leczenia szpitalnego. Dokumentację warto gromadzić już na etapie zanim zdarzy się błąd w sztuce lekarskiej. Pozwoli ona całościowo ocenić stan zdrowia i konkretne potrzeby.

O udostępnienie dokumentacji medycznej może zwrócić się tylko sam pacjent lub osoba przez niego upoważniona. Jest ona udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzanie wyciągów, kopii i odpisów,
 • poprzez wydanie oryginałów za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, gdy żąda tego uprawniony organ lub podmiot.

Podmiot, u którego znajduje się dokumentacja medyczna może zażądać opłaty za sporządzenie i wydanie kopii, odpisu lub wypisu (także w formie elektronicznej) w wysokości 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia. Zwykle wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku, a na wydanie dokumentacji oczekuje się do 7 dni.

Stan prawny na dzień: 28 stycznia 2015 r

09
10/2013
Łukasz Moczydłowski

Advocate / Partner

Łukasz Moczydłowski has been a partner at Prokurent since 2009.

He practises criminal law and civil law, in particular matters involving division of assets and elimination of joint ownership. He also advises on employment, media, public procurement and transportation law. He represents individuals and businesses in judicial proceedings. He has also established non-profit organizations as a founder and served on their boards as legal director.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. He was admitted to practice as an advocate in 2006 and is a member of the Warsaw Regional Bar Chamber.

Education
2006 - admission to the practice of law as an advocate, Warsaw Bar Council
2000 - officer examination at the Reserve Officer Cadet School, Gen. Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces, Wrocław
1999 - M.A., Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Professional experience
 • 2009 - date partner, Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
 • 2006 - 2010 solo practice as an advocate
 • 2006 - 2009 member of the Supervisory Board of Telewizja Polska S.A., chairman 2008–2009
 • 2004 - date cooperation with Prokurent law firm
 • 2000 - 2004 law firm Kancelaria Adwokacka Krystyna Kleiber in Warsaw
Recent experience
 • Conducting cases to eliminate joint ownership (including division of marital property and estates), through judicial proceedings and through agreements between the parties.
 • Conducting court cases concerning acquisition of title to real estate or easements by prescription, particularly in areas surrounding Warsaw.
 • Conducting cases seeking damages, compensation and periodic payments against insurance companies, including claims for loss to vehicles damaged in traffic accidents.
 • Representing individuals in court cases seeking a forced share of an inheritance and cases to settle estates (including cases seeking to set aside orders settling estates).
 • Handling white collar criminal cases against management board members, shareholders and managers (defending the accused as well as representing private complainants).
 • Handling criminal cases concerning traffic accidents (defending the accused as well as representing injured parties as private complainants).
 • Handling criminal cases involving defamation.
 • Representing commercial entities in criminal proceedings against dishonest employees and contractors.
 • Handling criminal cases involving organized crime and against law enforcement officials.
 • Conducting administrative and judicial proceedings to regain real estate or obtain compensation in cases involving reprivatization of Warsaw land.
 • Representing commercial entities pursuing contractual claims in judicial and execution proceedings.
 • Pursuing defamation claims against publishers and journalists.
 • Representing employers and employees in employment law cases (seeking compensation or reinstatement).
 • Representing drivers and carriers in cases involving payment for business travel.
 • Representing participants in the construction process in judicial proceedings involving payment for construction work.
 • Representing parties to administrative proceedings concerning setting aside of legally final building permits.
 • Establishing companies and representing them in proceedings before the National Court Register.
 • Coordinating the process of establishment and launch of activity by companies incorporated under Cyprus law.
 • Legal assistance in cases seeking eviction from residential premises.
 • Conducting judicial proceedings against local government seeking to establish the existence of residential leases.
 • Negotiating copyright agreements.
 • Ongoing legal services for commercial entities in such industries as construction, food, advertising and transport. Negotiation of contracts with customers and enforcement of receivables.
 • Ongoing legal services for residential cooperatives, including in disputes with real estate developers.
 • Establishment and ongoing legal advice for non-profit organizations—foundations and associations, including entities qualifying as public benefit organizations.
 • Participating on behalf of non-governmental organizations in work in the Polish Parliament on proposed amendments to the Public Gatherings Law.
24
02/2015
Ubój

Wymagania weterynaryjne przy produkcji mięsa na użytek własny

 

Rozporządzenie MRiRW z dnia 21 października 2010 r. doczekało się w styczniu 2015 r. trzeciej z kolei zmiany. Została ona wprowadzona rozporządzeniem MRiRW z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny. Weszło w życie z dniem 31 stycznia 2015 r.

Jest następstwem zmian granic obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego wyznaczonych w związku z afrykańskim pomorem świń na mocy decyzji Komisji Europejskiej nr 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. oraz ustaleń spotkania przedstawicieli i ekspertów Komisji Europejskiej z Głównymi Lekarzami Weterynarii państw dotkniętych wirusem ASF.

Celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa epizootycznego przy przeprowadzaniu uboju świń w gospodarstwach objętych ograniczeniami, nakazami i zakazami w związku z ASF wprowadzono obowiązkowy nadzór weterynaryjny. Zarówno na obszarze objętym ograniczeniami, jak i w granicach obszaru ochronnego powiatowi lekarze weterynarii prowadzić muszą badania przedubojowe świń oraz poubojowe mięsa przeznaczonego na użytek własny. Prze-prowadza się je w wyniku pisemnego powiadomienia o zamiarze dokonania uboju przez posiadacza zwierząt lub podmiot prowadzący gospodarstwo, w którym się znajdują. W okresie od lipca 2014 r. do wydania przedmiotowego rozporządzenia ubój świń na użytek własny był dopuszczalny tylko na obszarze objętym ograniczeniami, ale nie na obszarze ochronnym jako obarczonym większymi restrykcjami.

Natomiast próbki w kierunku afrykańskiego pomoru świń mają być pobierane a tylko w sytuacji podejrzenia wystąpienia tej choroby, a nie jak dotychczas każdorazowo. Intencją pomysłodawców zmian jest rozwiązanie problemu zbytu żywca ze wspomnianych obszarów oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla rolników, którzy dotąd musieli powstrzymywać się od zagospodarowania mięsa aż do momentu otrzymania wyników badań próbek.

Zniesiono też wymóg, by zwierzęta były utrzymywane w danym gospodarstwie przez co najmniej 30 dni przed ubojem.

Na koniec warto przypomnieć, iż w Polsce obszar ochronny obejmuje następujące części województwa podlaskiego: powiat miasta Suwałki; powiat miasta Białystok; gminy Rutka Tar-tak, Szypliszki, Suwałki, Raczki w powiecie suwalskim; gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim; gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin, Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim; powiat moniecki; gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim; gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim; powiat bielski; powiat hajnowski; gminy Grodzisk, Dziadkowice i Milejczyce w powiecie siemiatyckim; gmina Rutki w powiecie zambrowskim; gminy Kobylin - Borzymy,   Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie; Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec w powiecie wysokomazowieckim.

Obszar objęty ograniczeniami rozciąga się na: gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim; gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim; gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Gródek, Wasilków, Michałowo w powiecie białostockim; gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Szudziałowo w powiecie sokólskim.

Stan prawny na dzień: 17 lutego 2015 r.

 

09
10/2013
Andrzej Makuliński

Legal adviser / Managing partner

Andrzej Makuliński has been a partner at Prokurent since 2007. He specializes in civil, commercial, corporate and securities law and the law of advertising, unfair competition and higher education. He is experienced in listing companies on the stock market and carrying out corporate mergers and reorganizations. In his legal practice he appears before courts for businesses and individual clients, and provides legal support for his clients in negotiations.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. He was admitted to practice as a legal adviser in 2002 and is a member of the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers.

Education
2002 - admission to the practice of law as a legal adviser, Warsaw District Chamber of Legal Advisers
1998 - completion of judicial traineeship at the Warsaw appeal court
1995 - M.A., Faculty of Law and Administration, University of Warsaw
Professional experience:
 • 2007 - 2014 partner, Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
 • 2008 - 2013 liquidator of Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spomasz sp. z o.o. in liquidation, Warsaw
 • 2008 - 2009 member of the supervisory board of Infinico S.A., Warsaw
 • 2002 - 2009 solo legal practice, Warsaw
 • 1998 - 2007 law firm Kancelaria Prawnicza Prokurent s.c. M. Kmieciak, G. Choina, J. Rostafiński, Warsaw
 • 1997 - 1998 law firm Kancelaria Prawnicza Bracia Strzelczyk, Warsaw
 • 1997 - 2002 MaQ-Cons, Warsaw
 • 1993 - 1997 Nemon s.c., Warsaw
 • 1992 - 1993 lawyer, Agencja Prawników Elita sp. z o.o., Warsaw
 • 1991 - 1994 law firm Kancelaria Prawnicza Elita s.c. in Warsaw
Recent experience
 • Services for such companies as Aereco Wentylacja sp. z o.o., Arip Next sp. z o.o., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Brand New Heaven sp. z o.o., Compacta Polska sp. z o.o., Control Food sp. z o.o., JSR Investments sp. z o.o., Macrologic S.A., Niproar sp. z o.o., On Road Truck Services S.A., Pekabud sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowlane Konstabet, Response sp. z o.o., Retilia sp. z o.o. and Szulc Wentylacje sp. z o.o., including ongoing legal and organizational advice, drafting corporate documents, contracts and internal regulations and representing the clients before courts and administrative authorities.
 • Conducting corporate reorganizations, mergers and liquidations, e.g. the merger of Control Food sp. z o.o. and Kateks sp. z o.o., several mergers of companies within the Macrologic S.A. capital group, conversion of Pani Teresa Medica sp. z o.o. into a joint-stock company, and liquidation of PPH Spomasz sp. z o.o.
 • Participation in procedures for admission of securities (shares and bonds) to public trading, for such clients as Grupa Sokołów S.A., Grupa Macrologic S.A., Pani Teresa Medica S.A., and advice on compliance with requirements connected with listing of shares.
 • Representing businesses and individuals before the state courts, particularly in matters involving copyright and other intellectual property, unfair competition, advertising, construction, and collection of receivables. He has led hundreds of cases, including matters with a great amount in dispute and of great significance for the client’s business.
 • Establishing and providing legal support for associations, such as the Polish Ventilation Association, the Modern Buildings Association, and the Polish Nationwide Association of Window Manufacturers.
 • Services for individuals and other entities pursuing commercial and statutory activity, such as the Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences, the School of Applied Informatics and Management (WSISiZ) in Warsaw, Makowski Budownictwo, PRB PeKaBud J. Piekut, and Cortina s.c.

 

11
02/2015
Substancje odurzające

Prawa osoby zatrzymanej w związku z posiadaniem marihuany

 

Marihuana to inaczej wysuszone, czasem nawet poddane fermentacji żeńskie kwiatostany rośliny zwanej konopią siewną  (Cannabis sativa) lub innego podgatunku zwanego konopią indyjską (Cannabis indica).

Zawiera substancje psychoaktywne, których używanie może prowadzić do uzależnienia.  Jest jedną z dwóch roślin, obok maku, poddaną szczególnej regulacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 z późn. zmianami). Akt ten reguluje nadzór nad ich uprawą oraz substancjami z nich wytwarzanymi, jak też przewiduje środki zwalczania nielegalnego posiadania takich substancji. 

Ziele konopi (innych niż włókniste) wraz z wszelkimi produkowanymi z nich nalewkami i wyciągami oraz żywicę konopi przepisy ustawy zaliczają do środków odurzających o dużym ryzyku powstania uzależnienia. Nasiona konopi nie zawierają substancji psychoaktywnych i stąd są powszechnie wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym, np.  produkcji suplementów diety wspomagających koncentrację.

 

HODOWLA

Ustawa zezwala wyłącznie na uprawę konopi włóknistych wykorzystywanej do celów przemysłu: włókienniczego, farmaceutycznego, spożywczego, chemicznego, kosmetycznego, materiałów budowlanych (np. farb i lakierów) czy nasiennictwa. Kompletnie zakazana jest natomiast uprawa konopi indyjskich. Nie każdy może jednak uprawiać konopie na cele przemysłowe. Potrzebne jest zezwolenie wydane przez wójta (burmistrza/ prezydenta miasta) właściwego ze względu na lokalizację upraw. Hodowla może odbywać się tylko w wyznaczonych uchwałą danego sejmiku województwa rejonach i na specjalnie określonych powierzchniach. Hodowca musi dodatkowo zagwarantować, że wyprodukowane przez niego rośliny zostaną wykorzystane zgodnie z prawem. Wymaga się od niego by zawarł umowy kontraktacji, sprzedaży lub przetworzenia konopi na włókno z podmiotem uprawnionym do ich skupu na podstawie zezwolenia marszałka województwa. Dopuszcza się, by uprawiający konopie sam zo-bowiązał się do ich przetworzenia na włókno. W tym wypadku będzie potrzebował dwóch zezwoleń: na uprawę i skup, wydawanych przez różne ograny samorządowe.

Brak zezwoleń w przypadku konopi włóknistej może hodowcę kosztować karę grzywny. Natomiast wykrycie przez organy nielegalnych upraw kopii siewnej lub indyjskiej może się skończyć  karą do 3 lat pozbawienia wolności. Gdy dana hodowla wykazuje duży potencjał produkcyjny i może dostarczyć znacznych ilości narkotyku, kara obejmie od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 

POSIADANIE

Treść art. 36 ww. ustawy jasno stanowi, że ziele i żywica konopi mogą być stosowane tylko w celach badań naukowych przez podmiot (szkoła wyższa, jednostka badawczo-rozwojowa lub inna placówka prowadząca badania naukowe)  uprawniony na podstawie zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Innych możliwości nie ma, jeśli mowa o konopi siewnej lub indyjskiej. Ryzyko powstania uzależnienia psychicznego jest na tyle poważne, że ustawodawca nie uznał stosowności wykorzystania ziela i żywicy tych roślin nawet do celów medycznych.

Ustawa przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności za nielegalne posiadanie marihuany, a w przypadku posiadania jej w znacznej ilości nawet od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadkach mniejszej wagi grozi sankcja grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. 

Rygor ten łagodzi nieco przepis art. 62a ww. ustawy. Pozwala on w określonych przypadkach umorzyć postępowanie karne jeszcze wydaniem przez organy ścigania postanowienia w przedmiocie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, a więc przed rozpoczęciem w ogóle postępowania karnego. Budzi to poważne wątpliwości w doktrynie prawa.   Podkreśla się, że jest to nowy twór w prawie karnym procesowym, sprzeczny z tradycyjnymi rozwiązaniami procesowymi. Dopuszcza bowiem "umorzenie” postępowania, które jeszcze nie zostało wszczęte, a więc go nie ma. Przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia mogły mieć miejsce co najwyżej czynności sprawdzające.

By takie "umorzenie" było możliwe muszą zostać spełnione określone przesłanki: posiadanie substancji w nieznacznej ilości, posiadanie na własny użytek sprawcy, niecelowość orzeczenia kary ze względu na okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości. 

Organy procesowe ustalają tutaj zarówno kwestię popełnienia czynu przestępnego, jak i rozstrzygają co do winy. Przepis ten nie stanowi wyjątkowej depenalizacji posiadania narkotyków. Sprawca w razie wydania takiego postanowienia nie staję się "tabula rasa”. Samego faktu posiadania nie da się wymazać. Wciąż mamy do czynienia z przestępstwem, tylko organy rezygnują z wymierzenia kary za nie. Jest to swoisty przykład dekryminalizacji.   Osoba, wobec której umorzono postępowanie nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego, gdyż nie doszło do skazania ani warunkowego umorzenia postępowania przed sądem.

Najczęściej przyjmuje się, że nieznaczną ilością substancji odurzających jest taka ich ilość, która pozwala się odurzyć maksymalnie jednej osobie. Posiadanie takiej właśnie ilości świadczyć też może o posiadaniu narkotyków na własny użytek. Ważne by sprawca nie zamierzał nikomu ich udzielać. Do okoliczności popełnienia czynu, które mogą podziałać na korzyść sprawcy należy zaliczyć otrzymanie od kogoś innego niewielkiej ilości marihuany "na spróbowanie”, czy w ramach poczęstunku w grupie osób. W znacznie gorszej sytuacji jest wtedy osoba "częstująca”, gdyż grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku ofiarowania narkotyków małoletniemu od 6 miesięcy do lat 8.Duże znaczenie ma też motywacja i rodzaj zamiaru, które decydują o stopniu społecznej szkodliwości. Budzi wątpliwości czy organy procesowe zadecydują o umorzeniu w sytuacji, gdy sprawca sam zabiegał o otrzymanie marihuany, zwłaszcza gdy nabył ją odpłatnie. Istotną okolicznością jest również czy sprawca miał wcześniej styczność z narkotykami. Dopiero wszystkie te okoliczności rozpatrywane łącznie pozwalają organom zadecydować czy w danym przypadku istnieje podstawa do umorzenia na podstawie art. 62a ww. ustawy.

 

PALENIE

Skoro penalizowane jest samo posiadanie narkotyków, to podobnie sprawa ma się z ich zażywaniem, np. paleniem marihuany. Jednakże osoby przyłapane na ich zażywaniu zostaną ukarane na zasadach podanych powyżej za posiadanie substancji odurzających. Ustawa nie przewiduje osobnego przestępstwa polegającego wyłącznie na zażywaniu narkotyków. Takie rozwiązanie wydaje się racjonalne. Obie czynności idą zwykle w parze. Nie jest jednak karalne  pozostawanie pod wpływem narkotyków, a zgodnie z orzeczeniem SN nie można przyjąć, iż stan odurzenia każdorazowo stanowi dowód ich wcześniejszego posiadania. 

 

ZATRZYMANIE

Uprawnienia osób zatrzymanych za posiadanie marihuany są identyczne z tymi przewidzianymi ogólnie w przepisach k.p.k. Jako, że w zakresie tej tematyki istnieje już obszerne opracowanie mec. Łukasza Moczydłowskiego, odsyłam zainteresowanych do jego artykułu pdt. "Poradnik zatrzymanego”: 

http://www.prokurent.com/pl/warto-wiedziec/poradnik-zatrzymanego.html

 

PRZEPADEK PRZEDMIOTU PRZESTĘPSTWA

Wykrycie przez organy posiadanych niezgodnie z prawem środków odurzających wiąże się z ich zabezpieczeniem przez organy ścigania. Znajdują tu zastosowanie przepisy k.p.k. o zatrzymaniu i przeszukaniu. W zależności od etapu postępowania karnego postanowienie o zatrzymaniu lub przeszukaniu wydaje: w postępowaniu sądowym- sąd, a w postępowaniu przygotowawczym- prokurator. 

W przypadkach niecierpiących zwłoki wydania narkotyków żądać mogą też Policja i inne uprawnione organy (jak np. ABW, ŻW, SG czy Inspekcja Celna). Ta ostatnia możliwość stanowi sytuację wyjątkową, dlatego też osoba, której takie substancje odebrano ma prawo złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania. Musi też zostać o tym pouczona. Samo doręczenie powinno nastąpić w ciągu 14 dni.

Analogiczne zasady dotyczą przeszukania. Wypadki niecierpiące zwłoki uzasadniają przeszukanie bez postanowienia sądu lub prokuratora. Mogą go dokonać funkcjonariusze Policji lub innych uprawnionych organów po okazaniu nakazu kierownika jednostki lub legitymacji służbowej. Takie działania muszą jednak jak najszybciej zostać zatwierdzone przez sąd lub prokuratora. Osoba przeszukana lub osoba, u której przeszukania dokonano może natomiast zgłosić do protokołu przeszukania żądanie, by doręczono jej postanowienie w terminie 7 dni od daty czynności. 

Czynność przeszukania pomieszczenia poprzedzić powinno zawiadomienie osoby, u której ma ono nastąpić oraz wezwanie do dobrowolnego wydania poszukiwanych przedmiotów. Wiadomo, że nie jest to możliwe w sytuacjach nie cierpiących zwłoki lub gdy organy ścigania wykryją posiadanie niewielkiej ilości marihuany przy okazji jej zażywania.

Przeszukania osoby i odzieży powinna w miarę możliwości dokonać osoba tej samej płci.

Uzyskane w wyniku zatrzymania lub przeszukania przedmioty po dokonaniu oględzin, spisu i opisu są przez dany organ zabierane. Osobie, której je odebrano wręcza się pokwitowanie, stwierdzające jakie przedmioty i przez kogo zostały zabrane.

Jeżeli nie wydamy narkotyków dobrowolnie, organy mają prawo przeprowadzić ich odebranie. 

Od 1 lipca 2015 r. wszystkich wyżej opisanych czynności w postępowaniu sądowym będzie mógł dokonywać także referendarz sądowy.

Na postanowienie w przedmiocie przeszukania lub zatrzymania przysługuje zażalenie osobie, której prawa ta czynność naruszyła. Zażalenie na postanowienie prokuratora wnosi się do sądu rejonowego, w okręgu którego toczy się postępowanie przygotowawcze. Z kolei zażalenie na postanowienie sądu wnosi się do sądu, który je wydał. Rozpatruje je właściwy sąd odwoławczy. W obu przypadkach obowiązuje termin 7 dni od ogłoszenia lub doręczenia postanowienia. 

Substancje odurzające bez wyjątku ulegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Umorzenie postępowania przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia tego nie wyklucza. W takiej sytuacji o przepadku orzeka sąd na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego lub Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego. O przepadku zawsze orzeka sąd, zmieniają się jedynie podmioty o to wnioskujące.

Orzeczenie o przepadku wiąże się zwykle ze zniszczeniem narkotyków. Wyjątkowo skonfiskowana marihuana może zostać przekazana ośrodkom naukowym oraz jednostkom prowadzącym szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Orzeka o tym sąd na wniosek tych podmiotów w orzeczeniu o przepadku substancji odurzających na rzecz Skarbu Państwa.

30
01/2015
Nie chcą chlewni pod nosem...

W dniu 15 stycznia 2015 r. odbyła się w siedzibie Gminy Sokołów Podlaski rozprawa administracyjna dotycząca budowy tuczarni w miejscowości Dolne Pole. Inwestora reprezentował w sprawie wspólnik kancelarii Makuliński, Moczydłowski, Rostafiński, Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów PROKURENT sp.p. - radca prawny Piotr Włodawiec.

Read more...

27
05/2014
Jubileusz - Galeria zdjeć

11
12/2014
Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niekonstytucyjności zakazu uboju rytualnego

Dnia 10 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie z wniosku Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (sygn. akt K 52/13), w którym stwierdził niezgodność art. 34. ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z art. 53 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji i art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie w jakim nie zezwala on na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju, przewidzianym przez obrządki religijne (tzw. ubój rytualny).

Read more...

08
02/2014
Prelekcja

Jak zawierać szczelne umowy i nie popaść w długi – instytucja potrącenia.

Radca prawny Piotr Włodawiec wygłosił prelekcję dla członków Klubu Dyrektorów Instytutu Skutecznego Przywództwa Uczelni Łazarskiego. W trakcie prelekcji członkowie Klubu dowiedzieli się o czynnościach, które należy wykonać przed zawarciem umowy (analiza kontrahenta). Mecenas Piotr Włodawiec przybliżył również instytucję potrącenia.  [link]

10
12/2014
Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia zwierząt

Afrykański pomór świń ( ASF -african swine fever) to obecnie jedna z największych bolączek polskich hodowców trzody chlewnej. Zaledwie 9 grudnia 2014 r. Główny Lekarz Weterynarii potwierdził wystąpienie 2-tego i 25-tego przypadku ASF w naszym kraju, na terenie województwa podlaskiego. Zarówno UE, jak i polski ustawodawca starają się wyjść temu wyzwaniu naprzeciw. Dnia 9 października 2014 r. Komisja Europejska wydała nową decyzję w sprawie ASF, zmniejszając granice obszaru ochronnego. Nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych z dnia 11 marca 2004 r. pracuje obecnie Rada Ministrów, jest to ostatni etap przed skierowaniem prac legislacyjnych do Sejmu RP. Projekt został opracowany w obrębie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewiduje szereg rozwiązań celem walki z chorobą, jak np. wprowadzenie programu bioasekuracji, zasady przyznawania środków finansowych hodowcom, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte ASF. Nowe wymagania biosasekuracji ma też wprowadzić nowe rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń, uchylające rozporządzenie o tym samym tytule z dnia 23 czerwca 2004 r. Jego projekt znajduje się obecnie w fazie uzgodnień.

Po więcej informacji sięgnij do pdf.

18
12/2013
Scope of legal assistance

Areas of practice and range of services

Thanks to the team of lawyers at the firm with broad knowledge and many years of experience, we are able to offer comprehensive legal services in the following areas:

 

 

Judicial and administrative proceedings

The lawyers at our firm are currently conducting nearly a thousand judicial, arbitration, execution and administrative proceedings. Most of the cases we handle are civil matters, including cases before the commercial courts.

A significant portion of the cases we handle are collections cases, as well as cases seeking damages for breach of contract, division of assets, or declaratory relief concerning the existence or non-existence of a legal relationship. A large percentage of the cases we handle involve disputes between cooperatives we represent and their members. 

We also conduct numerous proceedings involving employment law, unfair competition, copyright and criminal law (including economic crime), and traffic accidents.

Within this specialization, we offer our clients:

 • Quick and effective resolution of judicial disputes
 • Representation before the state courts and administrative courts at all instances, and before other bodies such as execution authorities and tax authorities
 • Out-of-court resolution of disputes using ADR methods (mediation, arbitration and negotiations)
 • Assistance at every stage of the dispute—from drafting demands for payment through enforcement of judgments
 • Participation in proceedings seeking concessions and permits.

Contact

 

 

Corporate and commercial law

Our lawyers provide corporate advice for Polish and foreign clients in connection with every area of company operations. Within this practice we offer:

 • Assistance in establishing new companies, including drafting and analysis of company statutes, articles of association and other corporate documents
 • Handling of matters connected with issues of securities
 • Handling of reorganizations of corporate entities
 • Advice on liquidation of companies and for management boards of companies entering liquidation.

As part of this specialization we also offer advice on Polish and international commercial contracts. These services include:

 • Drafting contracts securing the interests of the client and assuring compliance with applicable regulations
 • Commenting on draft contracts presented by the client, identifying potential threats to the client’s interests and advising on the optimal contractual solutions and provisions
 • Advice at the stage of contract performance and assistance in pursuing contractual claims.

Contact

 

 

Corporate reorganizations

One of the oldest fields in our practice is advising on various types of reorganizations of commercial entities. As part of this specialization, we offer:

 • Handling of procedures for reorganization of corporate forms (mergers and acquisitions), including reorganization of public companies, and procedures for creation of corporate holding structures
 • Comprehensive legal audit (due diligence) and legal advice connected with planning of commercialization, privatization and consolidation of enterprises and companies, and preparation of a complete due diligence report reflecting the legal status of the enterprise
 • Handling conversion of enterprises operated by individuals into other legal forms
 • Comprehensive handling of reorganization procedures, including preparation of the documentation, representing the client before the relevant authorities, and providing ongoing legal advice.

 

Examples of our experience

Contact

 

 

Criminal law and fiscal criminal law

We advise our clients on criminal law, tax crimes and minor offences, including:

 • Appearing in criminal proceedings as defence counsel in cases involving both serious and minor offences
 • Representing injured parties in cases involving serious and minor offences
 • Legal assistance in cases related to traffic accidents
 • Representing clients in fiscal criminal proceedings.

 Contact

 

 

Civil law

Our services in the broad area of civil law, including family law, cover such matters as:

 • Assistance in collecting receivables, including execution proceedings in cooperation with bailiffs throughout Poland
 • Real estate transactions, including drafting and analysis of contracts and conducting negotiations
 • Partition of property (elimination of joint ownership)
 • Participation in inheritance proceedings
 • Family law cases, including divorce, separation and division of assets.

Contact

 

 

Capital markets law

Capital markets have been part of our practice from the very beginning. Over the years we have gained experienced in listing on the capital market of companies from the energy, construction, food and other industries. As part of this specialization:

 • We conduct legal audits, including audits for prospectuses
 • We provide legal support for the process of listing securities on the main market and alternative market of the Warsaw Stock Exchange
 • We advise on the steps for companies to join the stock market and on establishment and reorganization of corporate entities
 • We assist both public and private entities operating on the capital market
 • We prepare due diligence reports in order to evaluate the legal condition of companies, ventures and assets, including real estate.

Examples of our experience

Contact

 

 

Real estate law

In the area of real estate law, we offer:

 • Assistance in buying and selling real estate and drafting conveyance contracts in cooperation with notaries
 • Assistance in clearing title to real estate
 • Legal advice for foreigners acquiring real estate in Poland
 • Analysis and advice on agreements with real estate developers, including preliminary agreements and reservation agreements
 • Evaluation of the legal status of real estate
 • Advice on agreements for sale, lease, tenancy, usufruct and finance leasing of real estate
 • Advice on construction contracts
 • Advice on establishment of encumbrances on real estate
 • Assistance in obtaining permits required for development of real estate
 • Representation in judicial and administrative proceedings related to real estate
 • Assistance in all matters concerning reprivatization of Warsaw land, particularly in relation to the “Bierut Decree” of 1945.

Examples of our experience

Contact

 

 

Environmental law

Our services in the field of environmental law include:

 • Assistance in obtaining issuance of permits and certificates under the Waste Law
 • Advice on water and sewer law
 • Advice on the right to protection against noise and radiation
 • Evaluation of compliance of business operations with standards imposed by environmental law
 • Advice on civil, criminal and administrative liability for violation of environmental standards
 • Representation of clients before all administrative agencies and courts in environmental matters.

Contact

 

 

Cooperatives law

In our services for clients involving cooperatives law, we offer:

 • Participation in sessions of the management board, supervisory board and general meeting of cooperatives and related legal support, including drafting of resolutions
 • Handling of cases of cooperatives at every level, particularly involving rights to units, construction expenditures and conversion of the right to separate ownership of units
 • Advice on preparing and conducting new investment projects by residential cooperatives
 • Assistance in all matters concerning reprivatization of Warsaw land, particularly in relation to the “Bierut Decree” of 1945.

Contact

 

 

Construction law

We offer our clients the following services in the area of construction law:

 • Opinions on construction law at every stage of development
 • Legal audit of real estate prior to acquisition for development purposes
 • Obtaining information about real estate from all public sources, such as the land and mortgage register, zoning plans and plot register
 • Assistance in partition of property into separately owned units
 • Representation before public administrative authorities with respect to issuance of building permits, construction supervision and the like
 • Legal oversight of construction and development, including organization of the construction site in compliance with applicable norms
 • Advice on establishment of new residential cooperatives, including drafting statutes and establishing cooperation with building administrators
 • Assistance in seeking damages for violation of construction law.

Contact

 

 

Public procurement law

One of the law firm’s specializations is public procurement law. In this field:

 • We advise clients in public tenders, under mandatory and optional procedures, and in tenders not covered by the Public Procurement Law
 • We advise contractors on interpretation of contract notices and terms of reference, including legal remedies available to contractors
 • We advise contracting authorities on drafting of tender documentation
 • We offer legal assistance covering not only the entire period of the procurement procedure, but also in any related litigation
 • We provide opinions on the compliance of tenders with the legal requirements, and if irregularities are found we advise on the available legal measures.

In the area of public procurement, we cooperate with specialists under contract.

Contact

 

 

Agricultural law

We are one of the few law firms in Warsaw with a practice devoted to issues of agricultural law, offering legal assistance covering more specifically:

 • Advice on conclusion of contracts for purchase of agricultural output
 • Advice on conclusion of contracts on the animal feed market
 • Advice on legal relations with animal breeders and farmers
 • Representation before state courts, administrative courts and administrative authorities, including the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, the Agricultural Property Agency and the Agricultural Market Agency
 • Interpretation and opinions concerning agricultural law, particularly in light of European Union regulations
 • Representation before the Veterinary Inspectorate
 • Assistance in acquisition, sale and conversion of agricultural property and in connection with development specifications (e.g. construction of pig farming facilities)
 • Advice on all legal issues connected with the agri-food industry, including analysis of the possibility of introducing food products onto the market
 • Training on agricultural law, particularly the law governing animal feeds.

Contact

 

 

Tax advisory

Tax law is one of the law firm’s specialties. In this area:

 • We advise clients on tax issues arising during the course of their day-to-day operations
 • We offer legal assistance in contacts with the tax authorities in actions undertaken by the tax authorities
 • We advise clients on management of tax risk
 • We advise on tax optimization
 • We prepare analyses of the tax effects of M&A transactions
 • We prepare tax documentation
 • We offer legal assistance in matters concerning tax offences.

In the area of tax law, we cooperate with specialists under contract.

Contact

 

 

Data protection law

One of the fields of specialization of the law firm is data protection law. In this area:

 • We advise clients on processing of personal data in compliance with data protection regulations
 • We prepare personal data processing documentation and agreements on outsourcing of processing of personal data
 • We register data filing systems with the Inspector General for Personal Data Protection and prepare updated notifications and applications to remove filing systems from the register
 • We offer legal assistance in matters involving violation of data protection regulations.

In the area of data protection, we cooperate with specialists under contract.

Contact

 

 

Copyright and internet law

Our services in the field of copyright law and internet law include:

 • Reviewing client materials in terms of copyright, particularly with respect to plagiarism and other infringements
 • Enforcing legal protection of copyrighted materials
 • Assistance in seeking damages for copyright infringement
 • Representation and assistance in negotiating contracts with collective rights management organizations
 • Legal support for launching new software and IT systems
 • Drafting terms and conditions for use of IT equipment
 • Legal advice on permissible personal use and whether specific measures are permissible
 • Legal assistance in the area of internet domain names, including assistance in registration of domain names as a trademark and enforcing legal protection against infringement by competitors.

Contact

 

 

Industrial property law

In the area of industrial property, as part of the broader area of intellectual property, we offer our clients:

 • Legal assistance in registration of trademarks, in cooperation with patent attorneys representing the client before the Patent Office
 • Advice on obtaining protection for industrial property rights, including priority rights
 • Legal assistance in cases involving acts of unfair competition, including preparation of demands to cease and desist
 • Representation in cases seeking damages for violation of competition law
 • Legal assistance in transactions involving industrial property rights.

Contact

 

 

Employment and social insurance law

The law firm’s practice in the area of employment and social insurance law covers both individual and collective employment law matters. Our lawyers advise clients in this area on an ongoing basis on such matters as:

 • Resolution of disputes between employer and employee, including representation of clients in disputes with employees before the relevant forum
 • Drafting internal legal and employment documentation, including employment contracts
 • Assistance in proceedings seeking damages for violations of employment law.

Contact

 

 

Construction of livestock facilities 

The legal services offered by the firm for development of land involving construction of livestock facilities (e.g. for pig farming) include:

 • Participation in drawing up the business plan for the project
 • Negotiation of financing agreements
 • Advice on acquisition of the relevant real estate
 • Inventory of the acquired real estate and conducting changes in the relevant records
 • Notifications of the intention to carry out construction work
 • Obtaining construction conditions and building permits
 • Obtaining required environmental decisions
 • Preparation of contracts for construction work and for delivery and fit-out of livestock buildings
 • Preparation of contracts for water, sewer, electrical and heat installations
 • Preparation of contracts for supply of animal feed
 • Preparation of contracts for supply of gas
 • Preparation of contracts for supply of electrical generators
 • Preparation of contracts for supply of medicines and veterinary care
 • Preparation of contracts for tenancy of agricultural land
 • Preparation of contracts purchase and sale of sows, hogs and piglets
 • Preparation of contracts for accounting services
 • Registration of REGON statistical numbers
 • Registration of the location of the livestock
 • VAT registration

Contact 

 

 

Collection of receivables

The lawyers at our firm pursue measures for clients to obtain payment of receivables from debtors.

In the area of amicable collections, our services include:

 • Drafting and issuing demands for payment
 • Assistance in conducting negotiations
 • Drafting settlement agreements
 • Advice on determining the possibilities for payment satisfactory to both parties.

Our services in the area of judicial collections include:

 • Obtaining information about the debtor from public registers (e.g. the National Court Register and the Central Registration and Information on Business )
 • Full representation at all instances in proceedings for order of payment, summary proceedings and electronic summary proceedings
 • Drafting of statements of claim and all other pleadings and court papers
 • Obtaining a judgment or order for payment, applying for an enforcement clause, and attaching the debtor’s assets.

With respect to execution by bailiffs, we offer:

 • Cooperation with bailiffs throughout Poland
 • Representation of clients before bailiffs
 • Ongoing monitoring of the course of execution
 • Assistance in identifying the debtor’s assets against which execution may be conducted.

Contact

 

10
12/2014
Nowelizacja KPC

W maju 2012 r. Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent opracowała prezentację na temat istotnie zmieniającej oblicze polskiego postępowania cywilnego nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Jej celem było przekazanie w prosty sposób treści i założeń, jakie przyświecały wprowadzanym zmianom. Prezentacja w sposób kompleksowy omawia całość nowelizacji, z uwzględnieniem przepisów w dotychczasowym brzmieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią tutaj.

18
12/2013
About us

The Prokurent law firm was founded in 1989 in Warsaw. From the beginning we have provided professional legal assistance mainly to businesses, but also to individuals and NGOs.

The team at the firm is made up of lawyers who thanks to their extensive knowledge and many years of experience can provide comprehensive legal advice for Polish and foreign clients connected with their business, reflecting their market situation and the rapidly changing business environment.

Our hallmark is our individual approach to clients and the matters they have entrusted to us. We are not only lawyers, but also professional advisers who understand the client’s business.

We build long-term relationships based on experience, respect and transparency. Thanks to this approach, today—after 25 years in operation—we can be proud of the trust our clients have placed in us.

 

09
12/2014
Znakowanie mięsa

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Hotelu Marriott odbyła się konferencja szkoleniowa Znakowanie mięsa i jego przetworów w świetle rozporządzenia nr 1169/2011.

Tematem przewodnim szkolenia były zmiany dotyczące etykietowania mięsa i przetworów mięsnych, które wchodzą w życie 13 grudnia 2014 r.

Radca prawny Piotr Włodawiec wygłosił wykład w zakresie: „Odpowiedzialności za naruszenia zawiązane z oznakowaniem mięsa i jego przetworów”. W trakcie wykładu uczestnicy szkolenia dowiedzieli się: w jaki sposób właściwie określać nazwy artykułu rolno-spożywczego i jego oznakowania, różnice pomiędzy artykułem spożywczym zafałszowanym a wprowadzającym w błąd, zasadach przeprowadzania kontroli artykułów rolno-spożywczych, sankcjach za naruszenia związane z jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, zasadach nakładania kar pieniężnych przez organy kontroli oraz odpowiedzialności karnej za naruszenia przepisów dotyczących znakowania produktów żywnościowych.

Wybór tematyki został ściśle podyktowany zmianami w zakresie znakowania, które wejdą w życie już 13 grudnia 2014 r., wymuszając na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nich. W Polsce tego samego dnia wejdzie w życie nowelizacja ustaw o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z  dnia 21 grudnia 2000 r. oraz o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Ma ona na celu m.in. wykonanie wspomnianego rozporządzenia.

 

Więcej informacji na temat „Odpowiedzialności za naruszenia zawiązane z oznakowaniem mięsa i jego przetworów”: pdf

18
12/2013
Szkolenia

strona w budowie

03
12/2014
Partner Kancelarii w TVP Info

Adwokat Łukasz Moczydłowski wystąpił w dniu 20 listopada 2014 r. w programie Jana Pospieszalskiego „Bliżej” w TVP Info, gdzie recenzował pracę policji podczas Marszu Niepodległości 2014. W czasie programu  przedstawił ocenę prawną zatrzymań dokonywanych przez policję po zakończeniu zgromadzenia.  W programie została również przedstawiona obszerna relacja z procesu w trybie przyśpieszonym, dotycząca oskarżanego zatrzymanego po Marszu, a którego obrony podjął się adw. Moczydłowski.

Zobacz program

 

03
12/2013
Poradnik zatrzymanego

 
Legitymowanie

Ustawa o Policji przyznaje policjantom uprawnienie legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości (art. 16 ust. 1 pkt. 1 ustawy). Nie istnieją szczególne przyczyny, od których zaistnienia zależy możliwość skorzystania z uprawnienia do wylegitymowania osoby. Policja po prostu ma takie uprawnienie i należy podporządkować się żądaniu przedstawienia policjantowi dokumentu tożsamości.

Dokumentem tożsamości może być dowód osobisty, paszport, zagraniczny dokument tożsamości, a także każdy inny nie budzący wątpliwości dokument zaopatrzony w fotografię i oznaczony numerem lub serią. Dokumentem wystarczającym powinna być też legitymacja szkolna lub studencka. W przypadku braku dokumentu tożsamości wystarczy, aby inna osoba (np. kolega) podała dane osoby legitymowanej i sama okazała swój dowód tożsamości (§ 4 pkt. 1-5 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów, dalej: rozporządzenie w sprawie wykonywania uprawnień policjantów).

Uwaga: Jeżeli pomimo posiadania dokumentu tożsamości (lub w przypadku nieposiadania – obecności osoby, mogącej zaświadczyć o tożsamości legitymowanego i posiadającej dowód tożsamości) policja chce zawieźć Cię na komendę, należy odmówić i zagrozić złożeniem skargi, a jeśli policja nie zrezygnuje ze swoich zamiarów, uznać działanie policji za bezprawne zatrzymanie. Podstawą skargi jest art. 63 Konstytucji RP. Rozszerzenie uprawnienia do złożenia skargi znajduje się w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Jakkolwiek brak jest wskazanych przyczyn legitymowania to należy mieć na uwadze przepis, który stanowi, iż czynności funkcjonariuszy powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostają podjęte (art. 15 ust. 6 ustawy o policji). Stąd należy ograniczać legitymowanie prewencyjne jedynie do sytuacji uzasadnionych, tj. takich, gdzie występuje zagrożenie dla porządku publicznego, zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub osoba, która ma być legitymowana jest podejrzewana o popełnienie wykroczenia, przestępstwa lub zachodzi podejrzenie, że może być poszukiwana lub nielegalnie przebywać na terenie Polski.  Od policjanta należy żądać, aby podał przyczynę legitymowania, powołując się na § 2 ust.1 w/w rozporządzenia w sprawie wykonywania uprawnień policjantów; w miarę możliwości w obecności kamery.

Nadmiernym ograniczeniem dobra osobistego jakim jest wolność będzie np. długotrwałe legitymowanie, za które należy uznać czynność trwającą dłużej niż 10-15 minut. W takiej sytuacji należy poprosić policjanta o zwrot dokumentu i umożliwienie oddalenia się, powołując się na w/w art. 15 ust. 6 ustawy o policji. W przypadku odmowy powinieneś oświadczyć, iż uznajesz jego czynność za zatrzymanie i żądasz przewiezienia do jednostki policji w celu złożenia zażalenia  na zatrzymanie do Sądu. Takie żądanie może skłonić policjanta do zakończenia czynności. Należy je jednak zgłosić, gdy rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że policjant celowo wydłuża czynność, gdyż istnieje obawa, że policjant zlekceważy Twoje ostrzeżenie i rzeczywiście przewiezie Cię na komendę.

Obowiązkiem policjanta przed rozpoczęciem legitymowanie jest podanie imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności służbowej. Policjant nieumundurowany ma ponadto na żądanie obywatela okazać legitymację służbową, również w sposób umożliwiający jej odnotowanie (§ 2 ust.1 i 2 w/w rozporządzenia w sprawie wykonywania uprawnień policjantów). Odmowa wylegitymowania się policjanta w sposób wyżej opisany powinna skutkować Twoją odmową okazania dokumentu tożsamości. 

Warto wiedzieć, iż dokonując legitymowania funkcjonariusz określa datę, czas, miejsce i przyczynę legitymowania (w związku z tym wymogiem należy naciskać, aby przyczyna została podana, jakkolwiek absurdalna by nie była). Poza tym policjant spisuje imię, nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, PESEL (w przypadku braku PESEL – datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców i nazwisko rodowe), rodzaj i cechy dokumentu tożsamości. Coraz częściej zdarza się, że policjanci wykonują fotografie dowodów tożsamości. Należy żądać podstawy prawnej do tego typu czynności (policjant powinien wskazać na § 20 w/w rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobów postępowania). Jeśli podstawa prawna nie zostanie wskazana należy uznać czynność fotografowania za niedopuszczalną, powołując się na ochronę wizerunku osoby legitymowanej i § 7 w/w rozporządzenia w sprawie wykonywania uprawnień policjantów, określającego dane, które wpisuje do notatnika policjant. Należy także zagrozić złożeniem skargi na funkcjonariusza.

Każde niedopełnienie obowiązków lub naruszenie uprawnień przez funkcjonariuszy powinno skutkować skierowaniem przez Ciebie skargi na działanie policji, skierowanej do właściwego Komendanta Policji.

 

Zatrzymanie

Prawo zatrzymywania przysługuje nie tylko policji, ale także innym służbom, np. Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Straży Granicznej.

Przesłanki zatrzymania (art. 244 § 1 Kodeksu postępowania karnego):

 • uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa i obawa ukrycia się lub zatarcia śladów przestępstwa
 • brak możliwości ustalenia tożsamości osoby
 • istnienie wobec osoby przesłanki do przeprowadzenia przeciwko niej postępowania w trybie przyspieszonym (sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym, tj. głównie przestępstwa zagrożone niską karą, jeżeli sprawca został ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa).

Policjant (lub członek innej służby uprawnionej do zatrzymywania) również przy zatrzymaniu jest obowiązany m.in. podać swój stopień oraz imię i nazwisko w sposób umożliwiający zanotowanie tych danych oraz oznajmić zainteresowanemu, iż jest on zatrzymany (§ 2 ust. 1 i 2 w/w rozporządzenia w sprawie wykonywania uprawnień policjantów). Funkcjonariusz powinien również uprzedzić o obowiązku podporządkowania się wydawanym poleceniom oraz możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego w przypadku niepodporządkowania. 

Funkcjonariusz ma obowiązek poinformować zatrzymanego o przyczynach zatrzymania (w tym wskazać podstawę prawną zatrzymania, czyli art. 244 § 1 Kodeksu postępowania karnego) i przysługujących mu uprawnieniach, w tym do:

 • wniesienia w terminie 7 dni zażalenia na zatrzymanie do sądu właściwego ze względu na miejsce zatrzymania (w przypadku MN będzie to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, Wydział Karny)
 • wypowiedzenia się co do przyczyn zatrzymania
 • zawiadomienia o zatrzymaniu wskazanej osoby najbliższej oraz pracodawcy, uczelni, szkoły, itp.
 • skorzystania z pomocy adwokata, w tym do bezpośredniej z nim rozmowy
 • nawiązania kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, jeżeli zatrzymany jest cudzoziemcem.

Funkcjonariusz wysłuchuje zatrzymanego i sporządza protokół, którego kopię powinien za potwierdzeniem odbioru przekazać zatrzymanemu. Bezwzględnie nie należy przyznawać się do popełnienia jakiegokolwiek czynu, nawet w obliczu nalegań bądź gróźb ze strony funkcjonariuszy. Powtarzaj, że nic nie zrobiłeś, a zatrzymanie jest nielegalne. Żądaj przedstawienia na piśmie Twoich praw i obowiązków. Zachowaj kartkę z pouczeniem. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, zażądaj pomocy medycznej. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwość co do treści przedstawianych Ci do podpisu dokumentów, odmów ich podpisywania, podpisanie oznaczać będzie potwierdzenie wszystkiego, co znajduje się w dokumencie.

Uwaga: jeszcze przed przesłuchaniem należy domagać się kontaktu z adwokatem, powołując się na art. 245 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Każdy powinien mieć przy sobie zapisane imię i nazwisko oraz numer telefonu adwokata.  

Nie należy niczego podpisywać bez przestudiowania treści. Jeżeli coś się nie zgadza, należy uczynić stosowne zastrzeżenia w protokole. Pamiętaj, że każde wypowiedziane w trakcie zatrzymania lub podczas przesłuchania słowo może być użyte przeciwko Tobie.

W przypadku, gdy zatrzymanie było dokonane z naruszeniem w/w wymogów (tj. jest nielegalne), oczywiście bezzasadne lub nieprawidłowe, złóż zażalenie na zatrzymanie. Możesz także złożyć zażalenie wprost do protokołu przesłuchania. Protokół zatrzymania podpisz tylko w przypadku, gdy jesteś w 100 procentach pewien co podpisujesz i jeżeli przekazano Ci pisemnie informację o Twoich prawach i obowiązkach. 

Zażalenie wnosisz na nielegalność, bezzasadność lub nieprawidłowość zatrzymania. Nielegalność zachodzi wtedy, gdy nie było w ogóle podstaw do zatrzymania (patrz wyżej: przesłanki zatrzymania), jak i wtedy, gdy policja (lub inny organ) nie spełniła wymogów, o których mowa wyżej, np. nie pouczyła Cię o przysługujących prawach i obowiązkach lub gdy funkcjonariusz nie podał swoich danych, szczególnie wówczas, gdy tego żądałeś. Bezzasadność polega na tym, że nie było faktycznych podstaw do zatrzymania (brak rzeczywistego, obiektywnego podejrzenia popełnienia przestępstwa, brak celu w zatrzymaniu, np. wystarczające byłoby wylegitymowanie). Nieprawidłowość dotyczy sposobu działań funkcjonariuszy, np. naruszenie Twojej godności, użycie wobec Ciebie przemocy, agresji, bicie, wyzywanie, plucie, zablokowanie dostępu do pomocy medycznej, itp. W zażaleniu należy wskazać wszystkie zarzuty jakie mamy w stosunku do zatrzymania (w zakresie jego legalności, zasadności i prawidłowości)

Sąd powinien niezwłocznie rozpatrzyć zażalenie. Podstawą prawną wniesienia zażalenia jest art. 246 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Zażalenie można także złożyć bezpośrednio do protokołu przesłuchania.

Jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania zatrzymany nie zostanie przekazany do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, powinien zostać zwolniony na polecenie sądu lub prokuratora. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania (podstawa: art. 248 § 1 Kodeksu postępowania karnego oraz art. 41 Konstytucji RP).

Zatrzymanemu, którego zatrzymanie było niewątpliwie niesłuszne, przysługuje prawo do żądania stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia, gwarantowane przez Konstytucję RP oraz Europejską Kartę Praw Człowieka.

 

Tymczasowe aresztowanie

Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania (art. 258 § 1 Kodeksu postępowania karnego):

 • zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu
 • zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne
 • jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat.

Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli wystarczający jest inny środek zapobiegawczy. Należy odstąpić od jego stosowania również w przypadku, gdy:

 • spowodowałoby dla życia lub zdrowia podejrzanego poważne niebezpieczeństwo
 • pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla podejrzanego lub jego najbliższej rodziny.

Środka tego nie stosuje się również, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wobec podejrzanego/oskarżonego zostanie wymierzona kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania  lub łagodniejsza albo gdy tymczasowe aresztowanie przekroczy przewidywany wymiar kary bez zawieszenia (art. 259 Kodeksu postępowania karnego).

O tymczasowym aresztowaniu decyduje sąd, wydając postanowienie na wniosek prokuratora. Wniosek prokuratora o areszt musi poprzedzić przedstawienie zarzutów podejrzanemu. W posiedzeniu ma prawo i powinien uczestniczyć podejrzany, którego sąd przesłuchuje. W postępowaniu ma prawo uczestniczyć obrońca, jednakże jest on z urzędu informowany o terminie posiedzenia przez sąd, dlatego podejrzany powinien żądać jego obecności.

W praktyce bardzo rzadko się zdarza, aby sąd nie uwzględnił prokuratorskiego wniosku o zastosowanie aresztowania. Na postanowienie sądu rejonowego przysługuje zażalenie (w terminie 7 dni), które można skierować do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie o stosowaniu aresztu.

W miarę możliwości należy jak najszybciej skontaktować się z adwokatem, który może okazać się bardzo pomocny w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania, w szczególności podczas posiedzenia sądu rozpatrującego wniosek prokuratora oraz w przygotowaniu zażalenia na postanowienie o zatrzymaniu.

Co istotne, tymczasowe aresztowanie może być zastosowane na okres 3 miesięcy. Do jego przedłużenia niezbędny jest nowy wniosek prokuratora i postanowienie sądu, które również podlega zaskarżeniu.

Przykładowe wzory zażalenia na zatrzymanie i skargi na policjanta:

02
12/2014
Zmiana jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Kancelaria Prokurent była obecna na XI ŁUKOWSKIM FORUM GOSPODARCZYM DLA REGIONU, które zgromadziło przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych pod hasłem: „Zmiana jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”. Organizatorami XI Forum byli: Centrum Doradztwa Finansowego, Loża Siedlecka BCC, Starostwo Powiatowe w Łukowie, Urząd Miasta w Łukowie, Urząd Gminy Łuków oraz Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej.

Nasz partner, Piotr Włodawiec wygłosił prezentację pt. „Zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej warunkiem rozwoju firmy”. Przekazał słuchaczom praktyczne informacje na temat zarówno sukcesji po jednoosobowym przedsiębiorcy, jak wspólniku spółki handlowej. Przede wszystkim jednak wskazał istniejące możliwości zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej na bardziej efektywną i zabezpieczającą interesy wspólników. Przy te okazji nie pominął kwestii łączenia i podziału spółek. Prezentacja ubogaciła słuchaczy w cenne informacje zarówno prawnej, jak i praktycznej natury.

Zapraszamy do sięgnięcia po więcej informacji pdf.

24
10/2013
Zakres pomocy prawnej

Spory Sądowe: 

 • Możliwie szybkie i skuteczne rozwiązywanie sporów w ramach procesów sądowych
 • Reprezentacja we wszystkich instancjach sądów powszechnych i administracyjnych, oraz innymi organami takimi jak organy egzekucyjne i skarbowe
 • Prowadzenie spraw w ramach mediacji, negocjacji, polubownego rozwiązywania sporów
 • Pomoc na każdym etapie sporu, od przygotowania pism upominawczych, aż po egzekucję wyroków 

Prowadzenie spraw sądowych przede wszystkim w ramach:

 • Prawa cywilnego
 • Prawa karnego
 • Prawa gospodarczego
 • Prawa spółdzielczego i z zakresu nieruchomości
 • Prawa rolnego
 • Prawa ochrony środowiska
 • Prawa budowlanego
 • Praw autorskich i własności przemysłowej
 • A także wielu innych

 

Prawo Rolne:

Jedna z niewielu kancelarii w Warszawie poświęcająca się temu zagadnieniu
Doradztwo prawne z zakresu prawa rolnego z wyszczególnieniem typowych, nieraz skomplikowanych działań takich jak

 • Zawieranie umów kontraktacyjnych, umów z zakresu rynku paszowego, pomoc w relacjach Prawnych z hodowcami zwierząt
 • Reprezentacja na szczeblu administracyjnym, sądowym i sądowo administracyjnym, w tym w szczególności przed ARiMR, ANR, ARR
 • Interpretacja i wydawanie opinii dot. Prawa rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unijnego
 • Reprezentacja przed Inspekcją Weterynaryjną
 • Pomoc prawna w związku z nabywaniem, sprzedażą oraz przekształcaniem nieruchomości rolnych, a także z budową specyficznych inwestycji takich jak fermy trzody chlewnej
 • Wszelkie zagadnienia na tle branży rolno-spożywczej, audyt możliwości wprowadzenia na rynek produktów spożywczych
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa rolnego, przede wszystkim prawa paszowego, przez profesjonalistów

 

Prawo Ochrony Środowiska:

 • Pomoc w wydawaniu zaświadczeń i pozwoleń z zakresu prawa odpadowego
 • Doradztwo w zakresie prawa wodnego i odprowadzania ścieków
 • Wydawanie opinii z zakresu prawa ochrony przed hałasem i promieniowaniem
 • Ocena zgodności działań przedsiębiorstw z normami prawa ochrony środowiska
 • Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna za naruszenia norm prawa ochrony środowiska. Pomoc w określeniu zakresu odpowiedzialności. Reprezentacja przed wszystkimi organami administracyjnymi i sądowymi

 

Prawo Spółdzielcze i Nieruchomości:

Pomoc prawna zarówno wielkim podmiotom, deweloperom, jak i pojedynczym osobom fizycznym, rozwiązując spory na tle prawa spółdzielczego. 

 • Procesowe i nieprocesowe formy  rozwiązywania sporów
 • Pomoc w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości. Przygotowanie projektów umów, współpracujemy w tym względzie z notariuszami.
 • Doradztwo prawne dla cudzoziemców nabywających nieruchomości w kraju
 • Kontrola umów zawieranych z deweloperami, w tym przedwstępnych i rezerwacyjnych
 • Porady prawne w zakresie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i leasingu nieruchomości
 • Kancelaria gotowa jest do uczestnictwa oraz obsługi prawnej posiedzieć zarządu, rady nadzorczej i walnych zgromadzeń. W tym także przygotowanie projektów uchwał
 • Prowadzenie spraw na każdym szczeblu, w szczególności tych dot. Prawa do lokalu, wkładów budowlanych i przekształceń prawa odrębnej własności
 • Przygotowanie i prowadzenie nowych inwestycji prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe
 • Wszelkie sprawy dotyczące gruntów Warszawskich, zwłaszcza wynikające z Dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy  - tzw. "Dekretu Bieruta"

 

Prawo Handlowe i Gospodarcze:

Kancelaria prowadzi usługi prawno doradcze dla podmiotów krajowych i zagranicznych na każdym etapie funkcjonowania spółki, z wyszczególnieniem:

 • Pomoc w tworzeniu nowych spółek, przygotowanie oraz kontrola aktów założycielskich, statutów oraz pozostałych dokumentów spółek
 • Zagadnienia związane z emisją papierów wartościowych, zarówno pierwszych jak i kolejnych
 • Posiadamy duże doświadczenie w pracy z kadrą menadżerską, oraz wyższym szczeblem zarządzającym
 • Przygotowanie i przeprowadzanie przekształceń spółek
 • due dilligence na tle prawnym oraz pomoc w odnalezieniu specjalistów z zakresu prawa podatkowego
 • Likwidacja spółek, doradztwo zarządom spółek postawionych w stan likwidacji

 

Prawo cywilne:

Pomoc prawna z szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa pracy i prawa rodzinnego:

 • Pomoc w ściąganiu należności, w tym w postępowaniu egzekucyjnym, Kancelaria współpracuje z wieloma komornikami w całej Polsce
 • Zagadnienia dotyczące obrotem na rynku nieruchomości, przygotowywanie i kontrola umów, prowadzenie negocjacji
 • Przedstawicielstwo w zakresie spraw, dot. Prawa pracy. Rozwiązywanie sporów na tle pracodawca - pracownik. Sprawy odszkodowawcze wynikające z naruszeń prawa pracy.
 • Pomoc prawna w sprawach o zniesienie współwłasności
 • Udział w postępowaniu spadkowym
 • Pomoc w sprawach rozwodowych, o separację, a także o podział majątku

 

Prawo Karne:

Doradztwo prawne w zakresie prawa karnego, prawa karno-skarbowego i prawa o wykroczeniach, w szczególności:

 • występowanie w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
 • pomoc w sprawach wypadków komunikacyjnych
 • porady z zakresu prawa karnego
 • reprezentacja osób poszkodowanych w sprawach karnych i o wykroczenia

 

Windykacja należności:

Polubowna, sądowa i komornicza.

 • Polubowna - przygotowywanie i wysyłanie wezwań do zapłaty, pomoc w prowadzeniu negocjacji, przygotowanie umów dotyczących ugody, porady w zakresie ustalenia możliwości spłaty satysfakcjonującej obydwie strony
 • Sądowa - postępowanie prowadzone w trybie nakazowym, upominawczym + (EPU), postępowaniu zwykłym i karnym. W ramach działalności oferujemy: pozyskanie informacji o dłużniku z ogólnodostępnych rejestrów (np. KRS, CEDIG), sporządzenie pozwu i wszelkich innych pism procesowych, pełną reprezentację we wszystkich instancjach, uzyskanie wyroku/nakazu zapłaty, wystąpienie o nadanie klauzuli wykonalności, zabezpieczenie na majątku dłużnika
 • Komornicza - współpraca z komornikami w całej Polsce, reprezentacja klienta przed komornikami, trwająca przez cały czas kontrola przebiegu egzekucji, pomoc we wskazaniu źródeł majątku dłużnika z których ma być prowadzona egzekucja.

 

Prawo autorskie i  internetowe:

 • Kontrola materiałów pod kątem prawa autorskiego, zwłaszcza bezprawnego przywłaszczenia (plagiatów), oraz innych naruszeń
 • Ochrona prawna materiałów w zakresie prawa autorskiego, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu naruszeń
 • Reprezentacja i pomoc w negocjacji umów z organizacjami zbiorowego zarządzania
 • Ochrona prawna materiałów w zakresie prawa autorskiego, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu naruszeń
 • Pomoc w wdrażaniu nowych programów komputerowych i systemów informatycznych. Projektowanie regulaminów i zasad korzystania z materiałów teleinformatycznych
 • Doradztwo prawne z zakresu dozwolonego użytku osobistego. Określenie czy dane działanie przekracza dozwolony użytek osobisty.  
 • Pomoc prawna w zakresie domen internetowych, pomoc w rejestracji domeny jako zarejestrowanego znaku towarowego, ochrona prawna przed naruszeniami ze strony konkurencji

 

Prawa własności przemysłowej:

 • Pomoc prawna w rejestracji chronionych znaków towarowych. Współpraca z rzecznikami patentowymi reprezentującymi klienta przed urzędem patentowym.
 • Doradztwo w zakresie uzyskania ochrony na prawa własności przemysłowej, w tym z prawem pierwszeństwa.
 • Pomoc prawna dla klienta w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji. Przygotowanie wezwań do zaprzestania naruszeń.
 • Reprezentacja w sprawach odszkodowawczych z tytułu naruszeń prawa uczciwej konkurencji
 • Pomoc prawna w zakresie obrotu prawami własności przemysłowej

 

Prawo Budowlane:

 • Sporządzanie opinii w zakresie prawa budowlanego na każdym etapie inwestycji
 • Audyt prawny nieruchomości przed kupnem pod kątem inwestycji budowlanych
 • Poszukiwanie informacji o nieruchomościach we wszelkich ogólnie dostępnych bazach danych, takich jak księgi wieczyste, plany zagospodarowania przestrzennego czy ewidencja gruntów
 • Pomoc w wydzielaniu odrębnej własności lokalowej
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej w zakresie udzielania pozwoleń na budowę, nadzoru budowlanego itp.
 • Kontrola prawna trwających prac i inwestycji, organizacja placów budowy zgodnie z obowiązującymi normami
 • Współpraca przy zawiązywaniu nowych wspólnot mieszkaniowych. Przygotowywanie statutów, nawiązywania współpracy z administratorami
 • Pomoc w uzyskiwaniu odszkodowań z tytułu naruszeń prawa budowlanego

 

Szkolenia:

 • Przeprowadzanie szkoleń w ramach konkretnych dziedzin prawa
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Prowadzenie wykładów i konferencji dot. prawa
 • Teleinformatyczne prawo własności intelektualnej; prawo antymonopolowe i z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji; naruszenia z zakresu dóbr osobistych

 

Ponadto Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń tytułem ubezpieczenia, prawem prasowym, ochroną własności intelektualnej, szeroko pojętym Prawem Własności Przemysłowej - w tym znakami towarowymi i patentami. Ponadto Kancelaria prowadzi pomoc w zakresie prawa poligraficznego i prawa reklamowego.

01
12/2014
Ustawa o prawach konsumenta

We wrześniu 2014 r. w ramach Kancelarii Prokurent został przygotowany materiał informacyjny dotyczący uchwalonej dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta. Nowa ustawa uchyliła obowiązujące dotychczas w dziedzinie ochrony konsumentów akty prawne- ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Zmian nie uniknął też sam Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Nowa ustawa ma celu wdrożenie do polskiego sytemu prawnego dyrektywy o prawach konsumentów nr 2011/83/UE. Poza transpozycją przepisów unijnych ustawa o prawach konsumenta stanowi wyraz dążenia polskiego ustawodawcy do stworzenia spójnego i jednolitego sytemu ochrony praw kosumentów, co dotąd utrudniały regulacje pozakodeksowe, obniżające w praktyce jej poziom.

Zachącamy do zapoznania się z materiałem tutaj.

22
10/2013
Błąd 404

Podana strona nie istnieje.

Powrót do strony głównej

13
11/2014
Prawo spółek handlowych

W kwietniu i maju 2014 r. wspólnicy Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent wygłosili dla Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie cykl wykładów obejmujących zagadnienia prawa gospodarczego i handlowego. W prezentacji pt. „Prawo spółek handlowych”, radca prawny Piotr Włodawiec przybliżył słuchaczom tematykę tworzenia, organizacji i zasad funkcjonowania spółek przewidzianych w polskim Kodeksie Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. Kwestię odpowiedzialności członków organów spółki rozwinął natomiast adwokat Łukasz Moczydłowski w dwóch prezentacjach zatytułowanych: „Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki kapitałowej” oraz „Odpowiedzialność karna członków organów spółki kapitałowej”. Uczestnicy wykładu mieli okazję poznać różnice pomiędzy poszczególnymi spółkami oraz nauczyć się właściwie przypisywać odpowiedzialność ich organom. W sposób zwięzły i przystępny zaprezentowano im też podstawy konstrukcji zarówno odpowiedzialności cywilnej, jak i karnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią: „Prawo spółek handlowych” , „Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki kapitałowej”, „Odpowiedzialność karna członków organów spółki kapitałowej”.

22
10/2013
Services

areas of legal support

Representing clients in litigation

Our lawyers appear in proceedings on behalf of the client, based on a power of attorney.
In cases before courts and other institutions, clients may be represented by legal advisers or advocates. In the case of defence counsel in criminal cases and fiscal criminal cases, the defendant may be represented only by an advocate. In certain proceedings—particularly before the Supreme Court of Poland or the Supreme Administrative Court—the client must be represented by an advocate or legal adviser.

Criminal proceedings

Criminal cases involve a number of procedures, some before the court and some outside of court, aimed at determining the facts and reaching a decision in a case where a crime may have been committed.
Our lawyers represent crime victims, suspects and criminal defendants. Our goal when representing the injured party is to identify the perpetrator and see that he or she is duly punished and makes amends for the harm caused to the victim. When we represent a person suspected or accused of committing a crime, our role is to defend his or her rights throughout the process. The purpose of criminal defence is to obtain an acquittal if the accused is not guilty of the offence, or if he or she is found guilty, to assure that the punishment is not excessive in light of the harmfulness of the offence.

Fiscal criminal proceedings

Fiscal criminal proceedings involve serious or minor offences against the financial interests of the state. The proceedings are conducted by fiscal law enforcement authorities, primarily tax offices.
The multiplicity and ambiguity of tax regulations can give rise to various errors by taxpayers. The tax authorities may take advantage of this by pursuing criminal charges unwarranted by the degree of fault on the taxpayer’s part, or to set an example to deter others. This sometimes happens even though the Fiscal Penal Code provides that there is no offence if the harm to society from the act is negligible or the taxpayer did not act with criminal intent. In fiscal criminal cases, the task of the advocate is to verify whether the authorities have acted lawfully and that the taxpayer is not punished for actions taken in good faith and without culpability.

Division of assets

Assets may be divided in two ways: by agreement or by court order.
An agreement on division of assets may be made in any form, except that if real estate is involved the agreement must be in the form of notarial deed. A judicial division of assets may be made in a divorce decree or in a separate proceeding. The parties may divide all or part of their joint assets by agreement, but a judicial division must cover all of the assets. An application for division of assets bears a court fee of PLN 1,000, but if the parties present an agreed proposal the fee is reduced to PLN 300.

Dissolution of joint ownership

Any co-owner of property may seek to dissolve the joint ownership. This may be done by agreement or through a court order.
In a judicial proceeding, property may be divided in any of three ways: physical division of the property, awarding the entire property to one of the co-owners, or sale of the property. An application for dissolution of joint ownership bears a court fee of PLN 1,000, or PLN 300 if an agreed proposal is presented. There is no statute of limitations on claims for dissolution of joint ownership.

Polish and international commercial contracts

In our commercial contract services, we draft contracts securing the interests of the client and assuring compliance with applicable regulations.
We also review and comment on draft contracts presented by the client, identifying potential threats to the client’s interests and advising on the optimal contractual solutions and provisions. The firm also actively advises clients at the stage of contract performance, and assists clients in pursuing contractual claims.

Social insurance and employment law

Employment law includes the Labour Code and other statutes and executive regulations defining the rights and obligations of employers and employees, as well as matters governed by collective labour arrangements and workplace regulations.
Under Art. 67 of the Polish Constitution, a citizen has a right to social security if he or she is unable to work due to illness or disability or has reached retirement age. This right is realized through payment of social insurance benefits. The law firm’s practice in the area of employment and social insurance law covers both individual and collective employment law matters. Our lawyers advise clients in this area on an ongoing basis, representing clients in disputes with employees and labour authorities, and drafting employment-related internal regulations and legal documentation, including employment contracts.

Comprehensive legal analysis

Comprehensive legal analyses are conducted for the purpose of carrying out ventures, projects, or development of enterprises.
Legal issues, rules, regulations and case law are analyzed with particular attention to the purpose for which the analysis is prepared. Legal issues and their direct impact on the venture in question are both analyzed. Processes and undertakings can then be adapted to comply with the applicable law. Potential threats or restrictions on the project can also be identified.

Advice on commercialization and privatization

In Poland, commercialization is a process in which a state enterprise is converted into a commercial company, as a prelude to privatization.
Privatization is a process in which the Polish State Treasury disposes of assets it holds, for example by selling shares it holds in commercialized companies, by selling all of the tangible and intangible assets of an enterprise to a company, or by leasing the enterprise to private users for a fee.

Listing companies on the capital market

Joint-stock companies obtain access to the capital market by issuing and listing debt and equity securities.
This typically involves preparation of a prospectus and dematerialization of the company’s financial instruments. The basic function of the capital market is to enable companies to obtain financing to develop their business. In Poland, based on the legal and formal organization of the market, the capital market may be divided into the public market and the non-public market. On the public market, there are currently two companies operating organized trading in securities: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (the Warsaw Stock Exchange) and BondSpot S.A. (alternative market).

Corporate reorganizations

Corporate forms may undergo reorganization when a limited-liability company (sp. z o.o.) is converted into a joint-stock company (S.A.), or vice versa, when a new company is spun off from one or more existing companies, or when two or more companies are joined to form one company.
These issues are governed by the Commercial Companies Code. Reorganization of corporate forms entails a number of actions, such as drafting of the new corporate charter and valuation of the assets involved. Under Polish law, such reorganizations may be divided into several types: conversion, merger and division, which are applicable to capital companies. Polish law also provides for the possibility of cross-border merger of companies, in which a foreign company merges with a Polish company.

Regulation of the legal status of real estate

Proceedings to regulate the legal status of real estate most often are aimed at establishing a land and mortgage register for the property at the district court.
Such proceedings may also involve amending the land and mortgage register to reflect legal events affecting the property (such as sale, partition or inheritance). It may also be necessary to reform the register to reflect the actual legal status of the property when the information in the register is inaccurate.

Concession and permit proceedings

In Poland, before performing certain types of business it may be necessary for the entity to obtain a concession or permit, issued by the competent state authorities.
The types of operations requiring a concession or permit, who is eligible to apply for one, and the procedure for issuance, amendment or loss of a concession or permit are set forth in the Business Freedom Act.

Public procurement proceedings

One of the law firm’s areas of specialization is public tenders under mandatory or optional procedures.
We assist our clients in tenders covered by the Public Procurement Law as well as well as public contracts not subject to the procurement regime. We advise contractors on interpretation of contract notices and terms of reference and on the legal recourse available to them. We also advise contracting authorities on preparation of the tender documentation. We offer legal assistance covering not only the entire period of the procurement procedure, but also in any related litigation. We provide opinions on the compliance of tenders with the legal requirements, and if irregularities are found we advise on the available legal measures.

Prospectuses (legal audit)

Continuing the firm’s long practice in this area, we prepare legal audits for clients in such industries as energy, construction and agro-food, including the legal sections of prospectuses.
We provide legal support for listing of securities on the regulated market and the alternative market. We advise at the stage of listing the company on the stock exchange and at the stage of establishing and reorganizing corporate entities. We have experience in providing legal support on the capital market to both public and private clients. We also prepare due diligence reports in order to evaluate the legal condition of companies, projects and assets, including real estate.

Mergers and acquisitions

Under the Commercial Companies Code , companies may undergo numerous procedures such as conversion, division and merger.
Mergers and acquisitions are designed to adapt corporate structures to the existing market realities. Mergers are a tool for significantly strengthening the market position of companies, stabilizing their financial condition and enabling them to access new customers and new markets. The law firm provides full legal support for these procedures, drafting the transaction documentation, representing the client before the competent authorities, and providing ongoing advice during the process.

Legal audit for privatization

Privatization is a process in which assets held by the State Treasury are turned over to private hands.
Following the transformation to a free-market economy in Poland, there are still many state-controlled companies undergoing privatization. In order to meet the needs of the privatization process, the law firm conducts legal audits and prepares a complete legal report on the enterprise. The report from the legal audit provides detailed information about the legal status of the company and enables privatization to be conducted smoothly and securely.

Real estate transactions and development

The law firm advises clients on the full range of matters related to real estate.
We evaluate the legal status of real estate, and draft and advise on agreements for sale, lease, tenancy and construction. We assist in obtaining permits required for development of real estate. We conduct judicial and administrative proceedings related to real estate and advise on establishment of encumbrances on real estate.

Incorporation of individual businesses

When an individual operating a sole proprietorship decides to incorporate the business, there is a choice between forming a single-shareholder limited-liability company (sp. z o.o.) or a single-shareholder joint-stock company (S.A.)
The incorporation procedure involves transfer of the existing enterprise operated by the individual to a newly created or existing company as an in-kind contribution, or sale of the enterprise to an existing company. The latter procedure is combined with liquidation of the sole proprietorship.

Negotiations

The purpose of negotiations is to reach agreement in situations where there are conflicting interests or a difference of opinion.
From a legal point of view, when conducting negotiations we seek to obtain the most favourable possible outcome for the client under the given factual and legal circumstances. Based on the work of the Harvard Negotiation Project, three different paradigms for negotiations have been identified: “hard,” “soft” and “mixed” (hard on the issue but easy on the people). In the law, there is growing support for alternative dispute resolution within the institutional context of judicial proceedings, in the form of mediation or conciliation—processes designed to help the parties reach a mutually satisfactory agreement.
01
10/2014
Kancelaria Prokurent rozwija współpracę z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie

Miło nam poinformować, że Kancelaria Prokurent rozwija współpracę z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie, Instytutem Skutecznego Przywództwa. Owocem współpracy jest dołączenie do kadry dydaktycznej, prowadzącej zajęcia w ramach programu MBA Energetyka przez Mec. Łukasza Moczydłowskiego i Mec. Piotra Włodawca, partnerów Naszej Kancelarii. W związku z popularnością, którą cieszy się program, Uczelnia Łazarskiego prowadzi nabór na II edycję MBA Energetyka. 

Read more...

17
10/2013
Our clients

and selected references

SAS Scandinavian Airlines is the flag carrier of Denmark, Norway and Sweden, and the largest airline in Scandinavia. It is based in Stockholm. The airline operates a fleet of about 180 aircraft and serves connections to over 90 cities worldwide. In 2012 SAS carried nearly 26 million passengers. SAS has been in operation since 1946 and is a member of Star Alliance.

Macrologic S.A. is a supplier of IT solutions to businesses helping them achieve their business goals and streamline their information exchange mechanisms. Macrologic is listed on the Warsaw Stock Exchange and is a member of numerous industry organizations and associations. Operating throughout Poland through 14 regional units, one subsidiary and one affiliate, Macrologic:

 • Assures every customer uniformly high-quality service, in whatever region of Poland the customer operates
 • Applies consistent methods for conducting IT projects and implementing proven organizational solutions
 • Maintains direct contact with the users of its programming, enabling the delivery of effective servicing
 • Offers a decentralized customer service system and highly flexible cooperation with its customers.

The company’s main product is a package of solutions from the Xpertis family supporting the business functions of enterprise resourcing planning, knowledge management, customer relationship management, and business intelligence. The software and ongoing advice from consultants make up one consistent whole: Xpertis Enterprise Management.

 

Control Food sp. z o.o. is an independent accredited unit specializing in chemical and microbiological inspection of food products. The company’s research division is a laboratory tasked with accurate, professional analysis of foods using proven methods agreed with the client to meet the client’s requirements. The company achieves its quality aims through

 • The quality management system in place at the company compliant with PN-EN ISO/IEC 17025:2005 standards
 • Qualified staff
 • Top-quality measuring and examination equipment
 • Participation in inter-laboratory comparative studies in Poland and abroad.

Cukiernia Żaczek is a growing company in the bakery and confectionery business. It operates from numerous locations both within Warsaw (including Plac Bankowy) and outside the city. It also supplies its products to dozens of stores. The quality of its sweets wins high ratings among consumers.

Agro-Sokołów sp. z o.o. and Agro-Sokołów F 1 sp. z o.o., based in Piecki, are subsidiaries of Grupa Sokołów S.A., a leader in the meat industry in Poland. They are agricultural companies involved in plant farming and raising livestock. They specialize in production of top-quality young pigs (gilts and hogs) using the DanAvl breeding system developed in Denmark. The companies operate two farms, in Piecki and Jagodne Małe.

Wipasz S.A. is Poland’s largest manufacturer of feed and feed mixtures, both full-portion and supplementary feed and feed mixtures for poultry, cattle and pigs, and also produces fresh poultry meat. The company sells to customers in Poland and abroad, and employs over 900 people. Feed is manufactured at five plants, in Wadąg near Olsztyn, Morąg, Krosno near Pasłęk, Międzyrzec Podlaski, and Koło. Wipasz operates state-of-the-art production lines, its own laboratory for analysis of raw materials and products, and its own delivery fleet.

Polsus—the Polish Pig Breeders and Producers Association—is a self-governing trade organization founded in 1958. It now operates through 19 regional organizations throughout the country. Its activities include:

 • Establishing producer groups with contractual ties to slaughterhouses, feed plants and distributors
 • Improving breeding stock by using proper methods of animal selection, mating and crossbreeding, and by creating breeding programs
 • Raising the awareness among pig producers of rational breeding methods and improving the profitability of pig farms
 • Classification and valuation of livestock and carcasses.

Sokołów S.A. is a company based in the town of Sokołów Podlaski. It currently has seven production plants, situated in Sokołów Podlaski, Koło, Robakowo, Dębica, Czyżew, Jarosław and Tarnów. Three of the branches (in Sokołów Podlaski, Robakowo and Jarosław) are engaged in pig slaughtering and processing. The Koło and Tarnów branches carry out cattle slaughtering, while those in Czyżew and Dębica are engaged exclusively in processing.

Sokołów S.A. is a multi-site company with a full production profile, and is the most recognizable brand in the Polish market. The company’s branches are licensed to export to the United States, the European Union, Korea, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Japan, the United Arab Emirates and other countries. The company operates in the most modern facilities in Poland. Its production lines make it possible to produce a wide range of products, aimed at different categories of customers, both domestic and foreign. Sokołów S.A. produces around 22,000 tonnes of meat and meat products every month. It offers customers products of all types, all of the highest quality, including fresh pork and beef (boneless and on-the-bone), pig half-carcasses, cattle quarter-carcasses, culinary meat, meat for roasting, ham, salami, cooked and smoked meats, thin sausages, dry cured meats, barbecue meats, ready meals and tinned meat.

With its export licences, Sokołów S.A. exports to a large number of markets, offering a very wide range of products. Export sales account for around one-third of its revenue. The main market is the European Union. The company also exports its products to such countries as Japan, Russia, South Korea and the United States.

Sokołów S.A. offers safe and healthy food, as confirmed by internationally recognized certificates. Production is carried out in accordance with the HACCP, ISO 9001, IFS and BRC systems. 

The Zakrzewski Brothers Meat Plant (Zakłady Mięsne Zakrzewscy Dariusz Zakrzewski, Janusz Zakrzewski sp. j.), based in Kosów Lacki, is a family firm with many years of tradition. The operations include purchasing of livestock, slaughtering and sale of beef and pork throughout Poland and on foreign markets in Europe and Asia. At its modern facility in Kosów Lacki, the enterprise enforces the principles of Good Manufacturing Practice and has installed a Hazard Analysis and Critical Control Points system at the plant.

Pointe Scientific has been delivering easy-to-use, top-quality scientific apparatus and testing equipment since 1981. The company has operated on the Polish market since 1993.

Brand New Heaven sp. z o.o., based in Warsaw, was founded in 2011 as an initiative by people who had built their competencies on more than a decade of experience in advertising, working in corporations and renowned advertising agencies and in developing their own previous business ventures.

The company is a full-service advertising agency conducting ATL and BTL campaigns and consumer promotions. The company operates loyalty programs, organizes public events and company events, and manages the online presence of brands. The company recommends and plans media buying. It also uses public relations and social media to identify strategic solutions tailored to specific products and target groups.

 

The company won an award for the “Teraz Pstrąg” (“Time for Trout”) campaign in 2013, which it co-authored, in the category of “best non-brand campaign,” according to the Association for Development of the Fish Market in Gdynia.

The Warsaw Food Crafts Guild is an organization of food craftsmen operating in Warsaw—mainly confectioners and bakers. The guild strives to maintain the highest quality of the foods produced by its members. Commercially, it offers a wide range of raw materials, equipment and decorative elements for food production. 

M Concept sp. z o.o. is an innovative and rapidly growing company in the public relations and advertising industry. Among its activities, it handles image creation for individuals and firms as well as development of short-term and long-term advertising strategies. 

 

Peklimar sp. z o.o., based in Umienino-Łubki, was founded in 1990 as a small family butcher’s establishment. It has since grown into an enterprise employing over 350 workers. Peklimar is a strong company producing cold cuts for markets all over Poland. Peklimar specializes in producing high-quality smoked meats, sausages, hotdogs, offal and culinary meats. Its advanced facilities have a production capacity of 850 tonnes per month. The quality of Peklimar products has been proven through numerous awards and distinctions, including the “Q” Quality Mark.

 
 

Aereco is present in most of the countries of Europe and in China, Japan, the United States, and Russia. The group, whose headquarters and factory are located at Marne-la-Vallée, France, includes Aereco Wentylacja sp. z o.o., based in Warsaw. The company serves customers through eight regional offices, in Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Poznań, Warsaw and Wrocław. The company offers equipment and systems meeting the needs for effective and energy-efficient ventilation in both new and renovated buildings. Since 2012 the company has also offered passive fire-protection and smoke-prevention systems. Aereco offers various ventilation elements for use in simple and complex systems, including natural, mechanical and hybrid ventilation.

In introducing energy-saving solutions for buildings, the company contributes to respect for the environment and reduction of greenhouse gas emissions by reductions in energy consumption due to optimization of ventilation systems.

Aereco ventilation systems automatically provide air in the quantities needed in specific areas, removing impurities where they are created, and thus optimizing air quality in the home.

In accordance with applicable regulations, Aereco assures that all components used in its products are compliant with the EU’s RoHS Directive. Also in compliance with the REACH Directive, the company certifies that it does not use prohibited chemical substances in its products. Recycling of products is an area of special concern in the selection of plastics and the number of parts used to manufacture ventilation elements.

In its operations, Aereco Wentylacja sp. z o.o. promotes the ideal of sustainable development, with respect for nature. The company has entered into appropriate contracts with recycling organizations and holds relevant certificates and licences, including for use of the Green Dot mark in Poland and for use of the “Nature-Friendly Company” mark. 

Aereco also holds numerous certificates and approvals issued for its products.

 

Other clients of the law firm:

Aereco Wentylacja sp. z o.o., A.G. Korc sp.j., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Budimex-Dromex S.A., Honda Poland sp. z o.o., Kamil sp. z o.o., Kiljańczyk sp. z o.o., Koleje Mazowieckie sp. z o.o., La Rive S.A., Natpoll sp. z o.o., Pani Teresa Medica S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Treasury Printing Division, Quality Consulting Fryderyk Zalewski, Radio Dla Ciebie S.A., Renault Retail sp. z o.o., Schering Polska sp. z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno, Wiatraczna sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej Pamar sp. z o.o., ZREW S.A., and residential cooperatives.

The law firm has cooperated with representative offices of airlines in Poland: Alitalia, ČSA Czech Airlines, Finnair, KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Sabena, SAS, Swissair and Tunis Air.

References

03
09/2014
Używanie pochodni przez uczestników zgromadzenia publicznego jest legalne.

Klient naszej Kancelarii został obwiniony o to, że przewodnicząc zgromadzeniu, umyślnie nie zażądał opuszczenia tego zgromadzenia przez osoby niosące zapalone pochodnie, tj. o czyn z art. 13a w związku z art. 10 ust. 4 Prawa o zgromadzeniach. Dnia 22 kwietnia 2014 roku został wydany w tej sprawie wyrok skazujący go na grzywnę, jednak Obwiniony wniósł od niego sprzeciw i sprawa została skierowana do rozpoznania na zasadach ogólnych. W dniu 8 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia uniewinnił naszego Klienta. W ustnym uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że pochodnia nie jest przedmiotem niebezpiecznym, materiałem wybuchowym ani wyrobem pirotechnicznym. Samo niesienie pochodni na zgromadzeniu publicznym nie stwarza bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia czy mienia, jeżeli są one odpowiednio zabezpieczone przed spowodowaniem pożaru czy oparzeń u osób znajdujących się w pobliżu. Oznacza to, że niesienie zapalonych pochodni na zgromadzeniach publicznych jest legalne. Policja nie wniosła apelacji od tego wyroku, obecnie jest on już prawomocny. Z upoważnienia adwokata Łukasza Moczydłowskiego obronę w tej sprawie poprowadził aplikant adwokacki Mateusz Korteweg.

Read more...

09
10/2013
Team

The team at the firm is made up of lawyers who thanks to their extensive knowledge and many years of experience can provide comprehensive legal advice for Polish and foreign clients connected with their business, reflecting their market situation and the rapidly changing business environment.

To best meet our clients’ expectations, we cooperate with trusted advisers from outside the firm’s own team: advocates, legal advisers, notaries, patent attorneys and tax advisers. In matters extending beyond legal and commercial issues, we draw on the assistance of accounting experts, auditors, economists and scholars.

Andrzej Makuliński
Legal adviser /
Managing partner
Łukasz Moczydłowski
Advocate /
Partner
Jan Rostafiński
Advocate / Legal adviser
Partner
Piotr Włodawiec
Legal adviser /
Partner
Sławomir Kujawa
Legal adviser
Marcin Skonieczny
Legal adviser
Artur Okoń
Legal adviser
Jordan Sikorski
Legal adviser trainee
Łukasz Gurda
Legal adviser
Sebastian Dąbrowski
Legal adviser trainee
Marcin Iwanowski
Advocate
Marta Kiluk
Office manager
Ewelina Łęczycka
Advocate trainee
Marcin Winter
Marcin Winter
Intern / Student
Ewelina Komarowska
Ewelina Komarowska
Intern / Student
Edyta Wereszczyńska
Tax adviser
Andrzej Rajchel
Legal Adviser Trainee
07
08/2014
Uchylenie decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie rozwiązania Marszu Niepodległości.

Wyrokiem z dnia 21 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę wniesioną w imieniu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i uchylił decyzję Wojewody Mazowieckiego utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dotyczącą rozwiązania zgromadzenia publicznego - Marsz Niepodległości w dniu 11 listopada 2013 r. Jak wskazał w swoim uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewoda Mazowiecki rozpoznając odwołanie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości dopuścił się szeregu naruszeń procedury administracyjnej, co skutkowało uchyleniem jego decyzji.

Read more...

09
10/2013
Litigation

Our lawyers are currently representing clients in hundreds of different proceedings before the common courts, arbitration courts, enforcement courts and administrative courts. The majority of our cases are civil cases, including proceedings before commercial courts. Our practice also involves numerous labour law and criminal law cases.

A substantial part of our firm's casework include actions for recovery of debts (recovery proceedings), actions for damages for non-performance or inadequate performance of the contract, and also proceedings for establishing the existence or non-existence of legal relationships. In our firm's practice, a significant amount of trials concern representation of housing cooperatives in disputes with their members. Or firm also specializes in proceedings concerning competition law and copyright law. Moreover, we represent our clients in many labour/employment and criminal law cases.

19
05/2014
Ćwierć wieku doświadczeń - jubileusz kancelarii prawniczej Prokurent

 

14 maja 2014 roku, w Pałacu Prymasowskim odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji dwudziestopięciolecia działalności warszawskiej kancelarii prawniczej Prokurent. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Paweł Rybiński – dziekan warszawskiej izby adwokackiej, Włodzimierz Chrościk – dziekan warszawskiej  izby radców prawnych  oraz znany dziennikarz i autor tekstów piosenek wykonywanych przez najlepszych polskich artystów, Marek Gaszyński. Niemal sto osób zgromadzonych na jubileuszowej gali miało okazję wysłuchać recitalu Wawrzyńca Praska – „Chopin na jazzowo”.

Read more...

09
10/2013
Privatization negotiations

Our law firm has represented the Polish State Treasury in negotiation of privatization agreements with strategic investors selected in public invitations to negotiate in the following capital projects for privatization of companies which had been wholly owned by the State Treasury:

 • Fabryka Kosmetyków Pollena-Uroda S.A. – privatization, including sale of a majority stake to the British pharmaceutical group Cussons
 • Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych Winiary S.A. – privatization, including sale of a majority stake to the multinational food group Nestlé and Bank Handlowy S.A.
 • Polam-Mysłakowice sp. z o.o. – privatization, including sale of a majority stake to Elektrim S.A.
 • Polam-Szczecinek S.A. – privatization, including sale of a majority stake to the Swedish electrical installation group Ahlstrom
 • Raciborska Fabryka Kotłów Rafako S.A. – privatization and participation in negotiations concluding in the State Treasury’s sale of a majority stake in the privatized company to the employee-owned company Rafako sp. z o.o. and a group of managers
 • Sędziszowska Fabryka Kotłów Sefako S.A. – privatization and participation in negotiations concluding in the State Treasury’s sale of a majority stake in the privatized company to companies acting jointly: Rafako S.A., Polimex-Cekop sp. z o.o. and Aspra-Sefako S.A.
 • Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar sp. z o.o. – participation in negotiations concluding in the State Treasury’s sale of a majority stake in the privatized company to a group of investors from the power industry: power plants Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Kozienice, Elektrownia Turów, Elektrownia Rybnik, Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Łaziska, ZE PAK, Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki in Połaniec, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Siersza, ZE Ostrołęka, Elektrownia Blachownia and Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., and Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 • ZREW S.A. – privatization and participation in negotiations concluding in the State Treasury’s sale of a majority stake in the privatized company to companies acting jointly: Rafako S.A., Polimex-Cekop sp. z o.o., Rafako sp. z o.o., Tabex S.A. and ZREW-Service sp. z o.o.

 

31
01/2012
Amendment to partnership agreement and new official name for the law firm

On 25 January 2012 the partners at the law firm amended the partnership agreement. As a result, the official name of the law firm has been changed to Choina Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p. We will continue to operate under the shorter name Prokurent. The change in the partnership agreement was connected with a change in the members of the partnership.

09
10/2013
Corporate reorganizations

Our law firm has conducted numerous reorganizations of the legal form of enterprises. Major projects we have carried out in this area, under the Commercial Companies Code or the former Commercial Code, include conversions of:

 • Bakoma sp. z o.o. into Bakoma S.A.
 • Biuro Usług Komputerowych MacroSoft sp. z o.o. into MacroSoft S.A.
 • Budimex Engineering & Construction sp. z o.o. into Budimex S.A.
 • Budimex Trading sp. z o.o. into Budimex Trading S.A.
 • Gaspol sp. z o.o. into Gaspol S.A.
 • Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk-Pak sp. z o.o. into Kujawskie Zakłady Poligraficzne S.A.
 • Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie Indykpol sp. z o.o. into Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie Indykpol S.A.
 • Pani Teresa Medica sp. z o.o. into Pani Teresa Medica S.A.
 • PL–A.P.S. sp. z o.o. into TU Mobile S.A.
 • Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Unimil sp. z o.o. into Unimil S.A.
 • Przedsiębiorstwo Przewozów Międzynarodowych Trans Universal Poland sp. z o.o. into Trans Universal Poland S.A.
 • Rafako sp. z o.o. into Energo Investment S.A.
 • the Warsaw branch of Schering A.G. into Schering  Polska sp. z o.o.
 • Warszawski Dom Handlowy sp. z o.o. into Warszawski Dom Handlowy S.A.

 

10
11/2011
11th Łuków Regional Economic Forum

On 18 November 2011,Piotr Włodawiec, a partner at our law firm, will deliver a presentation at the 11th Łuków Regional Economic Forum entitled “Change of the Organizational Form of the Business as a Condition for Growth.”

21 November 2011 Report from the event

09
10/2013
Real estate transactions and development

As part of our services connected with both reorganization of commercial entities and real estate law, we have worked on the following projects:

 • Legal audits and analyses conducted for companies undergoing privatization, including determination of the legal status of real property controlled by the companies
 • Establishing the legal status of real estate, including clearing title to commercial property used by the following companies: Cefarm, PHU Wola, Pollena-Uroda S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Ruch S.A., Telewizja Polska S.A., ZREW S.A.

 

01
09/2011
New client: KSB Grupa sp. z o.o.

From 1 September 2011, a new client of ours is KSB Grupa sp. z o.o. Based in Bielsk Podlaski, the company operates in the construction industry in Podlasie province. We will advise the company primarily on construction law and environmental law.

09
10/2013
Legal audit in privatization projects

Our law firm has conducted a number of due diligence projects for the purpose of drafting legal reports as part of the privatization process, including for joint-stock companies wholly owned by the Polish State Treasury and undergoing privatization by the State Treasury as represented by the Minister of Treasury (formerly the Minister of Privatization):

A significant portion of our clients for whom we have conducted due diligence in connection with privatization are enterprises from the power industry, such as:

 • Energopomiar sp. z o.o. (wholly owned by the State Treasury)
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud, Lublin
 • Raciborska Fabryka Kotłów Rafako S.A.
 • Sędziszowska Fabryka Kotłów Sefako S.A.
 • Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A.
 • ZREW S.A.

Other enterprises we have supported in this respect include:

 • Fabryka Kosmetyków Pollena-Uroda S.A. (wholly owned by the State Treasury)
 • Kaliskie Zakłady Koncentratów Spożywczych Winiary S.A.
 • Kujawskie Zakłady Poligraficzne Druk Pak sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego, Konin
 • Ruch S.A.
 • Warszawskie Zakłady Zielarskie Herbapol
 • Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO, Łódź
 • Zakłady Przemysłu Bawełnianego, Łomża

 

01
07/2011
New client: Brand New Heaven sp. z o.o.

From 1 July 2011, we will be advising new client Brand New Heaven sp. z o.o. Based in Warsaw, the company is involved in advertising and interactive marketing. We will assist the client on issues of advertising law, copyright law and unfair competition.

04
10/2013
Prokurent law firm

on the market since 1989

The Prokurent law firm was founded in 1989 in Warsaw. From the beginning we have provided professional legal assistance mainly to businesses, but also to individuals and NGOs.

The team at the firm is made up of lawyers who thanks to their extensive knowledge and many years of experience can provide comprehensive legal advice for Polish and foreign clients connected with their business, reflecting their market situation and the rapidly changing business environment.

Our hallmark is our individual approach to clients and the matters they have entrusted to us. We are not only lawyers, but also professional advisers who understand the client’s business.

We build long-term relationships based on experience, respect and transparency. Thanks to this approach, today—after 25 years in operation—we can be proud of the trust our clients have placed in us.

03
02/2011
New client: MS-Soft sp. z o.o.

We are pleased to announce that we have signed an agreement to provide ongoing legal services to Biuro Usługowo-Handlowe MS-Soft sp. z o.o. from Warsaw, which specializes in supply and implementation of IT systems for ERP, CRM and BI. The company has been present on the Polish IT market for over 20 years. We will handle projects for the clients in the area of corporate law and employment law.

04
10/2013
Prywatność

W wypadku pozyskiwania i przechowywania przez niniejszą stronę jakichkolwiek danych lub informacji dotyczących podmiotów trzecich, dane te i informacje będą wykorzystywane przez Kancelarię wyłącznie w celach technicznych i statystycznych związanych z prowadzeniem i organizacją strony. Informacje oraz dane nie będą w jakikolwiek sposób przekazywane przez Kancelarię lub w inny sposób udostępniane. Jeżeli w ramach niniejszej strony będzie dochodzić do zbierania danych osobowych, to wówczas Kancelaria będzie zbierać takie dane i chronić je zgodnie z obowiązująca Ustawą o ochronie danych osobowych, zachowując wszelkie wymogi i procedury konieczne dla zabezpieczenia klientów Kancelarii i podmiotów z nią współpracujących.

03
01/2011
Pro bono activity

Our law firm has entered into cooperation with the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers and the City of Warsaw under which partners at the firm will provide free legal advice on the first and last Tuesday of every month to underprivileged residents of the Mokotów district who cannot afford to pay for professional legal services.

04
10/2013
DISCLAIMERS
General disclaimer

The data and materials contained in the website (the “Website”) of the law firm Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.  (the “Law Firm”) are made available and published for informational purposes only. The Law Firm endeavours to keep such data and materials accurate and up to date. Nevertheless, any errors or inaccuracies in the Website shall not give rise to any liability of the Law Firm to third parties.

The data and information contained in the Website do not constitute legal advice or any other form of providing legal services or an offer within the meaning of Art. 66 of the Polish Civil Code. Persons interested in obtaining legal assistance from the Law Firm are requested to contact the Law Firm by telephone or e-mail.

The use of the Website is free of charge.

The Law Firm accepts no liability for the content of third-party websites accessible via links contained in the Website.

Copyright

The rights to any data, materials, contents, concepts, designs and graphic solutions contained in the Website are held by the Law Firm and are protected under the Act on Copyright and Neighbouring Rights and other laws protecting intellectual property, unless stated in the Website that such rights are held by third parties.

Using any part of the data or materials contained in the Website or using the entire Website for purposes other than personal use without the written consent of the Law Firm shall be deemed unlawful and may give rise to legal liability. It is also forbidden to include links to the Law Firm’s Website on third-party websites without the written consent of the Law Firm.

Any tampering with the content or form of the Website is unlawful.

Protection of privacy

If any data or information on third parties is obtained or stored through the Website, such data and information will be used by the Law Firm solely for technical and statistical reasons related to the functioning and organization of the Website. Such data and information will not be forwarded or made available by the Law Firm in any way.

If any personal data are collected through the Website, the Law Firm will collect and protect such data in accordance with the Personal Data Protection Act in force, complying with all requirements and procedures necessary to protect the clients of the Law Firm and entities cooperating with the Law Firm.

Cookies

The Law Firm uses cookies to improve the functioning of the Website. Learn more

 

27
12/2010
New client: Konstabet

From the beginning of 2011, Firma Budowlano-Instalacyjna Konstabet will be a client of our law firm. Konstabet, based in Konstancin-Jeziorna, is a member of the construction industry and a prominent general contractor and subcontractor for development projects in the province of Mazovia.

04
10/2013
Mergers and acquisitions

From the beginning of the law firm’s existence, as economic opportunities arose in Poland as a result of the transformation from communism to a free-market democracy, our law firm has actively participated in numerous procedures connected with privatization, reorganization and merger of enterprises, and has also acted as legal advisers in the public offering of shares and bonds.

The lawyers from our firm have provided legal support for merger procedures, including the following services for all the merging companies:

 • Preparing merger schedules, general meeting agendas, merger resolution drafts, and announcements in the official journal
 • Legal support for all general meetings
 • Work on implementation of decisions by the President of the Office of Competition and Consumer Protection and registration of the merger. 

In the case of mergers of public companies, due to the nature of the merging companies, the work has also required:

 • Drafting detailed schedules of all merger steps
 • Drafting agreements of all the companies’ management boards on the intention to merge
 • Conducting the necessary consultations with offices and institutions of the public securities market, such as the Polish Financial Supervision Authority, the National Depository for Securities, and the Legal Department of the Warsaw Stock Exchange
 • Preparing information packages for all companies containing the basic information on the merger, recommendations for shareholders and the expected consequences of the merger
 • Obtaining approval from the Financial Supervision Authority as required by securities laws.

Our law firm has carried out a number of merger projects, mainly of public companies, such as:

 • Budimex S.A. group – acquisition of Budimex Poznań S.A., Unibud S.A. and Budimex Warszawa S.A. – merger issue of series G, H and I shares
 • Merger of Budimex S.A. with Mostostal Kraków S.A. – merger issue of series K shares
 • Budimex S.A. – acquisition of the assets of Budimex Trading S.A. – issue of series E shares
 • Macrologic S.A. – acquisition of eight subsidiaries of the Macrologic S.A. capital group
 • MacroSoft S.A. – acquisition of the assets of Biuro Handlowe MacroSoft S.A. without the issue of shares (pursuant to Art. 646(3) of the former Commercial Code)
 • Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego PZZ S.A. – acquisition of Zakłady Przetwórstwa Zbożowego Szymanów sp. z o.o. and Polskie Zakłady Zbożowe Brzeg S.A. – merger executed as part of the project to consolidate the Polskie Młyny cereals group
 • Sokołów S.A. and Farm Food S.A. group – acquisition by Sokołów S.A. of assets of Farm Food S.A., Zakłady Mięsne Jarosław S.A. and Mięstar S.A. – merger issue of series C, D, E shares
 • ZREW S.A. – acquisition of the entire assets of ZREW-Service S.A. – issue of series B and C shares

 

12
11/2010
Success in litigation against Geberit sp. z o.o.

We are pleased to announce the successful completion of litigation brought by our client Cezary Szafarz against Geberit sp. z o.o. seeking damages for unlawful termination of his employment, overtime pay and annual bonus.

Our client was represented in the case by Piotr Włodawiec, a partner at the law firm. As a result of his efforts, a settlement favourable to our client was reached before the court.

 

04
10/2013
Prospectuses (legal audits)

Our experience includes numerous due diligence projects in order to prepare businesses for sale or listing on the stock exchange.
Our law firm has drafted dozens of prospectuses, making the firm one of the recognized leaders in Poland for due diligence for prospectus purposes.

In this field, we have had the opportunity to work for companies across numerous industries:

 • Power industry, and manufacturing and services sector for the power industry:
  - Raciborska Fabryka Kotłów Rafako S.A. – 2nd and 3rd issue of shares
  - ZREW S.A. – issue of series B, C and D shares
 • Construction industry:
  - Budimex S.A. – public offering of series A through L shares
  - Mostostal Płock S.A. – issue of series B and C shares
 • Food industry:
  - Bakoma S.A. – public offering of series A, B and C shares
  - Indykpol S.A. – issue of series BB shares
  - Pażur S.A. – public offering of series A through E shares
  - Sokołów S.A. – issue of bonds with pre-emption right to take up shares (one of the first public offerings of securities of this kind in Poland)
  - Zakłady Mięsne Jarosław S.A. – public offering and issue of series G shares
  - Zakłady Mięsne Mazury S.A. – public offering and issue of series B through D shares
  - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Wawel S.A. – issue of series C shares

 

We have also conducted transactions in other industries as well:

 • Dębica S.A. – public offering of series A shares and issue of series B shares
 • MacroSoft S.A. – public offering of series B, D, G and H shares
 • Pani Teresa Medica S.A. – issue of series B and C shares
 • PPWK S.A. – issue of series C shares
 • Trans Universal Poland S.A. – public offering of series A and B shares
 • Unimil S.A. – public offering of series A shares and issue of series B shares
 • Warszawski Dom Handlowy S.A. – issue of series A shares

 

During the process of bringing companies to the stock market, our law firm has provided comprehensive legal and organizational support for the venture, including services connected with:

 • Development of the concept of the issue
 • Preparing general meetings
 • Admission of shares into trading.
22
10/2010
Workshop on consumer law

On 22 October 2010, Piotr Włodawiec, a partner at our law firm, led a one-day workshop on issues related to consumer sales. The training, organized by Trainers Team, which cooperates with our firm, was designed for staff of the service division of a major manufacturer of watches.

04
10/2013
Experience

Selected examples

In 25 years of practice, our law firm has worked with hundreds of clients and led dozens of large-scale projects as well as numerous other projects that are smaller but equally important for gaining experience and building up our portfolio  of long-term loyal clients.

We present selected examples of our experience:

 • Prospectuses (legal audit)
 • Mergers and acquisitions
 • Due diligence in privatization projects
 • Real estate transactions and development
 • Corporate reorganizations
 • Privatization negotiations

 

22
09/2010
Law firm enters cooperation with Trainers Team

We are pleased to announce that in September 2010 we entered into cooperation with the Warsaw-based training company Trainers Team.

Pursuant to the cooperation, legal adviser Piotr Włodawiec, a partner at our law firm, joined the group of trainers at Trainers Team and will lead training events organized by Trainers Team on legal topics.

04
10/2013
Zakres pomocy prawnej

Kancelaria świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom, zwłaszcza działającym w branżach: handlowej, usługowej, budowlanej, mediów, energetyki, motoryzacyjnej i transportowej, informatycznej, farmaceutycznej i spożywczej.

Odnosząc się do zakresu stosowania prawa Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, a zwłaszcza prawie spółek i papierów wartościowych, cywilnym i administracyjnym, a także w prawie reklamy i promocji oraz w prawach autorskim i własności przemysłowej.

Pomoc prawna, to bieżąca i kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych, a ponadto udział w takich czynnościach jak:

 • Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, w tym w postępowaniach sądowych dotyczących windykacji wierzytelności oraz w postępowaniach ugodowych i upadłościowych, w postępowaniach administracyjnych, w postępowaniach egzekucyjnych sądowych i administracyjnych
 • Postępowania karne, karno-skarbowe
 • Postępowania w zakresie podziału majątków i zniesienia współwłasności
 • Obsługa krajowych i międzynarodowych kontraktów handlowych, obsługa ubezpieczeń społecznych, majątkowych, w prawie pracy i prawie związkowym
 • Wykonywanie kompleksowych analiz prawnych i doradztwo prawne dla potrzeb komercjalizacji, prywatyzacji, konsolidacji przedsiębiorstw i spółek
 • Wprowadzanie spółek na rynek kapitałowy, w tym sporządzanie audytów prawnych dla potrzeb prospektów emisyjnych, przygotowywanie części prawnych prospektów, a także całych dokumentów prospektowych w uzgodnieniu z pozostałymi uczestnikami procesu, opracowywanie pod względem prawnym podwyższenia kapitału akcyjnego spółek, uchwał zgromadzeń, statutów, procedowanie przed Komisją Nadzoru Finansowego
 • Obsługa procesów transformacyjnych spółek kapitałowych, w tym fuzji i przekształceń również spółek publicznych; tworzenia struktur holdingowych
 • Regulowanie stanów prawnych nieruchomości oraz obsługa transakcji obrotu i gospodarki nieruchomościami
 • Postępowanie koncesyjne i o udzielenie zezwoleń
 • Postępowanie w zakresie zamówień publicznych

Obszary działalności

10
08/2010
Our lawyers successfully defend Bank Handlowy w Warszawie S.A.

On 10 August 2010, the Warsaw Court of Appeal announced its judgment in a case brought by the Polish State Treasury against Bank Handlowy w Warszawie S.A., represented by our law firm, seeking payment of contractual penalties.

Following a proceeding that took over 5 years, our lawyers obtained a final judgment denying the entire claim, in which the State Treasury sought millions of zloty in connection with the bank’s performance of investment agreements. The court found that the bank had acted properly, fully upholding the reasoning presented by Jan Rostafiński and Andrzej Makuliński, the partners at our law firm who represented the client in the case.

 

03
10/2013
Contact
Email:
Subject
Message

Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec
Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.

Różana 61
02-569 Warsaw

Telephone
+48 22 854 06 57 | +48 22 854 06 59 | +48 22 646 07 96

E-mail
kancelaria@prokurent.com

Bank account no.
PL 93 1090 1694 0000 0001 0028 6788 

Tax no. NIP 521-27-64-029 | Statistical no. REGON 012923876
Commercial register no. 
KRS 272941

17
07/2010
Our firm supports the legal advisers’ bar

We are pleased to announce that Piotr Włodawiec, a partner at our law firm who has been involved for years in the legal advisers’ bar, has become a member of the 8th Term Standing Committee for Social Communication and Information at the Warsaw Regional Chamber of Legal Advisers. He has also been elected as a delegate to the National Convention of Legal Advisers.

03
10/2013
Informacje

fasdfasd

28
06/2010
New client: On Road Truck Services S.A.

On 28 June 2010 , our law firm signed a contract for legal services with On Road Truck Services S.A. The company, based in Błonie, operates in shipping, transport and logistics business in Poland and internationally.

The new client is one of the leading companies in the Pekaes S.A. group. We will advise the client on corporate law, employment law and litigation.

03
10/2013
Usługi

fsadfa

25
05/2010
Completion of M&A transaction

On 25 May 2010, our law firm received a decision from the Warsaw registry court entering the merger of companies pursuant to the acquisition of Bicom sp. z o.o. in Słupsk by Macrologic S.A. in Warsaw. The entry marks the end of the merger process conducted by our lawyers Andrzej Makuliński and Łukasz Gurda.

03
10/2013
History and values

Establishment and development of the firm

The Prokurent law firm was established in 1989 in Warsaw. The founders, who developed and strengthened the firm’s position over a number of years, were Marta Kmieciak (legal adviser and advocate, former judge of the Supreme Court of Poland and lower courts, specialist in the law of finance and capital markets) and Grzegorz Choina (legal adviser and advocate, for many years a state court judge, specializing in commercial law and securities law).

Initially the firm operated as an ordinary partnership under the name Kancelaria Prawnicza “Prokurent.” From January 2007 it operated as a commercial partnership, and currently it is a professional partnership under the full name Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp.p.

 

Services

Initially the firm specialized in matters involving securities law and real estate law. Over the years, the firm has successively built up its team and expanded its range of services to meet the needs of its clients and the rapidly evolving legal services market. We now advise clients in nearly every field of law, including niche areas such as agricultural law and cooperatives law.

 

Our team

The team at the firm is made up of lawyers who thanks to their extensive knowledge and many years of experience can provide comprehensive legal advice for Polish and foreign clients connected with their business, reflecting their market situation and the rapidly changing business environment.

To best meet our clients’ expectations, we cooperate with trusted advisers from outside the firm’s own team—advocates, legal advisers, notaries, patent attorneys and tax advisers. In matters extending beyond legal and commercial issues, we draw on the assistance of accounting experts, auditors, economists and scholars.

 

Our values

Our hallmark is our individual approach to clients and the matters they have entrusted to us. We are not only lawyers, but also professional advisers who understand the client’s business.

We build long-term relationships based on experience, respect and transparency. Thanks to this approach, today—after 25 years in operation—we can be proud of the trust our clients have placed in us.

 

19
05/2010
New client: Complex IT sp. z o.o.

On 19 May 2010, our law firm signed a contract for legal services with new client Complex IT sp. z o.o. The company, based in Warsaw, specializes in a broad range of IT operations, from building and launching enterprise management systems to designing WAN and LAN networks, installation services, and hardware and software configuration.

Our support will include advice on regulations governing EU funding.

09
10/2013
Ewelina Łęczycka

Advocate trainee

Ewelina Łęczycka has been affiliated with Prokurent since 2012. Previously she gained experience in other Warsaw law firms and at the Białystok Regional Court. She handles civil law matters, particularly issues involving residential cooperatives. She is interested in methods of alternative dispute resolution.

She is a graduate of the Faculty of Law and Administration of Stefan Cardinal Wyszyński University in Warsaw and is currently an advocate trainee at the Warsaw Regional Bar Council.

Education
2013 – enrolled as advocate trainee, Warsaw Regional Bar Council
2013 – M.A., Faculty of Law and Administration, Stefan Cardinal Wyszyński University, Warsaw

Experience

2012 – Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
July – October 2011 - Maciej Panfil & Partners, Warsaw
March – May 2011 - Law Office of Legal Adviser Sławomir Wiktor Wnuk, Warsaw
August 2010 - Białystok Regional Court

Publications (in Polish):

08/2014 | Break of adequate causal connection | Temidium. Prawo i Praktyka
The article discusses the practical usability of structure of breaking adequate causal connection between a presumed event causing damage and civil law damage. Many examples from judicial decisions illustrate the influence of breaking adequate causal connection on civil law liability.

11
05/2010
Prokurent in Rzeczpospolita’s 8th annual ranking of law firms

In the 8th annual Ranking of Law Firms in Poland published by Rzeczpospolita daily on 11 May 2010, our law firm was ranked 112th by the number of qualified lawyers (advocates and legal advisers). In the second ranking, based on the total number of lawyers working at the firm, our firm was ranked 215th. Our position has gone up from the 2009 ranking.

09
10/2013
Marta Kiluk

Office manager

She has coordinated the works connected with the functioning of the office and its daily activities since 2011. Her perfectionism, comprehensive skills and years of experience in contacts with clients facilitate efficient and quick resolution of current problems.
Education
2000 - Diploma from Private High School No. 20, Warsaw
Experience

2011 Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska
2005–2010 Vegart sp. z o.o.

2003–2005 Firma Handlowa Dagma
2000–2003 Megaus sp. z o.o.

03
12/2009
New partners at Prokurent

On 2 December 2009, our law firm was joined by two new partners: advocate Łukasz Moczydłowski and legal adviser Piotr Włodawiec.

Thanks to Łukasz Moczydłowski and his experience, we will handle a broader range of criminal and family law matters. Piotr Włodawiec, with his extensive experience in agricultural law, will expand the firm’s practice in this niche area.

feed-image Feed Entries